OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Zdeněk Jirák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
místnost, podlaží, budova: ZY 367, budova ZY
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1792
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1953 – 1956Lékařská fakulta hygienická UK Praha, promoce 1956
1950 – 1953Lékařská fakulta PU Olomouc
1942 – 1950Gymnázium Vsetín

Kvalifikace

2002profesor pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF UP Olomouc
2000docent pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF UP Olomouc
1988docent pro obor hygiena a epidemiologie, LF UP Olomouc
1974kandidát věd
1966nástavbová atestace z oboru hygiena práce a nemoci z povolání
1958atestace I. stupně z hygieny a epidemiologie

Další vzdělávání, kurzy

1965Freiuniversität Berlin – kurz pracovního lékařství (4 týdny)

Zaměstnání, praxe

2018 – dosudLF OU Ostrava, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, profesor
2012 – 2017LF OU Ostrava, Ústav fyziologie a patofyziologie, profesor
1998 – 2012LF OU Ostrava – vedoucí Ústavu fyziologie a patofyziologie
1975 – 1994LF UP Olomouc, Ústav preventivního lékařství, externí učitel, předmět hygiena práce
2010 – 2012VŠB Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, externí učitel
1970 – 1975VŠB Ostrava, katedra systémového inženýrství a katedra techniky požární ochrany, externí učitel
1964 – 1998KHS Ostrava, vedoucí odboru hygieny práce a pracovního lékařství
1960 – 1964OHS Vsetín, vedoucí oddělení hygieny práce
1956 – 1960KHS Zlín, sekundární lékař na oddělení hygieny práce a oddělení nemoci z povolání

Odborné zaměření

Hygiena práce
Fyziologie práce
Fyziologie člověka
Výzkum: silikóza a uhlokopská pneumokonióza, karcinom plic ve vztahu k prachu uhelných dolů, měření a hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu

Akademické funkce a členství v orgánech

2018 – dosudpředseda Oborové rady pro obor Veřejné zdravotnictví, LF OU Ostrava
2018 – dosudpředseda Oborové rady pro obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU Ostrava
1998 – dosudčlen Oborové rady pro obhajobu doktorských prací pro obor hygiena a preventivní lékařství, LF UP Olomouc
2015 – 2017člen Oborové rady pro obor Preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU Ostrava
2010 – 2017člen Oborové rady pro obor, preventivní lékařství a epidemiologie, LF OU, Ostrava
1995 – 2017člen vědecké rady LF OU
1995 – 2000proděkan pro vědu a výzkum LF OU Ostrava

Ocenění

1974Husková cena za odborné publikace z oboru fyziologie práce
1981Cena Spol. pracov. lékařství za odborné publikace z oboru hygiena práce a pracovní lékařství

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

1990 – dosudvedoucí Národní referenční laboratoře pro měření a hodnocení mikroklimatických podmínek na dolech a hutích při ZÚ Ostrava
2003Čestný člen České lékařské společnosti J.E. Purkyně
1998Čestný člen Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně
2004 – 2010čelen Akreditační komise MŠMT pro bakalářské a magisterské studium
1995 – 2008člen komise IGA MZ ČR, sekce Hygiena
1992 – 1997předseda sekce Hygieny práce České společnosti pracovního lékařství
1982 – 1990hlavní odborník MZ ČR pro obor hygiena práce
1980 – 1992předseda České a střídavě předseda Československé společnosti pracovního lékařství J.E. Purkyně
1980 – 2006člen celostátní zkušební komise pro nástavbové atestace z oboru hygiena práce a nemoci z povolání
1980 – 1984člen celostátní zkušební komise pro obor hygiena a epidemiologie
1975 – 2005člen redakční rady časopisu Pracovní lékařství a České pracovní lékařství

Působení v zahraničí

2000Vietnam – expert MZ ČR – problematika uhlokopské pneumokoniózy (4 týdny)
1980 – 1991koordinátor mezinárodního výzkumu v problematice fibrogenních průmyslových prachů
1980Akademie věd Moskva – spolupráce v rámci projektu Interkosmos – vývoj aparatury pro snímání kožní teploty kosmonautů

Jazykové znalosti

Němčinapokročilý
Ruštinapokročilý
Angličtinapasivní znalost


Všechny publikace

Bernatíková, Š., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Novák, P., Babjak, J., Kot, T., Krys, V. a Jánošík, L. Verification of electronic device technology for measurement and evaluation of thermal exposure of fire fighters and members of rescue teams. MEDYCYNA PRACY. 2018, č. 69, s. 1-11. ISSN 0465-5893.
Tomášková, H., Jirák, Z., Lvončík, S., Bužga, M., Zavadilová, V. a Trlicová, M. Health status and physical fitness of mines rescue brigadesmen. International Journal of Occupational Medicine. 2015, roč. 28, č. 3, s. 613-623. ISSN 1232-1087.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A. a Šlachtová, H. Karcinogenní riziko prachu černouhelných dolů-přehledová studie. In: Životné podmienky a zdravie-zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2015. ISBN 978-80-7159-221-1.
Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Jirák, Z. Karcinogenní riziko prachu s obsahem křemene u černouhelných horníků-přehledová studie: Risk of the dust containing silica in coal mines-A review. Pracovní lékařství. 2015, roč. 67, č. 1, s. 18-24. ISSN 0032-6291.
Bužga, M., Jirák, Z. a Bužgová, R. State of physical health and fitness of paramedics in Czech Republic. Wulfenia. 2015, roč. 22, s. 205-212. ISSN 1561-882X.
Bužga, M., Jirák, Z. a Švorc, P. Fyziologie člověka I. díl. 2014.
Bužga, M., Jirák, Z. a Švorc, P. Fyziologie člověka II. díl. 2014.
Jirák, Z., Bužga, M. a Pektor, R. Fyziologie práce I. díl. 2014.
Jirák, Z. a Bužga, M. Fyziologie práce II. díl. 2014.
Jirák, Z., Lvončík, S., Tomášková, H., Bužga, M., Trlicová, M. a Tekielová, D. Fyzická zdatnost a kritéria pro posuzování pracovní způsobilosti důlních záchranářů. Pracovní lékařství. 2013, roč. 65, s. 6-13. ISSN 0032-6291.
Trlicová, M., Lvončík, S., Tomášková, H. a Jirák, Z. FYZICKÁ ZDATNOST A ZDRAVOTNÍ STAV BÁŇSKÝCH ZÁCHRANÁŘŮ. In: Životné podmienky a zdravie. Bratislava, Slovensko: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013, 2013. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013, 2013. s. 347-352. ISBN 978-80-7159-215-0.
Jirák, Z. a Bužga, M. Fyziologie práce a ergonomie II. díl. 2013.
Jirák, Z., Bužga, M. a Pektor, R. Fyziologie práce I. díl. 2013.
Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Zuská, L., Oleksiaková, Z. a Bernatíková, Š. Hodnocení nerovnoměrného tepelně-vlhkostního mikroklimatu. In: Životné podmienky a zdravie. Bratislava, Slovensko: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013, 2013. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2013, 2013. s. 310-319. ISBN 978-80-7159-215-0.
Jirák, Z. a Mathauserová, Z. Měření a hodnocení pracovně tepelné zátěže na pracovištích. 2013.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A. a Urban, P. Cancer incidence in Czech black coal miners in association with coalworkers? pneumoconiosis. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2012, č. 25, s. 137-144. ISSN 1232-1087.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A. a Urban, P. CANCER INCIDENCE IN CZECH BLACK COAL MINERS IN ASSOCIATION WITH COALWORKERS´ PNEUMOCONIOSIS. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2012, č. 25, s. 137-144. ISSN 1232-1087.
Jirák, Z. Hodnocení tepelné zátěže. In: Změny v legislativních podmínkách ochrany zdraví při práci a zajišťování pracovnělékařské péče s platností od 1.4.2012. Ostrava. 2012.
Holéczy, P., Bužga, M., Zavadilová, V., Jirák, Z., Végh, R. a Švagera, Z. INFLUENCE OF SLEEVE GASTRECTOMY ON BODY COMPOSITION: RESULTS FORM PILOT STUDY. In: 5th Congress of the International-Federation-for-the-Surgery-of-Obesity-and-Metabolic-Disorders, European Chapter (IFSO-EC. Barcelona. 2012.
Jokl, M., Jirák, Z., Kabele, K., Malý, S. a Tomášková, H. Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu: Část 2.5 Hodnocení neuniformního tepelně-vlhkostního mikroklimatu (tepelně-vlhkostní asymetrie). Topenářství, instalace. 2012, č. 1, s. 26-35. ISSN 1211-0906.
Jirák, Z. a Jokl, M. Nařízení vlády 93 ze dne 29. února 2012, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.: §3 Hodnocení zátěže teplem - §8 Ochranné nápoje, vč. přílohy č. 1, část A Třídy práce podle celkového průběrného energetického výdeje (M). 2012.
Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Oleksiaková, Z., Bernatíková, Š., Malý, S., Nový, J. a Tvrdík, J. Nový přístup k hodnocení tepelně vlhkostních podmínek na pracovištích. Pracovní lékařství. 2012, roč. 64, č. 1, s. 23-31. ISSN 0032-6291.
Bužga, M., Zavadilová, V., Vlčková, J., Oleksiaková, Z., Šmajstrla, V., Tomášková, H., Jirák, Z. a Kavková, J. Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku. Hygiena. 2012, roč. 57, s. 105-109. ISSN 1802-6281.
Jirák, Z. Vybrané kapitoly z pracovního lékařství. 2012.
Šplíchalová, A., Tomášková, H. a Jirák, Z. Analýza úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR. In: Zborník vedeckých prác. Bratislava: Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2011. Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2011. s. 367-377. ISBN 978-80-7159-208-2.
Jokl, M., Jirák, Z., Malý, S., Kabele, K. a Tomášková, H. Komplexní způsob hodnocení mikroklimatu budov na základě odezvy lidského organizmu: Část 2.6 Návrh novely mikroklimatické části vládního nařízení č. 68/2010 Sb.. Topenářství, instalace. 2011, roč. 2011, č. 5, s. 38-40. ISSN 1211-0906.
Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Jirák, Z. Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů. Bratislava: Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2011. Úrad verejneho zdravotnictva SR, 2011. s. 378-386. ISBN 978-80-7159-208-2.
Zavadilová, V., Bužga, M., Jirák, Z. a Chroboková, A. Srovnání metod DXA a BIA u obézních žen indikovaných ke sleeve gastrektomii - pilotní studie. Praktický lékař. 2011, roč. 2011, č. 91, s. 723-726. ISSN 0032-6739.
Šplíchalová, A., Tomášková, H. a Jirák, Z. Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 47-. ISBN 978-80-7368-824-0.
Tomášková, H., Jirák, Z. a Šplíchalová, A. Úmrtnost u černouhelných horníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 46-. ISBN 978-80-7368-824-0.
Zavadilová, V., Bužga, M., Jirák, Z., Koutníková, P. a Růžičková, D. Výskyt metabolického syndromu u zdravotnických záchranářů Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje. In: Obezitologie a Bariatrie 2011. Ostrava. 2011.
Jirák, Z., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Analýza úmrtnosti na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchacího systému u horníků s pneumokoniózou uhlokopů v České republice. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 4, s. 164-169. ISSN 0032-6291.
Tomášková, H., Jirák, Z. a Šplíchalová, A. Analýza úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na diagnóze pneumokonióza uhlokopů. In: Životné podmienky a zdravie 2010. Štrba. 2010.
Šplíchalová, A., Tomášková, H. a Jirák, Z. Analýza úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR. In: Životné podmienky a zdravie 2010. Štrba. 2010.
Oleksiaková, Z., Bernatíková, Š., Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H. a Malý, S. GLOBE STEREOTHERMOMETER - A NEW INSTRUMENT FOR MEASUREMENT AND EVALUATION OF IRREGULAR RADIANT - CONVECTIVE LOAD. In: 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. Miami, Florida. 2010.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V., Korolová, E. a Zavadilová, V. Karcinogenní riziko u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou. s. 364-371. ISBN 978-80-7159-176-4.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR,, 2010. Úrad verejného zdravotníctva SR,, 2010. s. 372-378. ISBN 978-80-7159-176-4.
Jirák, Z. Pracovní zátěž a zdravotní stav hasičů. Rescue report. 2010, s. 18-22. ISSN 1212-0456.
Jirák, Z., Tomášková, H. a Šplíchalová, A. Příčiny úmrtnosti u černouhelných horníků v ČR v závislosti na onemocnění pneumokoniózou uhlokopů. In: I. Sympozium nemocí z povolání s mezinárodní účastí. Luhačovice. 2010.
Šplíchalová, A., Tomášková, H. a Jirák, Z. Příčiny úmrtnosti u osob s diagnostikovanou silikózou v ČR. In: I. Sympozium nemocí z povolání s mezinárodní účastí. Luhačovice. 2010.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V., Korolová, E. a Zavadilová, V. Riziko rakoviny plic u černouhelných horníků v závislosti na onemocnění pneumokoniózou v České republice. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 6-12. ISSN 0032-6291.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Riziko rakoviny plic u pracovníků s uznanou silikózou v ČR. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 1, s. 13-19. ISSN 0032-6291.
Šplíchalová, A., Tomášková, H. a Jirák, Z. Úmrtnost na zhoubná a nezhoubná onemocnění dýchací soustavy u osob s uznanou silikózou v České republice. Pracovní lékařství. 2010, roč. 62, č. 4, s. 170-178. ISSN 0032-6291.
Bernatíková, Š., Jirák, Z. a Malý, S. Vliv nerovnoměrné radiačně - konvekční tepelné zátěže na spolehlivost výkonu lidského činitele. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostního inženýrství. 2010, roč. 5, s. 13-22. ISSN 1801-1764.
Oleksiaková, Z., Bernatíková, Š., Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H. a Malý, S. Využití kulového stereoteploměru Jokl-Jirák pro měření radiační teploty. In: Životné pomienky a zdravie. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2010. s. 358-363. ISBN 978-80-7159-176-4.
Bužga, M., Jirák, Z. a Pažický, M. Zdravotní stav a fyzická zdatnost výjezdových skupin záchranářů zdravotnické záchranné služby Ostrava. In: I. Sympozium nemocí z povolání s mezinárodní účastí. Luhačovice. 2010.
Vlčková, J., Zavadilová, V., Tomášková, H., Bužga, M., Horáková, D. a Jirák, Z. Intervenční individuální program redukce hmotnosti u pacientů s nadváhou a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca. 2009, roč. 18, s. 118-121. ISSN 1210-5481.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 48-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Pneumokonióza a karcinom plic u černouhelných horníků v České republice. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 48-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Zavadilová, V., Vlčková, K., Oleksiaková, Z., Bužga, M., Šmajstrla, V., Kavková, J., Tomášková, H. a Jirák, Z. Porovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku. In: Dny sportovní medicíny. Brno. 2009.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic. Central European J.of Occup. and Environm..medicine. 2009, č. 1-2, s. 145-154. ISSN 1219-1221.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2009, roč. 15, č. 1-2, s. 145-154. ISSN 1219-1221.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 64-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 64-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Srovnání rizika karcinomu plic u pracovníků se silikózou a u neexponované populace v ČR. In: Sborník abstrakt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 64-. ISBN 978-80-7368-609-3.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Carcinogenic Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2008, č. 14, s. 106-107. ISSN 1219-1221.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Pelclová, D., Hrnčíř, E. a Eichlerová, A. Comparsion of lung cancer risk in workers with silicosis and population in the Czech Republic: Genetics Toxikology and Cancer Prevention. In: Genetic Toxikology and Cancer Prevention. s. 34-35. ISBN 978-80-970017-5-9.
Jirák, Z., Šplíchalová, A., Tomášková, H., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Comparsion of Lung Cancer Risk in Workers with Silicosis and Population in the Czech Republic. In: Book of Abstracts. s. 34-35. ISBN 978-80-970017-5-9.
Jirák, Z., Jokl, M., Vajner, L., Tomášková, H., Bernatíková, Š., Malý, S., Lehocká, H. a Kilián, V. Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže. s. 85-85. ISBN 978-80-7368-467-9.
Jirák, Z., Jokl, M., Vajner, L., Tomášková, H., Bernatíková, Š., Malý, S., Lehocká, H. a Kilián, V. Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné radiačně-konvekční zátěže. s. 85-85. ISBN 978-80-7368-467-9.
Jirák, Z., Jokl, M., Vajner, L., Tomášková, H., Bernatíková, Š., Malý, S., Lehocká, H. a Kilián, L. Kulový stereoteploměr - nový přístroj pro měření a hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže. České pracovní lékařství. 2008, roč. 9, č. 1, s. 12-16.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Lung Cancer Risk in Black-coal Miners with Pneumoconiosis in the Czech Republic. Epidemiology. 2008, č. 19, s. 172-173.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Lung Cancer Risk in Worker with Silicosis in the Czech Republic. Epidemiology. 2008, č. 19, s. 176-177.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J. a Pelclová, D. Lung Cancer Risk in Workers with Silicosis in the Czech Republic. Epidemiology. 2008, roč. 19, č. 6, s. 176-177.
Jirák, Z., Jokl, M., Šebesta, D., Tomášková, H., Bernatíková, Š. a Malý, S. Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru. České pracovní lékařství. 2008, s. 11-14. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Jokl, M., Šebesta, D., Bernatíková, Š., Malý, S. a Tomášková, H. Návrh hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže pomocí kulového stereoteploměru. České pracovní lékařství. 2008, roč. 9, s. 56-59. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Bernatíková, Š., Jokl, M., Tomášková, H., Malý, S. a Kilián, V. Nerovnoměrná tepelná zátěž - výsledky subjektivního hodnocení. České pracovní lékařství. 2008, roč. 9, s. 60-66. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Tomášková, H., Jokl, M., Bernatíková, Š., Šebesta, D., Malý, S. a Kilián, V. Odezva fyziologických ukazatelů na nerovnoměrnou radiační zátěž v experimentálních podmínkách v klimatické komoře. České pracovní lékařství. 2008, roč. 9, s. 125-130. ISSN 1212-6721.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H. a Zavadilova, V. Problematika karcinomu plic u osob profesionálně exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v epidemiologických studiích.. In: Sborník abstrakt. s. 90-90. ISBN 978-80-7368-467-9.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Riziko karcinomu plic u horníků uhelných dolů s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy v České republice. In: Sborník souhrnů. s. 8-9. ISBN 978-80-7368-505-8.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Riziko karcinomu plic u pracovníků s diagnostikovanou silikózou v ČR. Pracovní lékařství. 2008, č. 60, s. 137-137.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J. a Pelclová, D. Riziko karcinomu plic u pracovníků s diagnostikovanou silikózou v ČR. In: Pracovní lékařství. 3. vyd. s. 137-137. 60.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H., Urban, P. a Holub, J. Riziko karcinomu plic u pracovníků s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy a silikózy v České republice: Aktuální problematika genetické toxikologie. In: sborník abstrakt. s. 73-74. ISBN 978-80-7013-474-0.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H., Urban, P. a Holub, J. Riziko karcinomu plic u pracovníků s odškodnitelnou formou uhlokopské pneumokoniózy a silikózy v České republice: Aktuální problematika genetické toxikologie. In: sborník abstrakt. s. 73-74. ISBN 978-80-7013-474-0.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie. In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vědeckých prác.. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2008. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2008. s. 248-253. ISBN 978-80-7159-171-9.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie. ISBN 978-80-7159-171-9.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice.. In: Životné podmienky a zdravie. Zborník vědeckých prác.. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2008. Úrad verejného zdravotníctva SR, 2008. s. 254-258. ISBN 978-80-7159-171-9.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H. a Zavadilova, V. Riziko rakoviny plic u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice.. In: Sborník abstrakt. s. 90-90. ISBN 978-80-7368-467-9.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2008. 2008, č. 14, s. 99-100. ISSN 1219-1221.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J. a Pelclová, D. Silicosis and Carcinogenic Risk in Workers in the Czech Republic. Central European Journal of Occupational and Enviromental Medicine. 2008, č. 14, s. 99-100. ISSN 1219-1221.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR. Rožnov p.Radhoštěm: sborník abstrakt, 2008. sborník abstrakt, 2008. s. 40-42. ISBN 978-80-7368-505-8.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR. Rožnov p.Radhoštěm: sborník abstrakt, 2008. sborník abstrakt, 2008. s. 40-42. ISBN 978-80-7368-505-8.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Silikóza a karcinogenní riziko u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v ČR. In: Sborník souhrnů. s. 40-42. ISBN 978-80-7368-505-8.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v Ćeské republice. Pracovní lékařství. 2008, č. 60, s. 132-132.
Jirák, Z., Tomášková, H., Šplíchalová, A., Urban, P., Holub, J., Gromnica, R., Hajduková, Z., Landecká, I., Machartová, V. a Korolová, E. Srovnání rizika karcinomu plic u horníků s odškodnitelnou formou pneumokoniózy a u neexponované populace v České republice. Pracovní Lékařství. 2008, roč. 60, č. 3, s. 12-. ISSN 0032-6291.
Bužga, M., Jirák, Z. a Zavadilová, V. Šetření zdravotního stavu pracovníků zdravotnické záchranné služby územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje Ostrava. In: Sborník souhrnů, XXXIII. Pachnerovy dny pracovního lékařství. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2008. Ostravská Univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2008. s. 24-25. ISBN 978-80-7368-505-8.
Zavadilová, V., Vlčková, J., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Horáková, D. a Janout, V. Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat. Central European Journal of Public Health. 2007, s. 19-19. ISSN 1210-7778.
Zavadilová, V., Vlčková, J., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Horáková, D. a Janout, V. Comparison of Various Methods for Assessment of Body Fat. In: International Conference and Central and Eastern European Chapter Meetintg of International Society for Environmental Epidemiolgy. Čeladná. 2007.
Jirák, Z., Jokl, M., Vajner, L., Tomášková, H., Bernatíková, Š., Rozsypal, J., Lehocká, H., Kilián, V. a Malý, S. Globe Stereo - A New Device for Measurement of Irregular Radiation Load in the Environment and occupational Settings. In: International Conference and Central and Eastern European Chapter Meetintg of International Society for Environmental Epidemiolgy. Čeladná. 2007.
Jirák, Z., Jokl, M., Vajner, L., Tomášková, H., Bernatíková, Š., Rozsypal, J., Lehocká, H., Kilián, V. a Malý, S. Globe Stereo Thermometer - A New Device for Measurement of Irregular Radiation Load in the Environment and occupational Settings. Central European Journal of Public Health. 2007, s. 29-29. ISSN 1210-7778.
Malý, S., Hladký, A., Jokl, M., Jirák, Z., Bernatíková, Š., Pražáková, M., Maclová, I. a Malčíková, K. Influence of combined operation of Radiation and Convection Heat on Reliability of professional Performance. Central European Journal of Public Health. 2007, roč. 15, č. 11, s. 21-21. ISSN 1210-7778.
Malý, S., Hladký, A., Hladký, A., Jokl, M., Jirák, Z., Bernatíková, Š., Pražáková, M. a Maclová, I. Influence of combined Operation of Radiation and Convection Heat on Reliability of Professional Performance. In: International Conference and Central and Eastern European Chapter Meeting of International Society for Environmetal Epidemiology. Čeladná. 2007.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic. In: International Conference and Central and Eastern European Chapter Meetintg of International Society for Environmental Epidemiolgy. Čeladná. 2007.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Lung Cancer Risk in Workers exposed to Silica in the Czech Republic. Central european Journal of public Health. 2007, roč. 15, č. 11, s. 24-24. ISSN 1210-7778.
Bernatíková, Š., Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Rozsypal, J., Šebesta, D. a Malý, S. Nerovnoměrná tepelná zátěž - výsledky subjektivního hodnocení. In: Sborník souhrnů. s. 95-96.
Vlčková, J., Zavadilová, V., Jirák, Z., Tomášková, H. a Horáková, D. Obesity as Determinant of Health - Intervention individidual reduction Programme of Weight for Patients with Overweight and Obesity. Central European Journal of Public Health. 2007, roč. 15, č. 11, s. 23-23. ISSN 1210-7778.
Vlčková, J., Zavadilová, V., Jirák, Z., Tomášková, H. a Horáková, D. Obesity as Determinant of Health - Intervention Individual Reduction Programme of Weight for Patients with Overweight and Obesity. In: ISEE CEE. Čeladná. 2007.
Bernatíková, Š., Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Rozsypal, J., Šebesta, D. a Malý, S. Response of human Body to irregular radiation Load. In: International Conference and Central and Eastern European Chapter Meeting of International Society for Environmetal Epidemiology. Čeladná. 2007.
Bernatíková, Š., Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Rozsypal, J., Šebesta, D. a Malý, S. Response of human Body to irregular radiation Load. Central European Journal of public Health. 2007, roč. 15, č. 11, s. 24-24. ISSN 1210-7778.
Bernatíková, Š., Jirák, Z., Jokl, M., Tomášková, H., Rozsypal, J., Šebesta, D. a Malý, S. Response of human Body tu irregular radiation Load. In: ISEE CEE. Čeladná. 2007.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého - přehledová studie. In: Životné podmienky a zdravie. Štrbské pleso. 2007.
Tomášková, H., Jirák, Z., Šplíchalová, A., Lehocká, H. a Zavadilová, V. Riziko nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice. In: Životné podmienky a zdravie. Štrbské Pleso. 2007.
Bužga, M., Jiřišta, V. a Jirák, Z. Současné poznatky o fyzické zátěži pracovníků zdravotní záchranné služby územního střediska Ostrava. In: Sborník souhrnů. s. 31-32.
Zavadilová, V., Vlčková, J., Tomášková, H., Bužga, M., Jirák, Z., Lysová, E., Horáková, D. a Janout, V. Srovnání výsledků různých metod stanovení tělesného tuku. In: Sborník souhrnů. s. 53-53.
Jirák, Z., Jokl, M., Šebesta, D., Tomášková, H., Bernatíková, Š. a Malý, S. Use of globe stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load. In: International Conference and Central and Eastern European Chapter Meeting of International Society for Environmetal Epidemiology. Čeladná. 2007.
Jirák, Z., Jokl, M., Šebesta, D., Tomášková, H., Bernatíková, Š. a Malý, S. Use of globe Stereo Thermometer for Evaluation of irregular radiation Load. Central european Journal of public Health. 2007, roč. 15, č. 11, s. 24-24. ISSN 1210-7778.
Jirák, Z., Jokl, M., Vajner, L., Tomášková, H., Bernatíková, Š., Rozsypal, J., Lehocká, H. a Kilián, V. Využití kulového stereoteploměru pro hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže. In: Sborník souhrnů. s. 93-94.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Dusts Containing Quartz and Carcinogenicity Risk in Mines. In: Environmental Health in Central and Eastern Europe. ISBN 978-1-4020-4844-9.
Jirák, Z., Dobiáš, L., Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Lehocká, H. Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého. 2006, roč. 58, s. 116-116. ISSN 0032-6291.
Jirák, Z., Dobiáš, L., Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Lehocká, H. Karcinogenní riziko průmyslových prachů s obsahem krystalické formy oxidu křemíčitého. Pracovní lékařství. 2006, roč. 58, s. 116-116. ISSN 0032-6291.
Jokl, M. a Jirák, Z. Návrh změny mikroklimatické části vládního nařízení č. 178/2001 Sb. v platném znění. Topenářství a instalace. 2006, s. 22-27. ISSN 1211-0906.
Jirák, Z., Tomášková, H., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Cimová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. In: Přínos univerzit k transformaci regionů. s. 69-73. ISBN 80-7368-225-7.
Jirák, Z., Tomášková, H., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Cimová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. In: Přínos univerzit k transformaci regionů. s. 69-73. ISBN 80-7368-225-7.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study. In: The Seventeenth Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. Johannesburg. 2005.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study. In: The Seventeenth Conference of the International Society for Environmental Epidemiology. Johannesburg. 2005.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study. Epidemiology. 2005, roč. 16, č. 9, s. 63-64. ISSN 1044-3983.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Carcinogenicity risk in black-coal mines - epidemiological study. Epidemiology. 2005, roč. 16, č. 9, s. 63-64. ISSN 1044-3983.
Jirák, Z., Brhel, P., Manoušková, M. a Hrnčíř, E. Fyzická zátěž; Práce v nepříznivých tepelně vlhkostních podmínkách. In: Pracovní lékařství. Základy primární pracovnělékařské péče. 1. vyd. s. 57-71. ISBN 80-7013-414-3.
Jirák, Z., Vašina, B. a Bužga, M. Fyziologie a psychologie práce. 2005.
Jirák, Z., Bužga, M. a Tomášková, H. Fyziologie práce a ergonomie - e-learningový kurz. 2005.
Jirák, Z. a A Kolektiv, Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU (druhé přepracované vydání). 2005.
Jokl, M. a Jirák, Z. Návrh změny mikroklimatické části vládního nařízení č. 178/2001 v platném znění.
Jokl, M., Jirák, Z. a Šebesta, D. Nový způsob hodnocení nerovnoměrné tepelné zátěže člověka.. Vytápění, větrání, instalace. 2005, s. 223-224.
Vajner, L., Jokl, M. a Jirák, Z. Objektivní měření tepelné asymetrie - kulový stereoteploměr.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. České pracovní lékařství. 2005, roč. 6, s. 198-202. ISSN 1212-6721.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. České pracovní lékařství. 2005, roč. 6, s. 198-202. ISSN 1212-6721.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Cimová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. In: Sborník abstrakt.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Cimová, K. a Bužga, M. Výskyt nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů - epidemiologická studie. In: Sborník abstrakt.
Tomášková, H., Jirák, Z., Zavadilová, V. a Lehocká, H. Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study. In: Abstracts. s. 36-36.
Tomášková, H., Jirák, Z., Zavadilová, V. a Lehocká, H. Dusts containing quartz and carcinogenity risk in mines: Epidemiological study. In: Abstracts. s. 36-36.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 42-43. ISBN 80-7042-352-8.
Jirák, Z., Menzlová, M., Tomášková, H., Lehocká, H., Beška, F., Zavadilová, V. a Cimová, K. Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů. In: 27. Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti: 27. Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti 2004-05-05 Brno. s. 13-13. ISBN 80-7013-401-1.
Tomášková, H., Jirák, Z., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 42-43. ISBN 80-7042-352-8.
Jirák, Z., Menzlová, M., Tomášková, H., Lehocká, H., Beška, F., Zavadilová, V. a Cimová, K. Epidemiologická analýza výskytu nádorových onemocnění a posouzení míry karcinogenního rizika u horníků kamenouhelných dolů. In: 27. Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti: 27. Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím a Československé biologické společnosti 2004-05-05 Brno. s. 13-13. ISBN 80-7013-401-1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého. In: Sborník z konference Prevence a nové metody léčby onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. s. 14-14.
Jirák, Z., Tomášková, H., Menzlová, M., Beška, F., Zavadilová, V., Címová, K. a Bužga, M. Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého. In: Sborník z konference Prevence a nové metody léčby onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. s. 14-14.
Lehocká, H., Jirák, Z., Straková, V., Krygel, M., Strnadelová, I., Zdařilová, G., Zavacká, I., Bužga, M., Kilián, V., Kubešová, M. a Sedláčková, M. Pracovně - lékařská péče poskytovaná oddělením fyziologie práce Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. In: Sborník. s. 15-17. ISBN 80-7042-352-8.
Menzlová, M. a Jirák, Z. Program rozvoje bakalářských studijních programů, Boloňská deklarace, přijato pro obor Ochrana veřejného zdraví na roky 2002-2004. 2004.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Tučníková, Z. a Zavadilová, V. Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let. České pracovní lékařství. 2004, roč. 5, s. 161-168. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Tučníková, Z. a Zavadilová, V. Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 15 - 18 let za posledních 25 let. České pracovní lékařství. 2004, roč. 5, s. 161-168. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Zavadilová, V., Čermáková, Z. a Tesař, Z. Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let. České pracovní lékařství. 2004, roč. 5, s. 107-116. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Zavadilová, V., Čermáková, Z. a Tesař, Z. Vývoj fyzické zdatnosti a zdravotní stav mužské a ženské populace severomoravského regionu ve věku 45 až 60 let za posledních 25 let. České pracovní lékařství. 2004, roč. 5, s. 107-116. ISSN 1212-6721.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H. a Čermáková, Z. Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 52-53. ISBN 80-7042-352-8.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H. a Čermáková, Z. Vývoj fyzické zdatnosti mužské a ženské populace Severomoravského regionu ve věku 45 - 60 let za posledních 25 let. In: XXIX. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2004-05-19 Rožnov pod Radhoštěm. s. 52-53. ISBN 80-7042-352-8.
Horáček, J., Jirák, Z., Dobiáš, L., Menzlová, M., Lehocká, H., Tomášková, H., Škoda, V., Holuša, R. a Kubáčková, J. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. 2004.
Horáček, J., Jirák, Z., Dobiáš, L., Menzlová, M., Lehocká, H., Tomášková, H., Škoda, V., Holuša, R. a Kubáčková, J. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. 2004.
Horáček, J., Jirák, Z., Dobiáš, L., Menzlová, M., Lehocká, H., Tomášková, H., Škoda, V., Holuša, R. a Kubáčková, J. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. 2004.
Horáček, J., Jirák, Z., Dobiáš, L., Menzlová, M., Lehocká, H., Tomášková, H., Škoda, V., Holuša, R. a Kubáčková, J. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. 2004.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.. In: The International XVII. Puijo Symposium:: Abstracts 2003-06-23 Kuopio, Finsko. s. 1-1.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.. In: The International XVII. Puijo Symposium:: Abstracts 2003-06-23 Kuopio, Finsko. s. 1-1.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years. Finnish sports and exercise medicine - E-magazine. 2003, s. 1-1.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on physical fitness and selected biomarkers of health state of the young population aged from 15 to 19 years. Finnish sports and exercise medicine - E-magazine. 2003, s. 1-1.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.. In: The International XVII. Puijo Symposium . Kuopio. 2003.
Bužga, M., Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Effect of physical activity and life style on the fitness and selected biomarcers of the health status of the young population of the age from 15 to 19 years of Northern Moravia region.. In: The International XVII. Puijo Symposium . Kuopio. 2003.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. In: Human Monitoring for Genetic Effects, NATO Science Series, I. Life and Behavioural Sciences. 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2003. s. 263-266. ISBN 1 58603 358 1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. In: Human Monitoring for Genetic Effects, NATO Science Series, I. Life and Behavioural Sciences. 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2003. s. 263-266. ISBN 1 58603 358 1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. In: Human Monitoring for Genetic Effects, NATO Science Series, I. Life and Behavioural Sciences. 1. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2003. s. 263-266. ISBN 1 58603 358 1.
Jirák, Z., Šimíček, J., Dobiáš, L. a Bužga, M. Fyziologie pro bakalářské studium na ZSF OU. 2003.
Šimíček, J., Ungerová, J., Bužga, M., Jirák, Z., Dvorníková, D., Flégrová, J. a Netopilíková, J. Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků. Cardio 3. 2003, s. 1-1.
Šimíček, J., Ungerová, J., Bužga, M., Jirák, Z., Dvorníková, D., Netopilíková, J. a Flégrová, J. Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.. In: Konference pracovní skupiny ČKS: Sborník abstrakt 2.10.2003 Mikulov. s. 63-63.
Šimíček, J., Ungerová, J., Bužga, M., Jirák, Z., Dvorníková, D., Netopilíková, J. a Flégrová, J. Krevní laktát po maximální ergometrické zátěži u zdravých a kardiaků.. In: Konference pracovní skupiny ČKS: Sborník abstrakt 2.10.2003 Mikulov. s. 63-63.
Šimíček, J., Ungerová, J., Jirák, Z., Bužga, M., Dvorníková, D., Flégrová, J. a Netopilíková, J. Krevní laktát po maximální zátěži u zdravých a kardiaků. In: Slavnostní konference k X.výročí založení Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity: Slavnostní konference k X.výročí založení Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity 2003-10-24 Ostrava. s. 29-29. ISBN 801-7042-345-5.
Jirák, Z., Chaloupka, J. a Lvončík, S. Návrh kriterií pro začleňování hasičů z hlediska fyzické zdatnosti a tepelné odolnosti. České pracovní lékařství. 2003, roč. 4, s. 15-17. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z. Pracovně tepelná zátěž a požadavky na zdravotní stav hasičů. In: Osobní ochranné prostředky záchranářů a obyvatel: Osobní ichranné prostředky záchranářů a obyvatel - Sborník přednášek 2003-04-25 Olomouc. s. 2-12.
Menzlová, M., Dobiáš, L. a Jirák, Z. Program rozvoje bakalářských studijních programů., rok řešení 2002, Tématický okruh Veřejné zdravotnictví, studijní obor Ochrana veřejného zdraví. 2003.
Menzlová, M., Dobiáš, L. a Jirák, Z. Program rozvoje bakalářských studijních programů., rok řešení 2002, Tématický okruh Veřejné zdravotnictví, studijní obor Ochrana veřejného zdraví. 2003.
Menzlová, M. a Jirák, Z. Program rozvoje bakalářských studijních programů, studijní obor Ochrana veřejného zdraví.Schváleno v r. 2001, předpokládaný termín zahájení stud. roku 2002/2003.. 2003.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years. Anthropologie. 2003, roč. 41, s. 263-276. ISSN 0323-1119.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Trend od fitness and selected anthropological characteristics of the young population in the North Moravian region (Czech republic) in the past 25 years. Anthropologie. 2003, roč. 41, s. 263-276. ISSN 0323-1119.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.. In: International antropological Congress : Abstracts 2003-05-22 Praha. s. 1-1.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Trend of fitness and selected antropological charakteristics of young population in the North Moravia region in past 25 years.. In: International antropological Congress : Abstracts 2003-05-22 Praha. s. 1-1.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.. In: XXVIII. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2003-05-28 Rožnov pod Radhoštěm. s. 19-20.
Jirák, Z., Šimíček, J., Bužga, M., Tomášková, H. a Křenková, M. Vývoj fyzické zdatnosti a vybraných antropometrických ukazatelů dospívající populace moravskoslezského regionu za posledních 25 let.. In: XXVIII. Pachnerovy dny pracovního lékařství: Sborník souhrnů 2003-05-28 Rožnov pod Radhoštěm. s. 19-20.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Zavadilová, V. a Tesař, Z. Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století. 2003.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Bužga, M., Zavadilová, V. a Tesař, Z. Závěrečná zpráva VZO: Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století. 2003.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L. a Horáček, J. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 2002, roč. 11, č. 6, s. 79-79. ISSN 1230-1485.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L. a Horáček, J. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 2002, roč. 11, č. 6, s. 79-79. ISSN 1230-1485.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L. a Horáček, J. Exposure to Dusts Containing Quartz and Human Carcinogenicity. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. 2002, roč. 11, č. 6, s. 79-79. ISSN 1230-1485.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity. ISBN 83-908998-4-1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.. In: NATO Advanced Monitoring for Genetic Effects - Hollaender Course : Book of abstract 2002-06-23 Kraków. ISBN 83-908998-4-1.
Jirák, Z., Tomášková, H., Lehocká, H., Dobiáš, L., Horáček, J. a Křenková, M. Exposure to dusts containing quarz and human carcinogenity.. In: NATO Advanced Monitoring for Genetic Effects - Hollaender Course : Book of abstract 2002-06-23 Kraków. ISBN 83-908998-4-1.
Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu. České pracovní lékařství. 2002, roč. 3, s. 170-175. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu. České pracovní lékařství. 2002, roč. 3, s. 170-175. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z. Kapitoly Fyziologie práce, Práce v nepříznivých tepelně vlhkostních podmínkách. In Vybrané kapitoly z praconího lékařství.. 2002.
Jirák, Z., Jokl, M. a Tomášková, H. Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž-její měření a hodnocení. In: Problémy technické normalizace a novelizace NV č. 178/2001 Sb.: Problémy technické normalizace a novelizace NV č.178/2001Sb.OS-04 Obytné prostředí Společnosti pro techniku prostředí 2002-11-21 Praha.
Jirák, Z., Jokl, M. a Tomášková, H. Krátkodobě a dlouhodobě únosná tepelná zátěž-její měření a hodnocení. In: Problémy technické normalizace a novelizace NV č. 178/2001 Sb.: Problémy technické normalizace a novelizace NV č.178/2001Sb.OS-04 Obytné prostředí Společnosti pro techniku prostředí 2002-11-21 Praha.
Šimíček, J., Ungerová, J., Bužga, M. a Jirák, Z. Krevní laktát po ergometrii do maxima u zdravých a kardiaků. In: IX. interdisciplinární konference s mezinárodní účastí - Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Sborník příspěvků přednesených na interdisciplinární konferenci s mezinárodní účastí pořádané ve dnech 5.-7.září 2002 v Hradci Králové u příležitosti 777 let založení města 2002-09-05 Hradec Králové. ISBN 80-85109-09-3.
Chaloupka, J., Jirák, Z. a Lvončík, S. Návrh kritérií pro jednotný postup při lékařském posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu povolání a poskytování závodní preventivní péče příslušníkům hasičského záchranného sboru ČR. Pracovní lékařství. 2002, roč. 3, s. 180-184. ISSN 1212-6721.
Jokl, M. a Jirák, Z. Optimální a přípustné tepelně vlhkostní podmínky na pracovištích a v obytných interiérech budov. In: Problémy technické normalizace a novelizace NV č. 178/2001 Sb.: Problémy technické normalizace a novelizace NV č.178/2001 Sb.OS-04 Obytné prostředí Společnosti pro techniku prostředí 2002-11-21 Praha.
Slepička, J., Jirák, Z. a Menzlová, M. Posuzování dynamiky vývoje u silikózy a uhlokopské pneumokoniózy. České pracovní lékařství. 2002, roč. 3, s. 75-77. ISSN 1212-6721.
Slepička, J., Jirák, Z. a Menzlová, M. Posuzování dynamiky vývoje u silikózy a uhlokopské pneumokoniózy. České pracovní lékařství. 2002, roč. 3, s. 75-77. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z. Tepelná a chladová zátěž zaměstnanců supermarketů. In: Problémy technické normalizace a novelizace NV č. 178/2001 Sb.: Problémy technické novelizace a normalizace NV č.178/2001 Sb.OS-04 Obytné prostředí Společnosti pro techniku prostředí 2002-11-21 Praha.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Tučníková, Z., Bužga, M., Křenková, M. a Zavacká, I. Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let. In: IX. interdisciplinární konference s mezinárodní účastí - Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Sborník příspěvků přednesených na interdisciplinární konferenci s mezinárodní účastí pořádané ve dnech 5.-7. září 2002 v Hradci Králové u příležitosti 777 let založení města 2002-09-05 Univerzita Hradec Králové. ISBN 80-85109-09-3.
Jirák, Z., Šimíček, J., Tomášková, H., Tučníková, Z., Bužga, M., Křenková, M. a Zavacká, I. Vliv fyzické aktivity a životního stylu na vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let. In: IX. interdisciplinární konference s mezinárodní účastí - Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Sborník příspěvků přednesených na interdisciplinární konferenci s mezinárodní účastí pořádané ve dnech 5.-7. září 2002 v Hradci Králové u příležitosti 777 let založení města 2002-09-05 Univerzita Hradec Králové. ISBN 80-85109-09-3.
Jirák, Z., Chaloupka, J. a Lvončík, S. Zátěž hasičů a režim práce a odpočinku při ostrých zásazích. České pracovní lékařství. 2002, roč. 3, s. 118-122. ISSN 1212-6721.
Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu. In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2001-09-06 Hradec králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 315-325. ISBN 80-85109-47-6.
Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu. In: Požární ochrana 2001: Požární ochrana 2001 2001-09-12 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. VŠB-TU Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. s. 176-188. ISBN 80-86111-87-3.
Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu. In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2001-09-06 Hradec králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 315-325. ISBN 80-85109-47-6.
Jirák, Z., Šimíček, J. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav hasičského dorostu. In: Požární ochrana 2001: Požární ochrana 2001 2001-09-12 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. VŠB-TU Ostrava, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2001. s. 176-188. ISBN 80-86111-87-3.
Dobiáš, L., Horáček, J. a Jirák, Z. Genetic toxicology and life protection. In: Journal of Health Management and Public Health. 5. vyd. s. 23-28.
Dobiáš, L., Horáček, J. a Jirák, Z. Genetic Toxicology And Life Protection. Journal of Health Management And Public Health. 2001, roč. 5, s. 23-28. ISSN 1335-1885.
Dobiáš, L., Horáček, J. a Jirák, Z. Genetic Toxicology And Life Protection. Journal of Health Management And Public Health. 2001, roč. 5, s. 23-28. ISSN 1335-1885.
Dobiáš, L., Horáček, J. a Jirák, Z. Genetic Toxicology And Life Protection. Journal of Health Management And Public Health. 2001, roč. 5, s. 23-28. ISSN 1335-1885.
Lvončík, S. a Jirák, Z. Hodnocení práce a pracovních podmínek podle nové legislativy-fyziologie práce a ergonomie. In: Sborník přednášek . s. 144-147. ISBN 80-86111-83-0.
Jirák, Z. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav mládeže ve věku 15 až 19 let v závislosti na pohybové aktivitě. In: Ostravské dny dětí a dorostu: Sborník z konference s mezinárodní účastí, XXVIII. Ostravské dny dětí a dorostu 2000-05-10 . Praha: Státní zdravotní ústav Praha, 2000. Státní zdravotní ústav Praha, 2000. s. 203-206. ISBN 80-7071-149-3.
Jirák, Z. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost a zdravotní stav mládeže ve věku 15 až 19 let v závislosti na pohybové aktivitě. In: Ostravské dny dětí a dorostu: Sborník z konference s mezinárodní účastí, XXVIII. Ostravské dny dětí a dorostu 2000-05-10 . Praha: Státní zdravotní ústav Praha, 2000. Státní zdravotní ústav Praha, 2000. s. 203-206. ISBN 80-7071-149-3.
Jirák, Z. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost hasičského dorostu. In: Požární ochrana 2000: Požární ochrana I. díl, Sborník přednášek z mezinárodní konference 2000-09-13 Ostrava. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, Institut bezpečnostního inženýrství, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000. VŠB Technická univerzita Ostrava, Institut bezpečnostního inženýrství, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000. s. 192-196. ISBN 80-86111-54-7.
Jirák, Z. a Tomášková, H. Fyzická zdatnost hasičského dorostu. In: Požární ochrana 2000: Požární ochrana I. díl, Sborník přednášek z mezinárodní konference 2000-09-13 Ostrava. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, Institut bezpečnostního inženýrství, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000. VŠB Technická univerzita Ostrava, Institut bezpečnostního inženýrství, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2000. s. 192-196. ISBN 80-86111-54-7.
Dobiáš, L., Horáček, J. a Jirák, Z. Genetická toxikologie a ochrana života. In: Vědecká konference s mezinárodní účastí - Ochrana života. Trnava. 2000.
Jirák, Z. a Lvončík, S. Návrh kritérií pro začleňování hasičů z hlediska fyzické zdatnosti a tepelné odolnosti.. In: VII. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie. Martin. 2000.
Jirák, Z. Fyziologie práce dorostu. In: XXVII. Ostravské dny dětí a dorostu: Sborník z konference 12.5.1999 Rožnov pod Radhoštěm. s. 51-68. ISBN 80-7071-120-5.
Chaloupka, J., Jirák, Z. a Lvončík, S. Zátěž hasičů a režim práce a odpočinku při ostrých zásazích. In: Požární ochrana '99: Sborník přednášek I.díl 8.9.1999 Ostrava. s. 157-171. ISBN 80-86111-36-9.
Jirák, Z. Hygiena práce v základních výrobních odvětvích. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníku ve zdravotnictví, 1998. 00 s. ISBN 80-7013-188-8.
Jirák, Z. Hygiena práce v základních výrobních odvětvích / II. díl. 1. vyd. Praha: CIVOP [Centrum informací a vzdělávání ochrany], 1998. 00 s. ISBN 80-900151-2-3.
Jirák, Z. Nejvyšší přípustná koncentrace prachu černouhelných dolu. Pracovní lékařství. 1998, roč. 46, s. 147-150. ISSN 0032-6291.
Jirák, Z. Nepřípustná koncentrace respirabilní frakce dulních prachu. Pracovní lékařství. 1998, roč. 47, s. 252-261. ISSN 0032-6291.
Jokl, M., Jiráková, H. a Jirák, Z. Ověření predikční metody stanovení dlouhodobé a krátkodobé únosné doby práce podle ISO 7933. Pracovní lékařství. 1998, roč. 47, s. 147-152. ISSN 0032-6291.
Balcarová, O., David, A. a Jirák, Z. Požadavky na vyšetoení v rámci preventivních prohlídek pracovníku na rizikových pracovištích. Pracovní lékařství. 1998, roč. 48, s. 73-78. ISSN 0032-6291.
Jirák, Z. Užití osobní ochrany dýchacích cest v hornictví a hutnictví. Pracovní lékařství. 1998, roč. 47, s. 25-27. ISSN 0032-6291.
Jokl, M., Jiráková, H., Bajgar, P. a Jirák, Z. Vliv životního prostředí na zdraví. International Journal of Environmental Health Research. 1998, roč. 7, s. 33-46. ISSN 0960-3123.
Jirák, Z. Závěrečná zpráva dílčí části grantového projektu č.17: Stanovení systému pro výběr, hodnocení a kontrolu příslušníků PO - Výsledky hodnocení energetické zátěže hasičů v průběhu jejich pracovní směny.. 1998.
Menzlová, M., Straková, V., Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Jirák, Z. Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR. Reg. č.: 2816-3. 1998.
Jokl, M., Jirák, Z., Jiráková, H. a Bajgar, P. A proposal for the Assessment of Long-Term and Short-Term Tolerable Hygrothermal Mikroklimatic Conditions. Indoor Built Environ.. 1997, s. 150-159. ISSN 1420-326X.
Jokl, M., Jiráková, H., Bajgar, P. a Jirák, Z. Long-term and short-term tolerable work-time in a hot environment. International Journal of Environmental Health Research. 1997, roč. 7, s. 33-46. ISSN 0960-3123.
Jirák, Z., Lvončík, S. a Tomášková, H. Možnosti predikce tepelné zátěže a reakce organismu v pruběhu zásahu pomocí výpočetního programu. SPBI Spectrum. 1997, roč. 1, s. 10-15. ISSN 1211-9620.
Jirák, Z., Jiráková, H. a Bajgar, P. The Assessment Proposal for Long-Term and Short-Term Tolerable Hygrothermal Microclimatic Conditions. Physiol. Res.. 1997, roč. 46, s. 307-317. ISSN 0862-8408.
Menzlová, M., Straková, V., Tomášková, H., Šplíchalová, A. a Jirák, Z. Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR. Reg. č.: 2816-3 Screeningové šetření rizika onemocnění pohybového systému a určení jeho hlavních determinant, I. a II. díl.. 1997.
Jokl, M., Jiráková, H. a Jirák, Z. Ověření predikční metody stanovení dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce podle ISO 7933: 1989 (E) a návrh kritérií pro hodnocení dlouhodobě a krátkodobě únosných mikroklimatických podmínek. Physiological Research. 1996, roč. 47, s. 147-152. ISSN 0032-6291.
Balcarová, O., David, A. a Jirák, Z. Požadavky na rentgenové vyšetření v rámci preventivních prohlídek pracovníku na rizikových pracovištích. Pracovní lékařství. 1996, roč. 48, s. 73-78. ISSN 0032-6291.
Tuček, M. a Jirák, Z. Závodní preventivní péče u nás a v zemích EU. Zdravotnické noviny. 1996, roč. 45, s. 10-15. ISSN 0044-1996.
Dobiáš, L., Jirák, Z. a Vít, M. Hygiena práce - Chemické látky v životním a pracovním prostředí. 1995.
Škoda, V., Tvrdík, J. a Jirák, Z. Nejvyšší přípustná koncentrace respirační frakce důlních prostorů Ostravsko-karvinských černouhelných dolů stanovena na základě rozboru plic zemřelých horníků. Pracovní lékařství. 1995, roč. 47, s. 252-261. ISSN 0032-6291.
Jokl, M., Jiráková, H. a Jirák, Z. Ověření predikční metody stanovení dlouhodobé a krátkodobé únosné doby práce podle ISO 7933: (E) a návrh kritérií pro hodnocení dlouhodobě a krátkodobě únosných mikroklimatických podmínek. Pracovní lékařství. 1995, roč. 47, s. 147-152. ISSN 0032-6291.
Cikrt, M., Jirák, Z. a Málek, B. Tepelně vlhkostní podmínky. 1. vyd. Praha: CIVOP (Centrum informací a vzdělávání ochrany práce,s.r.o.), 1995. 00 s. ISBN 80-900151-2-3.
Jirák, Z. Užití osobní ochrany dýchacích cest v hornictví a hutnictví. Pracovní lékařství. 1995, roč. 47, s. 25-27. ISSN 0032-6291.
Menzlová, M., Jirák, Z., Havránková, J., Eisler, L. a Tvrdík, J. Ověření testu acetylace sulfadimidinu jako ukazatele individuální vnímavosti k onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou. Pracovní lékařství. 1994, roč. 46, s. 147-150. ISSN 0032-6291.
Menzlová, M., Jirák, Z., Havránková, J., Eisler, L. a Tvrdík, J. Ověření testu acetylace sulfadimidinu jako ukazatele individuální vnímavosti k onemocnění uhlokopskou pneumokoniózou. Pracovní lékařství. 1994, roč. 46, s. 147-150. ISSN 0032-6291.
Pollert, E., Sedmidubský, D., Knížek, K., Jirák, Z., Vašek, P. a Janeček, I. Structural and transport properties of YBa2Cu3-yCoyO7-x solid solutions. Physica C. 1992, s. 371-377. ISSN 0921-4534.
Šplíchalová, A., Tomášková, H., Jirák, Z., Lehocká, H., Urban, P., Holub, J., Pelclová, D., Hrnčíř, E., Eichlerová, A., Nakládalová, M., Bartnická, M., Hejlek, A., Adámková, L. a Čermáková, D. Comparison of Lung Cancer Risk in Workers with Silicosis and Population in the Czech Republic. In: Book of Abstracts. s. 34-35. ISBN 978-80-970017-5-9.


ZkratkaNázev předmětu
1PSOSomatologie člověka
KONHOKonzultační hodiny
EKUPHEpidemiologie kuřáctví
EPCDKEpidemiologie nádorů
EPCDPEpidemiologie nádorů
EPKDKEpidemiologie kardiovaskulárních nemocí
EPKDPEpidemiologie kardiovaskulárních nemocí
EPKPHEpidemiologie kardiovaskulárních nemocí
EPKPKEpidemiologie kardiovaskulárních nemocí
EPOPHEpidemiologie nádorů
EPOPKEpidemiologie nádorů
EPVZ2Epidemiologie neinfekčních onemocnění
EP1LFEpidemiologie I.
HPVZPHygiena práce - praxe
HZZPPHodnocení zdrav. způs. k práci
MPPVZVyšetřovací metody v prac.- lék.péči
NEPOVNemoci z povolání
OZRPROdhad zdravotních rizik pro prům. a reg.
PLVZ1Hyg. práce a prac. lékařství 1
PLVZ2Hyg. práce a prac. lékařství 2
SZMG2Hygiena a její možnosti v OVZ
SZZK1Hygiena práce a pracovní lékařství
SZZK3Hygiena obecná a komunální
SZZK4Hygiena výživy a hygiena PBU
UPLLFÚvod do pracovního lékařství
1FZS1Fyziologie 1 - přednáška
2PATZPatofyziologie tělesné zátěže
BPNK1Praxe - bakalářská práce 1
BPNK2Praxe - bakalářská práce 2
BPNT1Praxe - bakalářská práce 1
BPNT2Praxe - bakalářská práce 2
CPSFNZáklady fyziologie a neurofyziologie
EPPCErgonomie pohybových a prac. činností
FPEDKFyziologie práce a ergonomie
FPEDPFyziologie práce a ergonomie
FPEPHFyziologie práce a ergonomie
FPEPKFyziologie práce a ergonomie
FPRVZFyziologie práce a ergonomie
FYELFFyziologie práce a ergonomie
FYZSPFyziologie
FZZK1Fyziologie 1
HPET1Fyziologie práce a ergonomie
PPFVZOdb. praxe z fyziol. a psychol.práce
PSFNZáklady fyziologie a neurofyziologie
SBPNKSeminář k bakalářské práci
SBPNTSeminář k bakalářské práci
SVMFPSpeciální vyšetřovací metody ve fyziolog
SZNK1SZZK - Teoretický základ
SZNK4SZZK - Obhajoba bakalářské práce
SZZK1SZZK - Teoretický základ
SZZK4Obhajoba bakalářské práce
O2FYZFyziologie
2FYZKFyziologie
2YZRKFyziologie
2YZRPFyziologie


AutorNázev práceTypRok
Tekielová DenisaPracovní podmínky a zdravotní stav báňských záchranářůdiplomová 2014 
Drobková MichaelaVýskyt atopie u osob s kontaktní alergickou dermatitidoudiplomová 2011 
Šlachtová MarcelaEpidemiologie a prevence karcinomu prostatydiplomová 2011 
Illéš TomášPosouzení pracovně tepelné zátěže na vybraném pracovištidiplomová 2009 
Macháčková JitkaKorelace mezi echokardiografickým nálezem a maximálním aerobním výkonem u vrcholových sportovců.diplomová 2009 
Lysová EvaPosouzení účinnosti intervenční program redukce nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového režimu 1.diplomová 2007 
Oleksiaková ZuzanaPosouzení účinnosti intervenční program redukce nadváhy a obezity změnou pohybového a výživového režimu - 2.diplomová 2007 
Pektor RadimReakce organismu na nerovnoměrnou tepelnou zátěždiplomová 2007 
Cvejnová MiroslavaStravovací režim posluchačů ZSF OUdiplomová 2006 
Judasová JindřiškaStravovací režim posluchačů ZSF OU - Zábřehdiplomová 2006 
Řeřichová KateřinaVliv dlouhodobého vytrvalostního tréninku na fyzickou zdatnost běžné netrénované populacediplomová 2006 
Slowik ReginaOchrana zdraví a bezpečnost při práci ve zdravotnictví se zaměřením na fyzickou zátěždiplomová 2006 
Nekorancová DagmarHodnocení úspěšnosti redukce hmotnosti pomocí cvičeníbakalářská 2013 
Zelová EvaVliv cvičení metodou Nordic Walking na stav fyzické zdatnosti a stav pohybového systémubakalářská 2012 
Bohatá BarboraSrovnání metod na stanovení množství tělesného tukubakalářská 2008 
Lysová EvaMetodika měření procenta tuku u dospělé populace ve věku 45 až 60 letbakalářská 2005 
Oleksiaková ZuzanaMetodika měření procenta tuku u dospívající mládeže ve věku 15 až 20 letbakalářská 2005 


Fyzická zdatnost a zdravotní stav báňských záchranářů
Hlavní řešitelprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období2/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Longitudinální prospektivní studie rizika nádorových onemocnění u pracovníků exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého v České republice
Hlavní řešitelprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období1/2005 - 12/2009
PoskytovatelIGA MZd
Stavukončený
Laboratoř pro praktickou výuku fyziologie práce
Hlavní řešitelprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Laboratoř pro praktickou výuku a diagnostiku pohybového systému
Hlavní řešitelprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelLékařská fakulta, Fond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu ke způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století
Hlavní řešitelprof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc.
Období1/1999 - 12/2003
PoskytovatelVýzkumné záměry
Stavukončený
facebook
rss
social hub