Proč studovat na LF OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v České republice. Fakulta disponuje výukovými prostorami o rozloze 8 500 m2 i nejnovější technikou a právem se řadí mezi nejmodernější centra vědy a výuky lékařských i nelékařských oborů. V současné době na fakultě studuje cca 1 700 studentů ve 27 studijních programech, přičemž každoročně studium úspěšně ukončí více než 400 studentů, kteří jsou poté velmi dobře uplatnitelní na aktuálním trhu práce.

Proč jít studovat k nám na fakultu?

 • Jsme mladí, dynamičtí a progresivní. Jsme fakultou příležitostí a jsme otevření světu.
 • Nabízíme širokou nabídku profesně a prakticky orientovaných studijních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce.
 • Kapacita každého ročníku je přizpůsobena individuálnímu přístupu ze strany pedagogů nejen v rámci praktické výuky.
 • Praktická výuka je vedena v malých skupinách pro zachování kontaktní výuky studenta s pacientem.
 • Výuka je vedena na moderně vybavených pracovištích fakulty (multimediální technika, simulátory pro nácvik praktických dovedností, experimentální pracoviště).
 • Spolupráce s hlavním partnerem Fakultní nemocnice Ostrava přináší možnost výuky na vysoce specializovaných a erudovaných pracovištích.
 • Široká nabídka studia v zahraničí – Rakousko, Itálie, Velká Británie, Finsko a další.
 • Možnost zapojení se do vědeckovýzkumných a rozvojových aktivit pracovišť fakulty.
 • Nabídka programu zaměstnaneckých stipendií.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity nabízí široké spektrum profesně a prakticky orientovaných studijních programů akreditovaných v českém jazyce. Lékařská fakulta v současnosti akredituje své studijní programy a nabídka studijních programů bude během celého přijímacího řízení aktualizována – sledujte aktuálně web LF OU:

Bakalářské:

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Nutriční terapie
 • Ochrana a podpora zdraví
 • Porodní asistence
 • Radiologická asistence
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Zdravotnické záchranářství

Navazující magisterské:

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Intenzivní péče
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 • Ošetřovatelství v chirurgických oborech
 • Ošetřovatelství v interních oborech

Magisterský šestiletý:

 • Všeobecné lékařství
 • Zubní lékařství

Doktorské:

 • Chirurgické obory
 • Klinická biochemie, patobiochemie a laboratorní medicína
 • Klinické neurovědy
 • Ošetřovatelství
 • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
 • Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
 • Vnitřní nemoci

Studijní obory/programy akreditované v anglickém jazyce:

 • Všeobecné lékařství

Fakulta si zakládá na individuálním přístupu pedagogů ke studentům a na rozvíjení jejich schopností a dovedností prostřednictvím implementace praktické výuky a praxe do studijních plánů od samého počátku studia. Kapacita každého ročníku je podřízena požadavku na individuální přístup, praktická výuka je vedena v malých skupinách, aby zůstal zachován kontaktní vztah mezi studentem a pacientem. Lékařská fakulta disponuje simulačními trenažery a modely a plánuje realizaci živých edukačních přenosů z operačních sálů vybraných pracovišť Fakultní nemocnice Ostrava. Rovněž hodlá obohatit praktickou výuku prostřednictvím výukových metod simulační medicíny (multimediální technika, simulátory pro nácvik praktických dovedností, experimentální pracoviště), kdy v srpnu 2019 získala projekty na vybudování simulačního centra v hodnotě 250 miliónů Kč.

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí, a to nejen v rámci Evropy (smlouvy s téměř čtyřiceti evropskými vysokoškolskými institucemi v rámci programu Erasmus+), ale i za jejími hranicemi (např. National Taipei College of Nursing, Taiwan nebo Volgograd State Medical University, Rusko). Fakulta podporuje mobilitu studentů i celoroční soutěží děkana o mimořádné stipendium na zahraniční mobilitu a možností získání kreditů za mobilitu v rámci kategorie výběrových předmětů.

Lékařská fakulta úzce spolupracuje s výše uvedenou Fakultní nemocnicí Ostrava, která disponuje vysoce specializovanými pracovišti, dále s Městskou nemocnicí Ostrava, s Vítkovickou nemocnicí a s dalšími veřejnými i privátními zdravotnickými zařízeními v regionu.

Lékařská fakulta rozvíjí také vztahy s širokou veřejností, pro niž organizuje populárně-vědecké akce jako např. každoroční celoevropskou Noc vědců, Světový den diabetu, osvětové akce v rámci kampaně Movember nebo celoroční přednášky Univerzity třetího věku určené seniorům. Fakulta nabízí i další vzdělávání pro odbornou veřejnost, a to z oblasti geriatrické péče, pediatrické péče, gynekologické cytodiagnostiky, intenzívní péče aj.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity intenzivně rozvíjí vědu a výzkum – disponuje např. Nutriční poradnou, jejíž cílem je naučit populaci zdravě se stravovat, dále Ústavem medicíny katastrof, který reaguje mj. na potenciální hrozbu bioterorizmu a vojensko-politických konfliktů a rozvíjí léčebné a chirurgické postupy k vyrovnání se s následky hromadných katastrof; Klinika hematoonkologie rozvíjí např. genomiku, a to s cílem identifikovat genetické změny v nádorových onemocněních krvetvorného systému, kdy je kladen důraz zejména na odhalení příčinných souvislostí mezi genetickými znaky a molekulárními mechanizmy, které vedou k maligní transformaci a rozvoji rezistence na léčbu; v neposlední řadě se fakulta honosí Centrem epidemiologického výzkumu, které zkoumá epidemiologii vybraných infekčních i neinfekčních onemocnění a životního i pracovního prostředí, zkoumá vliv znečištěného ovzduší na zdraví člověka a mnoho dalších faktorů a dílčích směrů. Výzkumné priority Lékařské fakulty reflektují potřebu řešit jak celonárodní, tak regionální situaci týkající se zdraví obyvatelstva.

Do vědeckých a výzkumných činností se významnou měrou zapojují studenti, a to prostřednictvím aktivní participace na studentských grantových soutěžích, studentských vědeckých konferencích atd. Jejich zapojení je kromě zkušenosti s vědeckovýzkumnou činností odměněno i kredity či mimořádným stipendiem.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 09. 2023