Mise Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Lékařská fakulta je moderní vzdělávací institucí, poskytující výuku v lékařských a nelékařských zdravotnických programech. Přesto, že je nejmladší lékařskou fakultou v České republice s akreditovaným studijním programem všeobecné lékařství, je zároveň významnou vzdělávací základnou mnoha nelékařských zdravotnických profesí v České republice, kdy nabízí vzdělávání v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni. Všechny své studijní programy, a to jak v českém jazyce, tak ve vybraných programech i v jazyce anglickém a italském, dynamicky rozvíjí. Hlavním úkolem fakulty v této oblasti je vychovávat profesionální odborníky ve svých oborech a vybavit absolventy do profesního života také osobnostně a empaticky. Fakulta vytváří pro studenty vstřícné, ale náročné studijní prostředí s individuálním lidským přístupem, ctí akademické hodnoty, tradiční etické i profesní normy a společenské principy.

Lékařská fakulta je rovněž vědecko-výzkumnou institucí podporující širokou škálu vědecko-výzkumných týmů s cílem dosažení udržitelné úrovně excelence v rozličných oblastech péče o lidské zdraví. Základem dynamického růstu ve vědecko-výzkumné oblasti je vzájemná spolupráce a dobrá komunikace mezi jednotlivými akademiky napříč různými lékařskými a nelékařskými obory. Cílem fakulty v této oblasti je vybudovat silnou a sebevědomou vědecko-výzkumnou instituci se širokým zapojením studentů, akademiků a vědeckých pracovníků a upevnit si pozici významného partnera v regionu.

Lékařská fakulta klade rovněž důraz na třetí roli ve společnosti v rámci celoživotního vzdělávání v oblasti zdravotnictví, smluvního výzkumu a transferu poznatků vědy a výzkumu do aplikační sféry. Fakulta se podílí svými činnostmi na rozvoji úrovně zdravotnictví v regionu, a to nejen intenzivní spoluprací se zdravotnickými institucemi, ale také aktivní rolí v řešení problémů se společenským dopadem.

Fakulta se zaměřuje také na rozvoj mezinárodní spolupráce, a to prostřednictvím smluvních mezinárodních vztahů fakulty, mobilitami studentů a zaměstnanců, což je vnímáno jako cenný motivátor a hybná sila rozvoje fakulty.

Cílem jednotlivých aktivit Lékařské fakulty je vybudovat stabilní instituci se silným vzdělávacím, vědecko-výzkumným a personálním zázemím za podpory všech členů akademické obce fakulty – akademiků i studentů, a rozvoje infrastruktury fakulty. Vybudování silného sebevědomého zázemí umožní poskytovat výuku na špičkové úrovni, dosahovat kvalitních vědecko-výzkumných výstupů i zatraktivnit fakultu jako partnera v mnoha oblastech činností.


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 06. 2021