Celoživotní vzdělávání

     
     
     

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence - certifikovaný kurz
Cílem kurzu je příprava zdravotnických profesionálů pro výuku odborných praxí studentů bakalářského programu ošetřovatelství a zvýšení jejich osobního profesního růstu a rozvoje. Kurz je určen pro všeobecné sestry a porodní asistentky – odborníky ve své profesi, kteří splňují podmínky pro vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle §66 zákona č. 96/2004 Sb.

Neuropaliativní a rehabilitační péče o pacienty s progresivním neurologickým onemocněním
Certifikovaný kurz pomůže porozumět potřebám a problémům pacientů s progresivním neurologickým onemocněním (např. onemocnění motoneuronu, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, atypický Parkinsonismus, Huntingtonova nemoc, demence aj.) a jejich blízkých v závěru jejich života, což může vést ke zkvalitnění a zefektivnění důstojné péče o umírající pacienty a jejich rodiny a ke zvyšování jejich kvality života.

Ošetřovatelská péče v geriatrii - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Jednoleté studium v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. Studium prohlubující odbornou způsobilost v geriatrickém ošetřovatelství je určeno registrovaným všeobecným sestrám s bakalářským vzděláním v oboru. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru, po úspěšném ukončení kurzu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného oboru a získat tak ukončené magisterské vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Ošetřovatelská péče v pediatrii, dětská sestra - specializační vzdělávání
Studium připraví absolventy k výkonu povolání dětské sestry. Dětská sestra je schopna provádět, zajišťovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o dítě. poskytovanou novorozencům, dětem a adolescentům v rámci preventivní, diagnostické a léčebné péče. Podle § 57 vyhlášky č. 55/2011 Sb. vykonává činnosti při péči o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců a adolescentů, s výjimkou péče o děti, u kterých došlo k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí nebo mají patologické změny psychického stavu, které vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí.

Ošetřovatelská péče v psychiatrii - specializační vzdělávání
Studium připraví absolventy ke získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v psychiatrii. Sestra pro péči v psychiatrii vykonává u dospělého pacienta činnosti podle § 54 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a dále poskytuje specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům s jednotlivými duševními poruchami.

Všeobecné ošetřovatelství - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Vzdělávání programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného programu, po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat v řádném studiu zvoleného programu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (podmínky přijímacího řízení jsou pro uchazeče zveřejněny na webových stránkách Lékařské fakulty). Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle zákona o vysokých školách (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Žít zdravěji a aktivněji
Cílem je zvýšit vědomosti seniorů v oblasti zdraví, zdravého životního stylu a prevenci chorob, motivovat je ke zdravému a aktivnímu životu, a tím přispět ke zvýšení kvality života ve stáří a podpoře prosperity ve stárnoucí společnosti. Nabízená aktivita vychází z předpokladu, že vzdělávání je významným zdrojem aktivního života, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení starších osob. Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během aktuálního akademického roku. Senioři mohou volit jeden ze tří nabízených modulů:

  1. Neurologická onemocnění v seniorském věku
  2. Duševní zdraví
  3. Problematika kardiovaskulárních nemocí

V každém modulu probíhá 6 přednášek v zimním a 6 přednášek v letním semestru. Přednášky jsou dále obohaceny jednou odbornou exkurzí dle zaměření modulu. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.