Studijní obor Nutriční terapeut

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Studium je koncipováno jako tříletý bakalářský studijní obor v prezenční nebo kombinované formě studia.

Studijní plán oboru je sestaven tak, aby student v průběhu studia získal znalosti a dovednosti, díky nimž bude schopen samostatné práce v oblasti primární prevence onemocnění s ohledem na správnou výživu různých populačních skupin i v oblasti léčebné výživy nemocných. Absolvování humanitních předmětů umožní studentům uplatnit se také v oblasti vzdělávání mládeže i dospělých a při poradenské činnosti se zaměřením na výživu.

Praktická výuka probíhá ve cvičné kuchyni, odborných laboratořích a počítačových učebnách, které jsou na LF OU v Ostravě, dále pak ve zdravotnických, sociálních a školních institucích, s nimiž má LF OU v Ostravě uzavřenou rámcovou smlouvu o zajištění odborných praxí studentů.

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního oboru Nutriční terapeut se mohou uplatnit v lůžkových zdravotnických zařízeních, lázeňských zařízeních, domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných a hospicích, ústavech sociální péče, ambulantních zařízeních jako jsou obezitologické, diabetologické a podobné výživové poradny. Dále také jako učitelé předmětů zaměřených na výživu zejména v rámci středních zdravotnických a vysokých škol, při tvorbě a realizaci programů zaměřených na zdravý životní styl různých populačních skupin v rámci krajských hygienických stanic, v zařízeních společného stravování a ve farmaceutických firmách. Mohou také působit jako konzultanti nebo garanti dietního stravování ve školních jídelnách nebo jako odborníci pro zavádění a realizaci zdravých školních jídelen.

Kompetence absolventa

Absolvent oboru provádí zpracování a vyhodnocení nutriční anamnézy, bilanci stravy, navrhuje změny v předepsané dietě i ve způsobu přijímání stravy či doplnění potravinovými doplňky. Kontroluje a organizuje přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy, zejména ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení a přípravu speciálních diet. Sestavuje jídelní plány a předpisy stravy pro jednotlivé diety i pro celé zdravotnické zařízení, včetně propočítávání biologické a energetické hodnoty diet. Realizuje nutriční péči v domovech pro seniory, především hodnocení a řešení výživového stavu klientů. Provádí poradenství a edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé a léčebné výživy, včetně doporučení vhodných výživových doplňků. Tvoří jídelní plány, normy a technologické postupy k zajištění dietního stravování pro předškolní a školní děti v rámci společného stravování.

Prezentace oboru a spolupráce

Studenti prezentují obor a navazují mezinárodní kontakty se studenty oborů zaměřených na výživu a dietetiku prostřednictvím: https://www.facebook.com/Students-of-Dietician-Faculty-of-Medicine-University-of-Ostrava-CR-118217515432634/ Spolupracujeme s kolegyněmi a kolegy z LF MU v Brně a odbornou sekcí Nutričních terapeutů.


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 09. 2017