Výzkumná činnost na katedře biomedicínských oborů

V současné době je patrná neustále se zvyšující instrumentální náročnost laboratorních technik a zdravotnických vyšetřovacích metod. Během přibližně posledních deseti let je zřejmý kontinuální vzrůst multidisciplinárního charakteru vyšetřovacích metod, užívaných ve zdravotnictví. V důsledku vědecko technického rozvoje dochází ve zdravotnictví ke stále většímu uplatnění specializací z oblasti přírodních a technických věd. Cílem je směrovat výchovně vzdělávací proces realizovaný na katedře tak, aby pro práci v oblasti zdravotnictví a oborech preventivní medicíny byli připravováni specialisté s jiným odborným zaměřením než lékařským, nicméně s biomedicínsky orientovaným myšlením. Tento bakalářský studijní obor se setkává s mimořádným zájmem uchazečů o studium. Také z retrospektivně provedené analýzy uplatnění absolventů oboru v praxi je patrná jejich úspěšnost na trhu práce. Vedle odborné garance studijního oboru Zdravotní laborant je činnost vědecko-pedagogických pracovníků katedry zaměřena na úzkou spolupráci při zabezpečování výuky speciálních, teoretických předmětů pro ostatní studijní obory Lékařské fakulty OU a dále pak teoretických předmětů biologie, biomedicínských předmětů a speciálních odvětví z oblasti vztahu člověka a prostředí.

Oblasti zaměření vědecko výzkumné činnosti pracovníků katedry:
Vzhledem k mnoho oborovému profilu katedry, se aktivity vědecko pedagogických pracovníků soustřeďují především na následující výzkumné priority v oblasti:

  • Rozvoje diagnostických metod v klinické hematologii, transfúziologii, biochemii, v mnoha podoborech lékařské mikrobiologie.
  • Klinická farmakologie a metabolizmu léčiv.
  • Genetická toxikologie a vlivu genotoxických faktorů prostředí na zdraví.
  • Environmentální epidemiologie a preventivní lékařství.
  • Karcinogenní faktory zevního a pracovního prostředí.
  • Vlivu genotoxických faktorů prostředí na zdraví, využití cytogenetických metod v rámci prevence civilizačních onemocnění.
  • Environmentální epidemiologie a preventivního lékařství.
  • Lékařské fyziky a biofyziky.
  • Informatiky a výpočetní techniky – v rámci nemocničních systémů.

Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016