Poplatky spojené se studiem na OU

Existují různé druhy poplatků spojených se studiem, které definuje a reguluje § 58 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovení konkrétní výše poplatku specifikuje Statut Ostravské univerzity Příloha č. 3 Poplatky spojené se studiem na OU, který najdete na úřední desce OU.

Jedná se o poplatky spojené:

  • s přijímacím řízením na fakulty OU,
  • s delším studiem než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
  • se studiem v cizím jazyce.

Poplatky za studium jsou zdrojem stipendijního fondu vysoké školy (s výjimkou poplatku za studium v cizím jazyce).

Poplatek za přijímací řízení se stanovuje na základě §58 odst. 1 zákona o vysokých školách zákona č. 111/1998 Sb., který zní: „Veřejná vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, který činí nejvýše 20% základu“.

Poplatek za delší studium se stanovuje na základě §58 odst. 3 zákona o vysokých školách zákona č. 111/1998 Sb., který zní: „Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství“.

Statut OU ze dne 15. března 2023, Příloha č. 3 Poplatky spojené se studiem na OU, čl. 3 přesně upravuje proces řízení k poplatku za delší studium.

Poplatek za studium v cizím jazyce se stanovuje na základě § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách zákona č. 111/1998 Sb., který zní: „uskutečňuje-li veřejná vysoká škola studijní program v cizím jazyce, může stanovit poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu a může stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: na stanovení výše poplatků spojených se studiem se nevztahují odstavce 1 až 3“.

Příloha č. 3 Poplatky spojené se studiem na OU, čl. 4 přesně upravuje poplatek za studium ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce.

Platba za delší studium a studium v cizím jazyce se hradí bezhotovostní platbou na bankovní účet univerzity vedený u České národní banky v Ostravě č. ú. 931761/0710. Pro správnou identifikaci plateb je nutno vždy uvádět správný variabilní symbol a specifický symbol, který studentu ke konkrétní platbě (!!!) v rámci předpisu platby generuje (přiděluje) studijní oddělení fakulty:

Variabilní symbol:

  • poplatek za nadstandardní dobu studia dle § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. = tzv. „delší studium“: VS xx1014yyyy
  • poplatek za studium v cizím jazyce dle § 58, odst. 4 zákona 111/1998 Sb. =: VS xx1018yyyy

kde:

  • xx - je číselné označení fakulty (11 - Lékařská fakulta, 20 - Fakulta sociálních studií, 25 - Filozofická fakulta, 31 - Přírodovědecká fakulta, 45 - Pedagogická fakulta, 50 - Fakulta umění);
  • yyyy - je jedinečný identifikátor přiřazený danému předpisu platby
  • specifický symbol:
  • pro platby je individuální, je uveden na osobní stránce každého studenta na Portále (Moje stránka - Personální informace)

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 05. 2023