Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Aferézy v praxi transfuzního oddělení
Cílem kurzu je získání základních i specializovaných informací pro provádění aferéz v režimu dárcovském i léčebném s důrazem na monitorování dárců / pacientů během výkonů a jejich praktické provedení.

Diagnostika anaerobních patogenních bakterií
Cílem kurzu je získání jak informací o novinkách v diagnostice anaerobních patogenů, tak i ve stanovování jejich citlivosti na antibiotika.

Elektronické informační zdroje pro nelékařské zdravotnické profese
Účastník kurzu se seznámí s nabídkou a možnostmi využívání elektronických informačních zdrojů – zdrojů s volným přístupem i zdrojů placených, a s praktickou prácí s el. zdroji – výuka vyhledávání odborných informací podle příslušné profese a naučit účastníky školicí akce prakticky tyto zdroje využívat.

Hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí
Účastník kurzu získá: naučení se či zdokonalení se v dovednosti při používání metodiky hodnocení zdravotních rizik fyzikálních a chemických faktorů složek životního prostředí, jednotlivé kroky metodiky hodnocení zdravotních rizik, hodnocení zdravotních rizik expozic hluku, neionizujícímu záření, chemickým látkám ve vodách, ovzduší a půdě, posuzování vlivů na veřejné zdraví v rámci posuzování vlivů na životní prostředí, zpracování dokumentace.
Absolventi jsou schopni samostatně používat metodiku hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí, naučí se různé přístupy potřebné ke zpracování posuzování vlivů na veřejné zdraví a získají dovednost hodnotit již zpracované posudky v uvedených oblastech.

Chirurgie ruky
Získání teoretických informací i praktických dovedností v oblasti terapie ruky v souladu s novými trendy. Praktická aplikace zhotovení termoplastických dlah.

Imobilizace a transport traumatologických nemocných

Cílem certifikačního kurzu je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti imobilizace a transportu v přednemocniční a nemocniční péči. Cílem je připravit zájemce na provádění úkonů nezbytných k imobilizaci postižených a následnému transportu:

 • zopakovat a prohloubit znalosti z anatomie a fysiologie pohybového aparátu člověka,
 • doplnit informace z patofyziologie, mechanismu úrazu, první pomoci, při využití obvazové a imobilizační techniky,
 • získat informace o psychice nemocného při prožívání bolesti,
 • získat praktické dovednosti a návyky v oblasti imobilizace a transportu v přednemocniční a nemocniční péči.


Kardiopulmonální resuscitace v postupech
Účastník kurzu získá:
 • zautomatizování sledu činností při zahájení a v průběhu neodkladné kardiopulmonální resuscitace
 • jistotu při samostatně prováděné kardiopulmonální resuscitaci s využitím kompetencí zdravotnického záchranáře
 • snížení podílů stresu zdravotníka při poskytování pomoci při selhání základních životních funkcí


Medicína založená na důkazu (evidence based medicine)
Účastník kurzu získá: seznámení se se základními principy EBM a novými ukazateli v oblasti diagnostiky, léčení, prognózy, rizika a prevence.
Medicína založená na důkazu je novou filozofií v medicíně, která předpokládá, že všechna rozhodnutí lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oblasti diagnostiky, léčby, prognózy, posuzování rizika a prevence, jsou založena na nejlepším současném vědeckém důkazu. Aby mohl zdravotnický pracovník uplatnit tyto nové metody přístupu k medicínské praxi, musí znát základní principy této nové filozofie a také nové ukazatele, kterými se kvantitativně vyjadřuje efektivita nových diagnostických metod nebo nových léků. Po absolvování kurzu budou moci absolventi uplatnit principy medicíny založené na důkazu ve své praxi.

Normální CT a MR obrazy mozku, hlavy, páteře a páteřního kanálu
Cílem kurzu je zlepšit znalosti radiologických asistentů nebo diplomovaných specialistů v široké oblasti CT a MR anatomie.

Správná výrobní praxe v Zařízeních transfuzní služby
Krevní centrum FN Ostrava patří mezi největší zařízení transfuzní služby v České republice. V přímé návaznosti na kliniky a oddělení fakultní nemocnice zabezpečuje široké spektrum vyráběných transfuzních přípravků. Cílem kurzu je získání informací pro výrobu širokého spektra transfuzních přípravků určených pro komplikované pacienty klinik a oddělení.

Využití statistických metod při hodnocení epidemiologických studií
Seznámení posluchače se základními typy epidemiologických studií a jejich hodnocením, s výpočtem popisných charakteristik s využitím funkcí MS Excelu, využití programu EpiData pro sběr dat a programu OpenEpi pro statistické zpracování.

Závratě - diagnostika a rehabilitace

Cílem je připravit frekventanty kurzu na provádění účelné diagnostiky a fyzioterapie u závrativých stavů.

 • Seznámit s nejnovějšími metodami a postupy v diagnostice a léčbě nemocných s poruchami rovnováhy.
 • Frekventant kurzu porozumí, bude znát a bude umět interpretovat vyšetřovací metody poruch rovnováhy.
 • Důraz je kladen na orientaci v moderních objektivních vyšetřeních poruch rovnováhy a vysvětlení jejich významu pro topodiagnostiku léze a rehabilitaci.
 • Seznámit s klinickými stavy jednotlivých závrativých onemocnění, jejich specifikou a odlišnostmi multidisciplinární péče o nemocné se závratí.
 • Bude umět správně rozpoznat onemocnění a zvolit správný léčebný postup včetně rehabilitace s udržením psychosociální pohody a kvality života.
 • Frekventant kurzu bude umět určit stupně klinické závažnosti závrativých stavů.
 • Frekventant bude chápat souvislosti mezioborové spolupráce.
 • Frekventant bude schopen pracovat v mezioborovém týmu.