Vědecká rada Lékařské fakulty OU

Členové Vědecké rady LF OU
Interní členové
Lékařská fakulta
děkan
předseda Vědecké rady LF OU
Fakulta sociálních studií
Katedra sociální péče
Lékařská fakulta
proděkanka pro zahraniční vztahy
vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence
vedoucí Centra ošetřovatelského výzkumu
Lékařská fakulta
vedoucí Katedry kraniofaciálních oborů
Ostravská univerzita
rektor
Lékařská fakulta
vedoucí Katedry chirurgických oborů
Lékařská fakulta
vedoucí Ústavu medicíny katastrof
Lékařská fakulta
Ústav zobrazovacích metod
Lékařská fakulta
vedoucí Ústavu laboratorní medicíny
Lékařská fakulta
Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví
Lékařská fakulta
Ústav laboratorní medicíny
Lékařská fakulta
Ústav zobrazovacích metod
Lékařská fakulta
vedoucí Gynekologicko-porodnické kliniky
Lékařská fakulta
proděkan pro strategii a rozvoj
vedoucí Ústavu klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky
vedoucí Pracovní skupiny pro výzkum v oblasti prevence, časné diagnostiky a cílené terapie
Lékařská fakulta
proděkan pro vědu a výzkum
vedoucí Centra zdravotnického výzkumu
Lékařská fakulta
vedoucí Katedry interních oborů
Lékařská fakulta
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
 
Externí členové
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
Fakultní nemocnice Ostrava
ředitel
prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta
Ústav veřejného zdravotnictví
Ing. Norbert Schellong, MPH.
Nemocnice s poliklinikou Havířov
ředitel
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
děkan
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. Interní klinika FN u sv. Anny v Brně
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta
proděkan pro specializační vzdělávání a vnější vztahy
prof. PhDr. Valérie Tóthová, PhD.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta
proděkanka pro vědu a výzkum
vedoucí Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
Univerzita Palackého v Olomouci
děkan
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislavě, Jesseniova Lekárska fakulta v Martine
Ústav ošetrovateľstva


Termíny Vědecké rady LF OU
9. února 2022 od 13.00 hodin
 
13. dubna 2022 od 13.00 hodin
 
8. června 2022 od 13.00 hodin
 
5. října 2022 od 10.00 hodin
řádné zasedání
5. října 2022 od 13.00 hodin
slavnostní zasedání
14. prosince 2022 od 13.00 hodin
 


Kontaktní osoba
e-mail:
telefon:
553 46 1702
553 46 3545
Zveřejněno / aktualizováno: 29. 06. 2022