Historie Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Prvotní historie Lékařské fakulty je datována rokem 1993, kdy byla na Ostravské univerzitě založena Zdravotně sociální fakulta cíleně zaměřená na vzdělávání absolventů pro zdravotnické a sociální profese.

Výuka na fakultě byla zahájena v zimním semestru 1993 ve třech bakalářských studijních oborech - léčebná rehabilitace a fyzioterapie, sociálně zdravotní a geriatrická péče a obor funkční a laboratorní vyšetřování ve zdravotnictví. Od roku 1995 pak bylo zahájeno studium v magisterském oboru sociální práce se zdravotnickým profilem. Vznik Zdravotně sociální fakulty se v dalších letech ukázal být správným krokem pro vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků na vysokoškolské úrovni. Vývoj ve světě toto rozhodnutí jako správné jen potvrdil - počty podobných fakult rostly a naši studenti tak měli možnost si v rámci mezinárodních studentských programů vyzkoušet studium v jiných zemích Evropské unie.

Zdravotně sociální fakulta vznikla ve stejném konceptu a době jako obdobné fakulty v České republice i na Slovensku – tedy jako vzdělávací instituce pro spolupráci zdravotnických oborů a oborů zaměřených na sociální práci. Později byly nelékařské zdravotnické obory zřizovány také při lékařských fakultách. V dalších letech tento systém dal základ pro řadu studijních oborů a směrů vědy a výzkumu. Později se ukázalo, že oba směry, sociální práce a nelékařské zdravotní obory, měly velký vnitřní potenciál svého vlastního rozvoje, který vedl k jejich osamostatnění.

V dubnu 2008 byl Akademickým senátem Ostravské univerzity (AS OU) schválen vznik nové Fakulty sociálních studií, jejímž základem se stala Katedra sociální práce Zdravotně sociální fakulty. Počátkem akademického roku 2008/2009 pak byla Zdravotně sociální fakulta specializující se na vzdělávání zdravotnických profesí rozhodnutím AS OU přejmenována na Fakultu zdravotnických studií. Studijní obory Fakulty zdravotnických studií postihují celou šíři tzv. nelékařských zdravotnických oborů od převážně humanitně zaměřených, jejíž absolventi pracují v přímém kontaktu s pacientem/klientem, až po obory spíše technicky zaměřené – přístrojové a laboratorní.

Nejdelší tradici na současné fakultě mají obory zdravotní laborant a fyzioterapie. V průběhu let se nabídka studijních oborů měnila a rozšiřovala. Po roce 2004, kdy vstoupil v platnost zákon o vzdělávání v nelékařských zdravotnických profesích (zákon 96/2004 Sb.), se fakulta cíleně zaměřila na vzdělávání v této oblasti. Bylo ukončeno například vzdělávání v bakalářských oborech zdravotnický management a sociálně zdravotní a geriatrická péče, protože zákon takovéto profese nedefinoval. Naopak fakulta akreditovala jiné bakalářské a magisterské studijní obory, které nabízejí nově pro některé zdravotnické profese vzdělání na vysokoškolské úrovni. Počtem a strukturou zdravotnických studijních programů a oborů patří fakulta mezi největší v České republice.

Úspěšnou akreditací studijního programu Všeobecné lékařství v dubnu 2010 začíná nová éra rozvoje fakulty. V této souvislosti byla zaregistrována na MŠMT ČR změna Statutu Ostravské univerzity v Ostravě ve smyslu změny názvu Fakulty zdravotnických studií na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě.

Ve stejném roce bylo zahájeno vzdělávání prvních 106 studentů/mediků.

Lékařská fakulta nabízí vzdělávání v šestiletém magisterském oboru Všeobecné lékařství, v bakalářských studijních oborech pro zdravotnické profese všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotnický záchranář, radiologický asistent, ortotik-protetik, nutriční terapeut a asistent ochrany veřejného zdraví. Na vybrané bakalářské obory navazují dvouleté magisterské obory Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech se dvěma specializacemi (Ošetřovatelská péče v pediatrii a Ošetřovatelská péče o pacienty v gerontologii), Komunitní péče v porodní asistenci, nově od roku 2011 i Fyzioterapie a Intenzivní péče. V akademickém roce 2010/11 byla na fakultě zahájena také výuka ve dvou doktorských studijních programech Ošetřovatelství a Veřejné zdravotnictví, a rovněž Lékařská fakulta získala oprávnění konat rigorózní řízení v oboru Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech a oboru Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví a udělovat dle Zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění titul PhDr.

Od roku 2008 spolupracuje Lékařská fakulta OU s Univerzitou L.U.de.S. Lugano-Pazzallo ve Švýcarsku v rámci projektu Double Diploma, kdy fakulta získala akreditaci studijního oboru Fyzioterapie v angličtině a od akademického roku 2011/2012 po získání akreditace oboru Fyzioterapie v italštině s místem výuky ve Švýcarsku se spolupráce s L.U.de.S. Lugano-Pazzallo prohloubila. Spolupráce se nově navazuje i s Univerzitou San Raffaelle v Římě, Itálii, kde by rovněž po úspěšné akreditaci mohla probíhat výuka fyzioterapie v italštině, případně i dalších žádaných oborů.

Lékařská fakulta se zaměřuje na přípravu vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických odborníků v souladu s požadavky Evropské unie. Všechny studijní obory, ve kterých se studenti vzdělávají pro výkon zdravotnické profese dle zákona 96/2004 Sb. a 95/2004 Sb. jsou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví České republiky a absolventi získávají oprávnění k výkonu zdravotnického povolání. Tyto studijní obory mají také vysoký podíl praktické části výuky. Výukovou základnou pro klinickou praxi studentů jsou pak zejména specializovaná pracoviště Fakultní nemocnice Ostrava, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a dalších zdravotnických zařízení ve městě a v regionu.

V průběhu let stanuly v čele fakulty tyto významné osobnosti na postu děkana fakulty:
Zveřejněno / aktualizováno: 08. 01. 2021