Aktuality

Profesor Zdeněk Jirák obdržel cenu za rozvoj ústavu

Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSC. se stal v pořadí třetím laureátem tohoto ocenění na LF OU.

Konference na LF o problémech veřejného zdravotnictví

Odborníci ze tří zemí jednali na LF OU o globálních problémech ochrany veřejného zdraví.

Stavba Vivária zahájena

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podpoří ze svého rozpočtu rekonstrukci budovy, která bude následně sloužit jako Vivárium pro chov imunodeficitních myší vhodných pro biomedicínský výzkum.

Zlatá medaile pro profesora Grundmanna

Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc. obdržel při příležitosti svého životního jubilea Zlatou pamětní medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Druhé nejvyšší ocenění udělované Českou lékařskou společnosti získal jako první lékař v Moravskoslezském kraji za svou celoživotní činnost pro obor klinické farmakologie.

Osm excelentních vědců obdrželo Cenu neuron, mezi nimi i vědec z Ostravské univerzity, Lékařské fakulty

Ve středu 6. listopadu obdržel vědec z Ostravské univerzity, Lékařské fakulty, RNDr. Michal Šimíček, Ph.D., Cenu neuron v oblasti medicíny. Úspěch si vysloužil za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci.

Cena o nejlepší lékařskou fakultu putuje díky studentům IFMSA do Ostravy!

O další skvělý úspěch ostravské lékařské fakulty se tentokrát zasloužili studenti IFMSA. Do Ostravy o víkendu přivezli cenu Nejlepší lékařská fakulta za rok 2018/2019. Dlouhé roky si cenu o nejlepší lékařskou fakultu předávali studenti z Karlovy a Masarykovy univerzity. Poprvé v historii udílení této ceny pohár putuje do Ostravy!

Nenecháme se otrávit (aneb káva od Maryši)

Vzdělávací program „Nenecháme se otrávit aneb káva od Maryši“ běží v období jednoho akademického roku ve 12 tematických blocích. Naučně zábavou formou poskytne účastníkům kurzu informace nejen o toxikologické problematice, ale také o souvisejících oborech a institucích, které pomáhají, aby lidé v dnešní době byli co možná nejméně „otráveni“ jak po fyzické, tak i duševní stránce.

Lékařská fakulta má zrekonstruovanou učebnu Histologie a embryologie

Studenti všeobecného lékařství i budoucí zdravotní laboranti studují Histologii a embryologii v nově zrekonstruované výukové místnosti. Díky kompletní rekonstrukci prostor nejenže prokouknul, ale studenti mají k dispozici i nové vybavení.

Centrum TELEMEDICÍNY vznikne nově ve Fakultní nemocnici v Ostravě

Podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci stvrdili v pondělí 14. října společně představitelé Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), Ústavu vývoje a klinických aplikací (ÚVKA) a Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) zájem spolupracovat na zřízení a provozu CENTRA TELEMEDICÍNSKÝCH SLUŽEB. Toto specializované pracoviště zahájí svoji činnost do konce letošního roku.

Lékařská fakulta v Ostravě získala cennou akreditaci, díky které může udělovat profesorský titul v oboru Ošetřovatelství

Skvělá zpráva a další velký úspěch pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. V těchto dnech totiž získala od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství akreditaci pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Ošetřovatelství. Titul profesor bude moci ostravská lékařská fakulta udělovat vůbec poprvé ve své novodobé historii.

Děkan fakulty docent Arnošt Martínek v rozhovoru pro Zdravotnický deník

Děkan Martínek: Ostravský region si lékařskou fakultu zaslouží, její zánik by pro něj měl fatální následky.

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity podpořil děkana a odmítl návrh rektora na jeho odvolání

Akademický senát Lékařské fakulty Ostravské univerzity dnes mimořádně projednával podnět rektora Ostravské univerzity k odvolání děkana lékařské fakulty docenta Arnošta Martínka. Ten znovu odmítl důvody, které rektora vedly k zahájení procesu jeho odvolání. Během zasedání zároveň upozornil senátory, že jeho odvolání může zkomplikovat nejen akreditační proces oboru všeobecného lékařství, ale může ohrozit i projekt cvičné nemocnice. Po krátké diskuzi senátoři návrh na odvolání děkana odmítli. Podnět k odvolání odmítlo celkem dvanáct z osmnácti přítomných senátorů. Senátoři tak jasně děkanovi vyjádřili důvěru. Dva senátoři se hlasování zdrželi, čtyři byli pro návrh.

Vyjádření Lékařské fakulty k zveřejněnému internímu protokolu o kontrole komise NAÚ

Vedení Lékařské fakulty OU nerozumí tomu, proč se protokol o kontrole komise NAÚ, který je výhradně interním materiálem, který zatím nebyl nijak připomínkován, stal předmětem široké mediální diskuze i diskuze na půdě celé univerzity. Upozorňujeme, že tento protokol slouží jen jako podklad pro sdělení stanoviska Ostravské univerzity a lékařské fakulty k jednotlivým kontrolním zjištěním v tomto dokumentu obsaženým a teprve poté bude relevantním podkladem k vydání konečného rozhodnutí Národního akreditačního úřadu.

Otevřený dopis děkana Lékařské fakulty OU studentům a zaměstnancům LF OU ze dne 19. července 2019

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti, jistě už jste zaznamenali, ať už v médiích, či ve svých emailových schránkách, informaci o tom, že rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata navrhuje mé odvolání.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity otevřela vlastní nutriční poradnu

Nutriční ambulance se nachází na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, v budově ZY, místnosti ZY173.

Usnesení Akademického senátu Lékařské fakulty Ostravské univerzity ze dne 24. června 2019

Akademický senát lékařské fakulty Ostravské univerzity na svém zasedání dne 24. června 2019 přijal následující usnesení k aktuální situaci.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci

Sjednotit podmínky výběrových řízení na přednosty klinik, prohloubit personální spolupráci ve vědě a výzkumu nebo zavést stipendijní programy pro nejlepší studenty medicíny. To je jen úzký výčet úkolů, které si stanovil děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Arnošt Martínek společně s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava doktorem Jiřím Havrlantem. Oba se shodli na nutnosti intenzivnější spolupráce, kterou stvrdili podepsáním společného memoranda.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podala kvůli kauze přijímacího řízení trestní oznámení

Vedení Lékařské fakulty OU podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli sérii článků Lidových novin, jejichž redaktor získal osobní údaje několika tisíců studentů. Tyto osobní údaje studentů noviny zneužily k sepsání několika nepravdivých nebo zavádějících článků o ostravské lékařské fakultě. Vedení fakulty pevně doufá, že Policie ČR začne tuto záležitost zcela neodkladně řešit i s ohledem na fakt, že Lidové noviny začaly v posledních několika dnech na základě nezákonně získaných osobních údajů kontaktovat i samotné studenty.

Prohlášení Lékařské fakulty OU k odstoupení ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

Lékařská fakulta vzala na vědomí odstoupení MUDr. Evžena Machytky z funkce ředitele Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), avšak s určitými obavami přijala informaci o dočasném jmenování docenta Petra Vávry do funkce ředitele FNO.

Vyjádření LF OU k výsledku výběrového řízení na přednostu chirurgické kliniky

Lékařské fakultě OU byla poskytnuta informace, že ze strany FN Ostrava bylo ukončeno výběrové řízení na obsazení funkce přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava, a to výběrem uchazeče, který získal požadovanou vědecko-pedagogickou hodnost docenta v oboru technická kybernetika a nikoliv v oboru chirurgie, jak je požadováno a jak bylo požadováno Lékařskou fakultou OU dopisem děkana ze dne 20. července 2018.

Vyjádření k výběrovému řízení na přednostu chirurgické kliniky FNO

Na webových stránkách Fakultní nemocnice Ostrava je uveřejněno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa, a to přednosty Chirurgické kliniky FN Ostrava s uvedením nepravdivého údaje, že FN Ostrava takto činí spolu s děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Vyjádření vedení Lékařské fakulty k nepravdivým informacím k situaci na LF OU

V médiích se opakovaně objevují zavádějící vyjádření k Lékařské fakultě Ostravské univerzity, včetně nesprávných a nepravdivých informací o stavu a činnostem fakulty. Vedení Lékařské fakulty cítí potřebu uvést tyto informace na pravou míru.

Situace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity: Fakta a shrnutí dosavadního vývoje

Proč byl vlastně docent Zonča původně odvolán z funkce děkana? Proč soud nyní rozhodl, že má toto odvolání procesní chyby? Má Lékařská fakulta opravdu dva děkany? Jak celou situaci vyřešil rektor Ostravské univerzity? Přinášíme podrobné informace o vzniklé situaci na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Stanovisko Lékařské fakulty Ostravské univerzity k vyjádření dr. Machytky (Nemocniční listy, únor 2018)