Pracoviště mikrobiologie a imunologie

Pracoviště mikrobiologie a imunologie LF OU sdružuje dva samostatné obory vědní – mikrobiologii a imunologii i klinické – lékařskou mikrobiologii a alergologii a klinickou imunologii. V rámci pregraduálního studia jsou vyučovány tyto obory jako samostatné předměty pro studenty bakalářského, magisterského studia a studenty medicíny.

Alergologie a klinická imunologie je interdisciplinárním oborem s klinickou a laboratorní složkou. Předmět klinická imunologie má za cíl nejen seznámit posluchače s nejnovějšími poznatky oboru, zejména v oblasti objasnění podstaty imunopatologických procesů, ale také vytvořit vědomostní základy pro práci v laboratořích klinické imunologie. V neposlední řadě je záměrem upozornit na praktické dopady klinické imunologie. V rámci mikrobiologie pracoviště zajišťuje výuku obecné mikrobiologie i speciální lékařské mikrobiologie (virologie, bakteriologie, mykologie i parazitologie). V rámci přednášek nabízí pro všechny směry a obory studia na fakultě seznámení se se základními teoretickými a praktickými aspekty soudobé lékařské mikrobiologie a se základními izolačními a identifikačními postupy při objasňování role infekčních agens podílejících se na vzniku a progresi infekčních onemocnění. Výuka je zajišťována erudovanými lékaři a přírodovědci, z nichž řada patří k čelným představitelům českých i mezinárodních odborných společností. Zvláštní postavení zaujímá výuka předmětu hyperbarická a potápěčská medicína, který je svou možností a přínosem poznání principů úspěšné metody léčby a jejím využitím v praxi ojedinělý. Ve vzdělávacím procesu je důraz kladen na moderní poznatky v oblasti mikrobiologie a imunologie při využití multimédií, internetového propojení a moderních e-learninových technologií.

Vědecko-výzkumná práce pracoviště mikrobiologie a imunologie probíhá dle specifikace jejich činnosti a jejich přístrojového vybavení. Kromě vlastních laboratoří pracoviště spolupracuje s klinickými pracovišti na území města Ostravy. Výsledky jsou průběžně publikovány v odborném tisku a prezentovány jak na tuzemských, tak mezinárodních konferencích.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2018