Obor Ošetřovatelství P5341 (doktorský čtyřletý)

doktorský čtyřletý
prezenční a kombinovaná forma

Charakteristika oboru

Studijní obor je koncipován v prezenční a kombinované formě studia. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického a praktického bádání v ošetřovatelství. Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademickývědecký titul „Ph.D.“ uváděný za jménem.

Profil absolventa

Absolventi budou orientováni ve vědním ošetřovatelství a jeho metodologii, budou připraveni k vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oboru ošetřovatelství. Budou schopni aplikovat mezinárodní klasifikační systémy v ošetřovatelské teorii a praxi, implementovat praxi založenou na důkazech v ošetřovatelské a zdravotní péči a ve výuce ošetřovatelských profesionálů, budou schopni podílet se na na tvorbě, adaptaci a evaluaci klinických doporučených postupů v ošetřovatelství. Získaná kvalifikace připraví absolventy k metodickému a manažerskému působení v péči o zdraví, v prevenci onemocnění a v péči o nemocné jedince, rodiny, populační skupiny ve zdravotnických institucích a v komunitní ošetřovatelské péči v rámci primární, sekundární a terciální zdravotní péče.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit ve výzkumné práci s důrazem na aplikaci do ošetřovatelské praxe, ve výukové činnosti v rámci terciárního vzdělávání ošetřovatelských studijních programů, při implementaci mezinárodních klasifikací ošetřovatelství do praxe, v manažerských pozicích ve vzdělávacích institucích nebo ve státních a nestátních ziskových a neziskových organizací s ošetřovatelskou problematikou.

Oborová rada

předsedkyně oborové rady
prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD.
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.
doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Bližší informace k oboru

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
telefon: 553 46 1600
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 09. 2023