Univerzita třetího věku

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Nabídka všech akcí v dané kategorii

Dobrodružství kriminalistiky
Vzdělávací program Dobrodružství kriminalistiky po vzoru známého seriálu mapuje historii kriminalistiky a využívání řady vědních oborů pro forenzní účely. V období jednoho akademického roku ve 12 tematických blocích budou naučně zábavnou formou podávány účastníkům základní informace kriminalistické vědy a souvisejících oborů, potřebných při usvědčování pachatelů trestných činů. Absolventům poskytne potřebný přehled a orientaci v kriminalistickém učení o trestném činu, kriminalistických stopách a vysvětlí některé postupy kriminalistického zkoumání stop. Osvětlí základní pojmy jako je kriminalistická identifikace, daktyloskopie, trasologie, kriminalistická biologie, chemie a mnoho dalších, které přiblíží jejich využití v konkrétních kauzách. Univerzita třetího věku vede své absolventy k možnosti se dále vzdělávat v přátelské atmosféře, kdy přednášejícími jsou s pecialisté z řad kriminalistů, soudních lékařů a soudních znalců. Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2018/2019. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.

Etudy první pomoci
Svět kolem nás se neustále zdokonaluje a zrychluje. Mnohdy se dostáváme do nepřirozené situace, jsme ovlivněni zátěží a působí na nás stres. Působení těchto faktorů s sebou přináší riziko ohrožení zdraví a života. Vzdělávací program Etudy první pomoci si klade za cíl naučně zábavnou formou podat účastníkům základní informace o poskytování první pomoci a také o nemocech přicházejících s věkem. Svým absolventům poskytne nejenom jednoduchý a dostatečný návod k poskytnutí první pomoci, ale také základní přehled a orientaci v běžných zdravotnických výkonech, které mohou během našeho života potkat každého jedince. Univerzita třetího věku vede své absolventy k přímočaré úvaze a účelné pomoci, neboť pomoci druhému může jen ten, kdo chce a ví jak. Etudy první pomoci veškeré informace přináší v přátelské atmosféře, kdy přednášejícími jsou specialisté z oboru medicíny. Studenti mají možnost si teoretické znalosti ukotvit na praktických workshopech.
Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2019/2020. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.

Nenecháme se otrávit (aneb káva od Maryši)
Vzdělávací program Nenecháme se otrávit aneb káva od Maryši.
Vzdělávací program „Nenecháme se otrávit aneb káva od Maryši“ běží v období jednoho akademického roku ve 12 tematických blocích. Naučně zábavou formou poskytne účastníkům kurzu informace nejen o toxikologické problematice, ale také o souvisejících oborech a institucích, které pomáhají, aby lidé v dnešní době byli co možná nejméně „otráveni“ jak po fyzické, tak i duševní stránce.
Každý z nás se v běžném životě dostává někdy do lesa na houby, může zkombinovat více léků najednou, nebo prostě jen špatně zvolí potravinovou skladbu během dne, dostane se do krizové situace sám nebo jemu blízký člověk.
Probereme problematiku užívání návykových látek, medikamentů, alkoholu a řady dalších toxikologicky významných látek, problematiku sběru hub, dále pak např. jednání v krizových situacích, důležitost správné životosprávy a duševní hygieny.
Absolventům poskytneme potřebný přehled o toxikologicky významných látkách, o fungování Toxikologické laboratoře, Toxikologického informačního střediska, Národní protidrogové centrály, Krizového centra Ostrava a dalších institucí.
Vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2019/2020 až 2020/2021. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.

Žít zdravěji a aktivněji
Cílem je zvýšit vědomosti seniorů v oblasti zdraví, zdravého životního stylu a prevenci chorob, motivovat je ke zdravému a aktivnímu životu, a tím přispět ke zvýšení kvality života ve stáří a podpoře prosperity ve stárnoucí společnosti. Nabízená aktivita vychází z předpokladu, že vzdělávání je významným zdrojem aktivního života, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení starších osob. Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2019/2020. Senioři mohou volit jeden ze tří nabízených modulů:

  1. Neurologická onemocnění v seniorském věku
  2. Duševní zdraví
  3. Problematika kardiovaskulárních nemocí

V každém modulu probíhá 6 přednášek v zimním a 6 přednášek v letním semestru. Přednášky jsou dále obohaceny jednou odbornou exkurzí dle zaměření modulu. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.