Proč studovat na LF OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzity je nejmladší lékařskou fakultou v České republice. Fakulta disponuje výukovými prostorami o rozloze 8 500 m2 i nejnovější technikou a právem se řadí mezi nejmodernější centra vědy a výuky lékařských i nelékařských oborů. V současné době na fakultě studuje cca 1700 studentů ve 27 studijních programech, přičemž každoročně studium úspěšně ukončí více než 400 studentů, kteří jsou poté velmi dobře uplatnitelní na aktuálním trhu práce.

Proč jít studovat k nám na fakultu?

 • Jsme mladí, dynamičtí a progresivní. Jsme fakultou příležitostí a jsme otevření světu.
 • Nabízíme širokou nabídku profesně a prakticky orientovaných studijních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce.
 • Kapacita každého ročníku je přizpůsobena individuálnímu přístupu ze strany pedagogů nejen v rámci praktické výuky.
 • Praktická výuka je vedena v malých skupinách pro zachování kontaktní výuky studenta s pacientem.
 • Výuka je vedena na moderně vybavených pracovištích fakulty (multimediální technika, simulátory pro nácvik praktických dovedností, experimentální pracoviště).
 • Spolupráce s hlavním partnerem Fakultní nemocnice Ostrava přináší možnost výuky na vysoce specializovaných a erudovaných pracovištích.
 • Široká nabídka studia v zahraničí – Rakousko, Itálie, Velká Británie, Finsko a další.
 • Možnost zapojení se do vědeckovýzkumných a rozvojových aktivit pracovišť fakulty.
 • Nabídka programu zaměstnaneckých stipendií.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity nabízí široké spektrum profesně a prakticky orientovaných studijních programů akreditovaných v českém jazyce. Lékařská fakulta v současnosti akredituje své studijní programy a nabídka studijních programů bude během celého přijímacího řízení aktualizována – sledujte aktuálně web LF OU:

Bakalářské:

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Nutriční terapie
 • Ochrana a podpora zdraví
 • Porodní asistence
 • Radiologický asistent
 • Specializace ve zdravotnictví – obor Radiologický asistent (v akreditačním řízení)
 • Všeobecné ošetřovatelství
 • Pediatrické ošetřovatelství
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
 • Zdravotnické záchranářství

Navazující magisterské:

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Intenzivní péče
 • Komunitní péče v porodní asistenci
 • Ochrana a podpora veřejného zdraví
 • Ošetřovatelská péče v geriatrii
 • Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Magisterský šestiletý:

 • Všeobecné lékařství (po úspěšné akreditaci)

Doktorské:

 • Chirurgické obory (po úspěšné akreditaci)
 • Klinické neurovědy
 • Ošetřovatelství

Studijní obory/programy akreditované v anglickém jazyce:

 • Všeobecné lékařství (po úspěšné akreditaci)

Fakulta si zakládá na individuálním přístupu pedagogů ke studentům a na rozvíjení jejich schopností a dovedností prostřednictvím implementace praktické výuky a praxe do studijních plánů od samého počátku studia. Kapacita každého ročníku je podřízena požadavku na individuální přístup, praktická výuka je vedena v malých skupinách, aby zůstal zachován kontaktní vztah mezi studentem a pacientem. Lékařská fakulta disponuje simulačními trenažery a modely a plánuje realizaci živých edukačních přenosů z operačních sálů vybraných pracovišť Fakultní nemocnice Ostrava. Rovněž hodlá obohatit praktickou výuku prostřednictvím výukových metod simulační medicíny (multimediální technika, simulátory pro nácvik praktických dovedností, experimentální pracoviště), kdy v srpnu 2019 získala projekty na vybudování simulačního centra v hodnotě 250 miliónů Kč.

Studenti mají možnost absolvovat část studia v zahraničí, a to nejen v rámci Evropy (smlouvy s téměř čtyřiceti evropskými vysokoškolskými institucemi v rámci programu Erasmus+), ale i za jejími hranicemi (např. National Taipei College of Nursing, Taiwan nebo Volgograd State Medical University, Rusko). Fakulta podporuje mobilitu studentů i celoroční soutěží děkana o mimořádné stipendium na zahraniční mobilitu a možností získání kreditů za mobilitu v rámci kategorie výběrových předmětů.

Lékařská fakulta úzce spolupracuje s výše uvedenou Fakultní nemocnicí Ostrava, která disponuje vysoce specializovanými pracovišti, dále s Městskou nemocnicí Ostrava, s Vítkovickou nemocnicí a s dalšími veřejnými i privátními zdravotnickými zařízeními v regionu.

Lékařská fakulta rozvíjí také vztahy s širokou veřejností, pro niž organizuje populárně-vědecké akce jako např. každoroční celoevropskou Noc vědců, Světový den diabetu, osvětové akce v rámci kampaně Movember nebo celoroční přednášky Univerzity třetího věku určené seniorům. Fakulta nabízí i další vzdělávání pro odbornou veřejnost, a to z oblasti geriatrické péče, pediatrické péče, gynekologické cytodiagnostiky, intenzívní péče aj.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity intenzivně rozvíjí vědu a výzkum – disponuje např. Nutriční poradnou, jejíž cílem je naučit populaci zdravě se stravovat, dále Ústavem medicíny katastrof, který reaguje mj. na potenciální hrozbu bioterorizmu a vojensko-politických konfliktů a rozvíjí léčebné a chirurgické postupy k vyrovnání se s následky hromadných katastrof; Klinika hematoonkologie rozvíjí např. genomiku, a to s cílem identifikovat genetické změny v nádorových onemocněních krvetvorného systému, kdy je kladen důraz zejména na odhalení příčinných souvislostí mezi genetickými znaky a molekulárními mechanizmy, které vedou k maligní transformaci a rozvoji rezistence na léčbu; v neposlední řadě se fakulta honosí Centrem epidemiologického výzkumu, které zkoumá epidemiologii vybraných infekčních i neinfekčních onemocnění a životního i pracovního prostředí, zkoumá vliv znečištěného ovzduší na zdraví člověka a mnoho dalších faktorů a dílčích směrů. Výzkumné priority Lékařské fakulty reflektují potřebu řešit jak celonárodní, tak regionální situaci týkající se zdraví obyvatelstva.

Do vědeckých a výzkumných činností se významnou měrou zapojují studenti, a to prostřednictvím aktivní participace na studentských grantových soutěžích, studentských vědeckých konferencích atd. Jejich zapojení je kromě zkušenosti s vědeckovýzkumnou činností odměněno i kredity či mimořádným stipendiem.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 02. 2021