Pracoviště lékařské biofyziky a lékařské informatiky

V oblasti biofyziky a informačních technologií garantuje KBO výukovou činnost pro studenty všeobecného lékařství i pro nelékařské zdravotnické obory. Aktivity v těchto oborech jsou zaměřeny zejména na inovace stávající výuky. Pracoviště realizuje výuku zejména v režimu tzv. blended learningu – veškerá výuka v prezenční i kombinované formě studia je podpořena e-learningovými kurzy.

Kurzy pro studijní obor všeobecné lékařství

Lékařská biofyzika 2 BF2LF – cvičení. Obsahuje veškeré výukové materiály nezbytné pro druhý semestr studia pro praktická cvičení z předmětu Lékařská biofyzika II. První verze tohoto kurzu vznikla v akademickém roce 2010/2011, pro některá vybraná témata cvičení. Od akademického roku 2013/14 byl kurz realizován ve zcela nové podobě, která už postihla celý sylabus prvního semestru výuky včetně biostatistiky. Nově od AR 2015/2016 je kurz zaměřen cíleně na biofyzikální cvičení a poskytuje studentům návody k laboratorním úlohám, prostor pro odevzdání protokolů, odkazy na další doporučené zdroje. Kromě toho je pro biofyziku využíván ještě kurz vytvořený cíleně pro zkušební testy, které jsou částí závěrečného hodnocení studentů.

V oblasti informačních technologií nabízí pracoviště studentům všeobecného lékařství povinně volitelný kurz Základy výpočetní techniky a lékařské informatiky, který je určen studentům prvního ročníku. Jeho cílem je sjednotit úroveň znalostí studentů tak, aby bez problémů mohli navázat výukou biostatistiky garantovanou Ústavem epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.

Kurzy pro zdravotnické nelékařské studijní obory

Kurz Úvod do lékařské biofyziky pro nelékařské zdravotnické obory je realizován již od akademického roku 2011/2012 a v každém akademickém roce je dále inovován a doplňován. Kurz je určen pro studenty prezenční i kombinované formy studia oborů fyzioterapie, radiologický asistent, zdravotnický záchranář a nutriční terapeut. Kapitoly kurzu jsou začleněny i do dalšího e-learningového kurzu Vybrané kapitoly z fyziky a biofyziky, který je určen studentům oborů zdravotní laborant a ochrana veřejného zdraví a je rozšířen o vybraná tématy základů fyziky.

Kurz Informační systémy ve zdravotnictví je předmět povinný pro všechny nelékařské studijní obory. Výuka je podpořena e-learningovým kurzem pro studenty kombinované formy studia již od roku 2006, od roku 2009 pak byl kurz modifikován pro studenty v prezenčním studiu. Pro kurz Informační systémy ve zdravotnictví byly v roce 2012 zpracovány dva nové výukové texty, z nichž vychází obsah kurzu – text Informační systémy ve zdravotnictví – zdravotnická dokumentace a text Informační systémy ve zdravotnictví – praktické aplikace výpočetní techniky. Také tento kurz je průběžně inovován a aktualizován v souladu s vývojem oboru.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2018