Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Prevencí ke kvalitnímu životu
Vzdělávací program je zaměřený na význam prevence z hlediska pozitivního ovlivnění délky a kvality života. Důraz bude kladen na možnosti primární a sekundární prevence a jejich přínos pro zachování aktivního života v seniorském věku. Popíšeme vliv různorodých faktorů na nemocnost populace a praktické způsoby, jak jejich negativnímu vlivu zabránit nebo je alespoň omezit. Věnovat se budeme aktuální epidemiologické situaci v rámci infekčních i neinfekčních nemocí, prevenci úrazů, onkologických i kardiovaskulárních nemocí a možnostem jejich screeningu. Vzdělávání bude probíhat v průběhu letního semestru, kdy se uskuteční pět přednášek doplněných praktickým workshopem pro lepší uchopení a zapamatování přednášených témat.
Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.