Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění

Děkanát Lékařské fakulty
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Ústav zobrazovacích metod
Ústav anatomie
Ústav histologie a embryologie
Ústav molekulární a klinické patologie a lékařské genetiky
Ústav fyziologie a patofyziologie
Ústav klinické farmakologie
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Ústav medicíny katastrof
Ústav laboratorní medicíny
Katedra interních oborů
Katedra klinických neurověd
Katedra chirurgických oborů
Katedra kraniofaciálních oborů
Katedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů
Katedra dětského lékařství a neonatologie
Klinika onkologická
Klinika hematoonkologie
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství
Gynekologicko-porodnická klinika
Simulační centrum
Centrum hyperbarické medicíny


Děkanát Lékařské fakulty

Abecední členění
Baranová Pavlína, Mgr.
projektová a finanční manažerka
553 46 4030
Brzeźniaková Petra, Bc., DiS.
referentka studijního oddělení
553 46 1722
Cimová Kateřina, Bc.
personalistka LF
553 46 1709
775 761 563
Flasarová Lenka, Ing.
projektový manažer
553 46 1714
Gergišáková Renata
referentka pro ekonomiku
553 46 1704
Glumbíková Hana, Bc.
referentka pro zahraniční vztahy
553 46 1798
Gombárová Pavla, Ing.
referentka pro vědu a výzkum
553 46 1718
Gorgolová Pavlína
referentka pro specializační vzdělávání
553 46 1707
Grecmanová Markéta, Mgr.
projektový a finanční manažer
553 46 4066
Gumulcová Daniela
referentka pro zahraniční vztahy
553 46 1724
Hajduková Zuzana, Bc., DiS.
sekretářka děkana
553 46 1702
553 46 3545
Hanke Hana, Ing.
tisková mluvčí LF OU

728 202 698
597 372 097
 
Horňáčková Lucie
referentka pro specializační vzdělávání
553 46 1707
739 246 311
Chadžijski Filip, Mgr., MBA
vedoucí oddělení Sdílené laboratoře, odborný laboratorní pracovník
553 46 4012
Chobotová Monika, Mgr., Ph.D.
vedoucí projektového oddělení
553 46 1717
604 648 078
553 46 1716
 
Janošová Veronika
referentka pro ekonomiku
553 46 1720
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro zahraniční vztahy
553 46 1600
775 761 558
Kasparková Renáta
finanční manažer projektu Cvičná nemocnice ERDF
553 46 4064
603 401 539
Kaštovská Petra, Bc.
administrátor projektu Cvičná nemocnice
553 46 4061
Klimeš Cyril, prof. Ing., CSc.
koordinátor pro projektovou činnost
553 46 1721
Kozelský Radim, Ing. Bc.
biomedicínský technik – projekt Cvičná nemocnice
553 46 3672
Krčmářová Vendula, Mgr.
projektový manažer
553 46 4030
Krhutová Romana, Ing.
referentka pro specializační vzdělávání
553 46 1725
Kubinová Lenka, Bc.
vedoucí studijního oddělení
553 46 1711
 
 
553 46 1786
553 46 1701
Makarová Jana
referentka pro zahraniční vztahy
553 46 3508
737 279 698
Martinásek Michal, Mgr.
HAIE - finanční manažer
553 46 4031
Martínková Mirka, Ing.
referentka pro specializační vzdělávání
553 46 1716
734 648 399
553 46 1729
Mitták Marcel, MUDr., Ph.D., F.E.T.C.S.
proděkan pro specializační vzdělávání
597 372 640
597 375 152
553 46 1725
Pavlačková Martina, Ing.
referentka studijního oddělení
553 46 1713
Pillich Otakar
vedoucí údržby
553 46 1509
775 761 559
Plesníková Kateřina, Ing.
Investiční manažer projektu Cvičná nemocnice
553 46 4065
603 292 494
Procházková Silvie, Ing.
biomedicínský technik – projekt Cvičná nemocnice
 
Pyszková Darina, Ing.
referentka studijního oddělení pro kombinované a doktorské studium, CŽV
553 46 1710
730 590 237
553 46 1703
731 317 664
Rybová Michaela, Mgr.
referentka pro vědu a výzkum
553 46 1715
Sedláčková Gabriela
referentka studijního oddělení
553 46 1727
597 371 805
Sikorová Vendula, Ing.
referentka studijního oddělení
553 46 1719
553 46 3501
 
Škarda Jozef, doc. MUDr. MVDr., Ph.D., PhD.
proděkan pro strategii a rozvoj
597 372 305
553 46 1706
Štverková Martina
referentka studijního oddělení
553 46 1712
553 46 3501
 
Tichá Lenka, Ing.
projektový manažer
553 46 4032
Treterová Eliška, Ing.
projektový manažer
553 46 4014
Vavřinčíková Kateřina, Ing.
biomedicínský technik – projekt Cvičná nemocnice
603 224 537
553 46 3671
Závacká Ivona, Mgr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
553 46 1708
553 46 1742
774 774 160


Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Abecední členění
Dušová Bohdana, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce a garant studijního programu Porodní asistence, pedagogický poradce studijního programu Komunitní péče v porodní asistenci
553 46 1606
595 633 551
 
Hosáková Jiřina, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce studijního programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii
553 46 1602
Chromá Jana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce studijního programu Pediatrické ošetřovatelství
553 46 1602
Jarošová Darja, prof. PhDr., Ph.D.
vedoucí ústavu, garant studijního programu Ošetřovatelství
553 46 1600
775 761 558
553 46 1605
731 231 757
Kozáková Radka, doc. PhDr. Mgr., PhD.
tajemník UOM, garant studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, pedagogický poradce oboru Všeobecné ošetřovatelství a Geriatrické ošetřovatelství
731 682 560
553 46 1610
Plevová Ilona, PhDr., PhD.
Ombudsman LF a předsedkyně ZO VOS OU
553 46 1605
730 581 036
Porwolová Petra
sekretářka ústavu (prezenční studium, celoživotní vzdělávání)
553 46 1601
774 761 579
Žemlová Renáta, Bc.
sekretářka ústavu (kombinované studium, celoživotní vzdělávání)
553 46 1608


Ústav zobrazovacích metodÚstav anatomieÚstav histologie a embryologie

Abecední členění
Chyliková Jaroslava, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu, sekretářka
553 46 1763
553 46 1766
553 46 1762


Ústav molekulární a klinické patologie a lékařské genetikyÚstav fyziologie a patofyziologie

Abecední členění
553 46 3532

731 420 288
553 46 3644
553 46 2592
553 46 1778
603 858 619
553 46 3530

731 420 288
553 46 3525
Kubátová Ilona
sekretářka – odborná administrativní pracovnice
553 46 1771
736 478 468
Petřeková Karin, Mgr., Ph.D.
tajemnice ústavu a zástupce vedoucího ústavu pro nutriční terapii garant a pedagogický poradce studijního programu Nutriční terapie

553 46 1773
Škarková Pavla, Mgr., DiS.
katederní koordinátor Erasmus+
553 46 1776
553 46 1770
Švorc Pavol, RNDr., PhD.
zástupce vedoucího ústavu pro fyziologii a patofyziologii
553 46 1777
725 973 174


Ústav klinické farmakologie

Abecední členění
553 46 1520
597 374 389
597 372 289
 
597 374 391
597 375 108
597 372 684
Lachmanová Soňa
sekretářka katedry
597 374 399


Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Abecední členění
Hozák Aleš, RNDr.
pedagogický poradce
553 46 1799
Jandačková Vera Kristýna, Mgr., Ph.D.
koordinátor programu Erasmus
553 46 1788
553 46 2582
Kovalová Martina, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro výuku a vzdělávání
553 46 1792
553 46 1786
553 46 1701
553 46 1799
597 372 758
Skýbová Dagmar, Mgr.
tajemnice ústavu, pedagogický poradce bakalářského studijního programu Ochrana a podpora zdraví, navazujícího magisterského programu Ochrana a podpora veřejného zdraví a doktorského studijního programu Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství
553 46 1789
Stehlíková Marcela, Ing.
sekretářka ústavu
553 46 1787
730 139 207
776 888 420
 
Tomášková Hana, doc. Ing., Ph.D.
zástupce vedoucího ústavu pro vědu a výzkum
553 46 1788


Ústav medicíny katastrofÚstav laboratorní medicíny

Abecední členění
Břežná Šárka
sekretářka katedry
553 46 1741
597 372 295
597 373 568
597 373 268
Chmelař Dittmar, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí Referenční laboratoře ČR pro anaerobní bakterie při LF OU, odborný garant laboratorních vyšetření LF Ostravské univerzity
553 46 1747
553 46 1746
597 373 499
597 373 400
Sochorová Hana, RNDr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na Lékařské fakultě
553 46 1746
553 46 3640
553 46 1740
Švagera Zdeněk, RNDr., Ph.D.
garant studijního oboru Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
597 374 121
553 46 1708
553 46 1742
774 774 160


Katedra interních oborů

Abecední členění
597 375 252
775 761 569
595 633 205
606 677 953
 
Kloudová Zuzana
sekretářka
597 375 252
597 375 108
597 372 684
597 375 202
Kusová Radka
sekretářka
597 374 024
597 373 023
Valkovský Ivo, MUDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
597 374 510
597 372 718
 
597 372 736
 


Katedra klinických neurověd

Abecední členění
597 375 601
597 372 656
597 373 249
 
597 375 407
597 375 453
597 375 462
597 372 671
597 375 602
597 375 462
597 375 465


Katedra chirurgických oborů

Abecední členění
597 375 754
597 375 708
597 375 701
553 46 3670
777 571 880
597 375 311
597 372 738
597 372 640
597 375 152
553 46 1725
597 373 255


Katedra kraniofaciálních oborůKatedra intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

Abecední členění
603 858 619
553 46 3530
553 46 1501
775 941 948
Mišíková Monika
sekretářka katedry
553 46 1503
Nezmarová Hana
sekretářka katedry
553 46 1504
Psennerová Sabina, PhDr., PhD.
garant oboru Zdravotnické záchranářství, Pedagogický poradce oboru
553 46 1502
775 761 556
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc.
pověřen vedením katedry
553 46 1500
597 372 709
 


Katedra dětského lékařství a neonatologieKlinika onkologickáKlinika hematoonkologie

Abecední členění
553 46 1013
597 372 091
Jelínek Tomáš, MUDr., Ph.D.
zástupce vedoucího kliniky pro vědu a výzkum
597 374 587
Mihályová Jana, MUDr.
zástupce vedoucího kliniky pro výuku a vzdělávání
597 374 567


Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Abecední členění
597 375 057
 
Dabrowská Marcela, Mgr.
garant praxe pro obor ergoterapie
553 46 1620
553 46 1617
553 46 1620
553 46 1618
 
Pálmaiová Aneta, Bc.
sekretářka kliniky
553 46 1617
775 761 570
553 46 1619
553 46 1618
558 663 215
 


Gynekologicko-porodnická klinikaSimulační centrum

Abecední členění
597 375 701
553 46 3670
777 571 880
Kozelský Radim, Ing. Bc.
biomedicínský technik – projekt Cvičná nemocnice
553 46 3672
Procházková Silvie, Ing.
biomedicínský technik – projekt Cvičná nemocnice
 
Vavřinčíková Kateřina, Ing.
biomedicínský technik – projekt Cvičná nemocnice
603 224 537
553 46 3671


Centrum hyperbarické medicíny

Abecední členění
553 46 1741
597 372 295
Hájek Michal, MUDr., PhD.
pověřen vedením Centra hyperbarické medicíny
 
597 372 640
597 375 152
553 46 1725
553 46 1708
553 46 1742
774 774 160