Studium a přijímací řízení

Studijní programy:

Ochrana a podpora zdraví

prezenční, bakalářský, standardní doba studia 3 roky

Studium bakalářského oboru poskytuje studentům vzdělání, zaměřené především na problematiku prevence onemocnění, ochranu a podporu zdraví obyvatelstva. Jedná se o interdisciplinární obor, který má absolventům poskytnout jak nezbytné vědomosti z oblasti medicíny, tak i znalosti umožňující posoudit kvalitu životních a pracovních podmínek na zdraví člověka. Studenti se seznámí s metodikou státního zdravotního dozoru prováděnou orgány státní zdravotní správy, metodikou pracovně lékařské péče, epidemiologií infekčních a neinfekčních nemocí, včetně epidemiologické metodologie a základů biostatistiky. Absolventi se mohou uplatnit jako „asistenti hygienické služby“ na krajských hygienických stanicích a jejich územních pracovištích v rámci celé České republiky, a to ve všech oborech hygieny a epidemiologie, mohou také pracovat ve státních i nestátních konzultačních nebo projekčních organizacích a také při zajišťování pracovně lékařské péče o pracující ve firmách a podnicích.


Ochrana a podpora veřejného zdraví

prezenční navazující, kombinovaný magisterský, standardní doba studia 2 roky

Rozšiřuje studijní problematiku bakalářského studijního oboru Ochrana veřejného zdraví. Cílem tohoto studijního oboru je vybavit posluchače odpovídajícími teoretickými i praktickými znalostmi tak, aby získali co nejširší uplatnění při výkonu státního zdravotního dozoru a dohledu nad dodržováním zákonných opatření souvisejících s ochranou veřejného zdraví. Absolvent získá způsobilost k výkonu práce na pozici Odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví při výkonu státního zdravotního dozoru v ochraně a podpoře veřejného zdraví na krajských hygienických stanicích, na specializovaných pracovištích v oblasti fyziologie práce, toxikologie, psychologie práce ve stávajících odborech hygieny práce a pracovního lékařství, ve zdravotnických pracovištích poskytujících pracovně lékařskou péči, při výkonu státního dozoru v ochraně životního prostředí, ve státní správě v oblasti ochrany životních a pracovních podmínek, ve výrobních i nevýrobních organizacích v rámci úvarů zajišťujících hygienický dohled, při řízení výrobních procesů a konstrukci strojů a nářadí z hlediska ergonomických požadavků a v projekčních organizacích a útvarech, v organizacích zajišťujících vědeckovýzkumnou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti ochrany životního a pracovního prostředí.


DSP Veřejné zdravotnictví, obor Ochrana veřejného zdraví

Studium doktorského programu poskytne studentům široké teoretické znalosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, epidemiologické metodologie, uplatňované při jejich vědecké práci. Absolventi získají znalosti a schopnosti nutné k provádění populačního výzkumu formou epidemiologických studií v oblasti vlivu faktorů životního stylu a faktorů životních a pracovních podmínek na lidský organismus včetně teoretických i praktických znalostí postupů, minimalizujících negativní vlivy těchto faktorů, budou schopni realizovat metody ochrany a podpory zdraví obyvatelstva v praxi. Získají vzdělání v oboru, který zdůrazňuje preventivní aspekt přístupu ke zdraví, budou mít předpoklady pro samostatnou vědeckou práci.


DSP Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

prezenční, kombinovaný, standardní doba studia 4 roky

Studium doktorského programu poskytne studentům široké teoretické znalosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, epidemiologické metodologie, uplatňované při jejich vědecké práci. Absolventi získají znalosti a schopnosti nutné k provádění populačního výzkumu formou epidemiologických studií v oblasti vlivu faktorů životního stylu a faktorů životních a pracovních podmínek na lidský organismus včetně teoretických i praktických znalostí postupů, minimalizujících negativní vlivy těchto faktorů, budou schopni realizovat metody ochrany a podpory zdraví obyvatelstva v praxi. Získají vzdělání v oboru, který zdůrazňuje preventivní aspekt přístupu ke zdraví, budou mít předpoklady pro samostatnou vědeckou práci.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 12. 2022