Pedagogická činnost

Ústav zajišťuje výuku odborných předmětů z oblasti epidemiologie a veřejného zdravotnictví a to jak pro studenty všeobecného lékařství, tak pro nelékařské zdravotnické obory. Garantuje pregraduální výuku akreditovaných oborů programu Veřejné zdravotnictví, jejichž absolventi mají statut pracovníka ve zdravotnictví.

Studijní program Veřejné zdravotnictví

Obor Ochrana veřejného zdraví, prezenční, bakalářský, standardní doba studia 3 roky
Studium bakalářského oboru poskytuje studentům vzdělání, zaměřené především na problematiku prevence onemocnění, ochranu a podporu zdraví obyvatelstva. Jedná se o interdisciplinární obor, který má absolventům poskytnout jak nezbytné vědomosti z oblasti medicíny, tak i znalosti umožňující posoudit kvalitu životních a pracovních podmínek na zdraví člověka. Studenti se seznámí s metodikou státního zdravotního dozoru prováděnou orgány státní zdravotní správy, metodikou pracovně lékařské péče, epidemiologií infekčních a neinfekčních nemocí, včetně epidemiologické metodologie a základů biostatistiky. Absolventi se mohou uplatnit jako „asistenti hygienické služby“ na krajských hygienických stanicích a jejich územních pracovištích v rámci celé České republiky a to ve všech oborech hygieny a epidemiologie, mohou také pracovat ve státních i nestátních konzultačních nebo projekčních organizacích a také při zajišťování pracovně lékařské péče o pracující ve firmách a podnicích.

Obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, prezenční, navazující magisterský, standardní doba studia 2 roky
Rozšiřuje studijní problematiku bakalářského studijního oboru Ochrana veřejného zdraví. Cílem tohoto studijního oboru je vybavit posluchače odpovídajícími teoretickými i praktickými znalostmi tak, aby získali co nejširší uplatnění při výkonu státního zdravotního dozoru a dohledu nad dodržováním zákonných opatření souvisejících s ochranou veřejného zdraví. Absolvent získá způsobilost k výkonu práce na pozici Odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví při výkonu státního zdravotního dozoru v ochraně a podpoře veřejného zdraví na krajských hygienických stanicích, na specializovaných pracovištích v oblasti fyziologie práce, toxikologie, psychologie práce ve  stávajících odborech hygieny práce a pracovního lékařství, ve zdravotnických pracovištích poskytujících pracovně lékařskou péči, při výkonu státního dozoru v ochraně životního prostředí, ve státní správě v oblasti ochrany životních a pracovních podmínek, ve výrobních i nevýrobních organizacích v rámci úvarů zajišťujících hygienický dohled, při řízení výrobních procesů a konstrukci strojů a nářadí z hlediska ergonomických požadavků a v projekčních organizacích a útvarech, v  organizacích zajišťujících vědeckovýzkumnou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti ochrany životního a pracovního prostředí.

DSP Veřejné zdravotnictví, obor Ochrana veřejného zdraví, prezenční, kombinovaný, standardní doba studia 4 roky
Studium doktorského programu poskytne studentům široké teoretické znalosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, epidemiologické metodologie, uplatňované při jejich vědecké práci. Absolventi získají znalosti a schopnosti nutné k provádění populačního výzkumu formou epidemiologických studií v oblasti vlivu faktorů životního stylu a faktorů životních a pracovních podmínek na lidský organismus včetně teoretických i praktických znalostí postupů, minimalizujících negativní vlivy těchto faktorů, budou schopni realizovat metody ochrany a podpory zdraví obyvatelstva v praxi. Získají vzdělání v oboru, který zdůrazňuje preventivní aspekt přístupu ke zdraví, budou mít předpoklady pro samostatnou vědeckou práci.

DSP Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, prezenční, kombinovaný, standardní doba studia 4 roky
Studium doktorského programu poskytne studentům široké teoretické znalosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, epidemiologické metodologie, uplatňované při jejich vědecké práci. Absolventi získají znalosti a schopnosti nutné k provádění populačního výzkumu formou epidemiologických studií v oblasti vlivu faktorů životního stylu a faktorů životních a pracovních podmínek na lidský organismus včetně teoretických i praktických znalostí postupů, minimalizujících negativní vlivy těchto faktorů, budou schopni realizovat metody ochrany a podpory zdraví obyvatelstva v praxi. Získají vzdělání v oboru, který zdůrazňuje preventivní aspekt přístupu ke zdraví, budou mít předpoklady pro samostatnou vědeckou práci.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 11. 2018