Charakteristika Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence garantuje a organizuje vzdělávání ve třech tříletých bakalářských studijních programech Všeobecné ošetřovatelství (prezenční a kombinovaná forma studia), Pediatrické ošetřovatelství (prezenční a kombinovaná forma studia) a Porodní asistence (prezenční forma studia). Připravuje absolventy pro poskytování zdravotních služeb v rámci primární, sekundární a terciární péče a prevence, pro poskytování ošetřovatelské péče při onemocnění, rehabilitaci a doléčování. Absolventi jsou schopni poskytovat ošetřovatelskou péči jedincům, rodině, skupině a komunitě ve zdraví a nemoci a tím přispívat k udržení zdraví, k obnově zdraví nebo ke klidnému a důstojnému umírání a smrti. Profesionální příprava studentů je založena na nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu.

Ve dvou dvouletých navazujících magisterských programech připravuje sestry ke specializované způsobilosti ve studijních programech Ošetřovatelská péče v psychiatrii (prezenční a kombinovaná formě studia a Ošetřovatelská péče v geriatrii (prezenční a kombinovaná formě studia). Porodní asistentky jsou vzdělávány v magisterském studijním programu Komunitní péče v porodní asistenci (prezenční a kombinovaná forma studia). Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky mohou absolventi magisterských studijních programů v téže nebo příbuzné oblasti studia získat akademický titul „PhDr.“ v rámci rigorózního řízení ve studijním programu Ošetřovatelství.

Ve čtyřletém doktorském studijním oboru Ošetřovatelství (prezenční a kombinovaná forma studia) jsou připravováni ošetřovatelští odborníci pro samostatnou vědeckou činnost, pro výukové činnosti v terciárním vzdělávání.

Pracoviště garantuje a zajišťuje výuku ošetřovatelských předmětů fakulty, dále předměty zabývající se holisticky člověkem ve zdraví a nemoci včetně jeho prostředí – např. psychologické předměty, etika, organizace a řízení zdravotnictví. Řízená klinická ošetřovatelská praxe je zajišťována mentory vzdělanými v certifikovaném mentorském kurzu.

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence se zaměřuje na rozvoj oboru ošetřovatelství, na reflexi problémů ošetřovatelské praxe v teoretické i praktické rovině. Pracovníci ústavu organizují a realizují v oblasti ošetřovatelství mezinárodní sympozia, odborné semináře a kurzy v rámci celoživotního vzdělávání (certifikovaný kurz Mentor klinické praxe, specializační vzdělávání v oboru Dětská sestra, celoživotní vzdělávání v programu Ošetřovatelství). Zahraniční spolupráce je realizována v rámci bilaterálních smluv (Northern Arizona University, USA; Narh-Bita School of Nursing, Ghana; National Taipei College of Nursing, Taiwan); Astana Medical University (Kazachstán); Karaganda Medical University (Kazachstán); Kazakh National Medical University (Kazachstán) a mobilit Erasmus+ (28 institucí z 18 zemí). Pracovníci participují na několika mezinárodních projektech, pracoviště je členem evropské sítě vysokých škol Florence Network - European Co-operation in Nursing and Midwifery in Higher Education.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 06. 2020