Charakteristika Ústavu fyziologie a patofyziologie

Ústav fyziologie a patofyziologie je pracoviště s náplní pedagogickou, vědecko-výzkumnou, expertizní a zdravotnickou činností. Ústav zajišťuje výuku v předmětech fyziologie a patologická fyziologie pro obor Všeobecné lékařství a výuku fyziologie a patologické fyziologie pro všechny bakalářské studijní obory akreditované na LF OU. Ze specializovaných oborů ústav zajišťuje a garantuje výuku v předmětech fyziologie práce a ergonomie, speciální vyšetřovací metody ve fyziologii práce, civilizační nemocí a fyziologie výživy pro bakalářské a navazující magisterské obory. Rozsah výuky v přednáškové i praktické části je určen náplní jednotlivých studijních oborů fakulty.

Ústav fyziologie a patofyziologie garantuje a organizuje vzdělávání studentů v bakalářském studijním oboru Nutriční terapeut, jehož cílem je příprava odborných pracovníku působících v oblasti preventivní a léčebné specifické nutriční péče. V současné době je obor akreditován jak v prezenční, tak kombinované formě studia. V souvislosti s nabízeným oborem a zaměřením Ústavu fyziologie a patofyziologie je realizováno celoživotní vzdělávání formou kurzů, seminářů a projektů.

Pro výukové účely je ústav vybaven učebnami a laboratořemi umožňujícími výuku na špičkové úrovni v souladu s posledními trendy v medicíně. Praktická cvičení z fyziologie probíhají z části v laboratoři vybavené výukovým systémem PowerLab firmy AD Instruments a z části v hematologické laboratoři. Výukový systém PowerLab umožňuje práci studentů v malých skupinách s možností provádět široké spektrum pokusů pro získání a prohloubení znalostí o funkci jednotlivých orgánových systémů od kardiovaskulárního, dýchacího, svalů až po smysly a nervový systém. Více o laboratoři PowerLab.

Pro fyziologii práce a ergonomii je ústav vybaven laboratoří pro antropometrická měření, měření energetického výdeje, funkční vyšetření kardiopulmonálního systému, přístroji pro měření tepelné zátěže a pro vyšetření pohybové aktivity metodou integrované elektromyografie. Zařízení je využíváno pro pedagogickou i pro vědeckou činnost a v neposlední řadě i expertizní činnost v oblasti sportovní medicíny.

Součástí Ústavu fyziologie a patofyziologie je výzkumné obezitologické centrum. Toto centrum vzniklo ve spolupráci s Endoskopickým centrem Interní kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Bariatrickým centrem Vítkovické nemocnice. Centrum je zaměřeno na oblast účinnosti různých metod terapie obezity a na dopad těchto metod na hormonální a metabolické změny u léčených pacientů. Součástí centra je nutriční poradna. Poradenství je zaměřeno jak na snižování nadváhy a obezity úpravou stravovacích návyků, tak na nutriční podporu pacientů po bariatrických a endoskopických výkonech. Pro posouzení efektivity jednotlivých výkonů provádíme měření a hodnocení tělesného složení špičkovými přístroji NurtiguardM (bioelektrická impedance) a Discovery A (DXA – duální rentgenová absorpciometrie). Více informací o výzkumném obezitologickém centru.

Vědecko-výzkumná činnost ústavu je zaměřena na tyto oblasti:

  • Metabolismus tukové a kostní tkáně ve vztahu k obezitě
  • Nutriční deficity u pacientů po bariatrických výkonech
  • Monogenní typy obezity se zaměřením na dětskou populaci
  • Experimentální endoskopické metody léčby obezity
  • Reakce organismu na tepelnou a chladovou zátěž
  • Fyzická zdatnost a zdravotní stav pracovníků záchranných sborů (hasiči, důlní záchranáři, zdravotničtí záchranáři)
  • Vliv dlouhodobé absence světla na změny v kardiovaskulárním, senzorickém a endokrinním systému

Zveřejněno / aktualizováno: 05. 09. 2017