Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Ošetřovatelství

Studijní program
Ošetřovatelství
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 01. 2024 - 15. 05. 2024

Studijní program v kostce

Doktorský studijní program Ošetřovatelství reflektuje strukturovaný evropský vzdělávací systém vysokého školství. Je nezbytnou podmínkou pro výchovu akademických i praktických ošetřovatelských odborníků (vědecko-výzkumná, metodologická, manažerská a pedagogická činnost) a pro další rozvoj oboru. Je zaměřen k získání nových poznatků ke zlepšování péče o pacienty. Výzkum v ošetřovatelství je důležitý pro poskytovatele a organizátory ošetřovatelských služeb, a také pro vzdělávatelé v tomto oboru. Doktorský studijní program navazuje na bakalářské a magisterské ošetřovatelské studijní programy a umožňuje vybraným absolventům vědeckou práci v oboru. Současně je nezbytnou podmínkou pro akreditaci habilitačního řízení v oboru Ošetřovatelství. Charakteristickým rysem doktorského programu je důraz na ošetřovatelský výzkum s vybranými skupinami pacientů v rámci ošetřovatelských specializací. Účelem doktorského studijního programu je vzdělávat kvalifikované osoby, aby dynamicky přispívaly k rozvoji oboru prostřednictvím výzkumu a dalších vědeckých aktivit.

Co od vás očekáváme?

Předpokladem k zahájení studia je absolutorium jednoho z magisterských studijních programů Ošetřovatelství, případně absolutorium jiného vysokoškolského studia, budete-li se profilovat v ošetřovatelství. Úspěšné absolvování přijímací zkoušky (ústní pohovor - odborná tématika z oboru, anglický jazyk, projekt disertační práce)

Co se naučíte?

Jako student doktorského programu Ošetřovatelství se naučíte:

 • hlubší orientaci ve vědním oboru ošetřovatelství a jeho metodologii, vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti
 • filosofické, etické a právní aspekty efektivní ošetřovatelské praxe
 • metodickému působení v péči o zdraví, v prevenci onemocnění a v péči o nemocné jedince, rodiny, populační skupiny ve zdravotnických institucích a v komunitní ošetřovatelské péči v rámci primární, sekundární a terciární zdravotní péče
 • implementovat výzkum v ošetřovatelství a vést vědeckou a publikační činnost na národní i mezinárodní úrovni
 • zkoumat a aplikovat ošetřovatelský diagnostický přístup, ošetřovatelské modely a ošetřovatelské systémy
 • využívat praxi založenou na důkazech (EBP) v ošetřovatelství
 • podporovat kvalitní a bezpečnou ošetřovatelskou péči
 • vzdělávat studenty v oboru ošetřovatelství

Kde a jak se uplatníte?

Po absolvování studia se uplatníte především v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi. Budete připraveni na výzkumnou práci s důrazem na aplikaci do ošetřovatelské praxe, na výukovou činnost v rámci terciárního vzdělávání ošetřovatelských studijních programů, pro metodické pozice v rámci vzdělávacích institucí nebo v rámci státních a nestátních ziskových a neziskových organizací s ošetřovatelskou problematikou, po naplnění portfolia vědecko-pedagogické činnosti také k habilitaci v ošetřovatelství.

Konkrétní pracovní pozice

Možné pracovní pozice:

 • Sestra klinického výzkumu
 • akademický a vědecko-výzkumný pracovník na vysokých školách
 • manažerský a vědecko-výzkumný pracovník ve zdravotnických zařízeních akutní, následné a dlouhodobé péče

Přijímací řízeníPodmínky k přijetí
+

1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[2.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[2.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[2.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[2.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

2. Ošetřovatelství - prezenční

[1.1] Úplné vysokoškolské vzdělání magisterského typu ve zdravotnických (ošetřovatelství nebo oborově příbuzných) programech/oborech.

[1.2] Povinné dokumenty k přihlášce (přiložit elektronicky nebo poslat poštou, nejpozději do 15. května 2024): 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2024 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu), 1x profesní strukturovaný životopis (s uvedením tématu obhájené diplomové či rigorózní práce), 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ), 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 3-5 stran.
Student si volí z témat vyhlášených pro příslušný akademický rok. Doporučuje se dokumenty přinést k ústnímu pohovoru.

[1.3] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty.

[1.4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

[1.5] Každý uchazeč, který získá méně než 50 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[1.6] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru: odborná rozprava v oboru, rozprava nad tématem disertační práce, odborná rozprava v anglickém jazyce (odborná rozprava v oboru – maximum 50 bodů, minimum 0 bodů, rozprava nad tématem disertační práce – maximum 40 bodů, minimum 0 bodů, odborná rozprava v anglickém jazyce – maximum 10 bodů, minimum 0 bodů). Cílem je zjistit motivaci pro studium oboru, zájem o obor, zjistit předpoklady pro postgraduální vysokoškolské studium a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče.

[1.7] Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

[1.8] Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

[1.9] Návrh okruhů témat disertačních prací pro AR 2024/2025:

[1.9.1] Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům disertační práce a kontaktuje školitele, který s jeho přijetím musí vyslovit souhlas. Ve výjimečném případě může uchazeč navrhnout vlastní téma po dohodě se školitelem schváleným oborovou radou. Uchazeč v projektu disertační práce prezentuje hlubší znalosti o dané problematice, o základní literatuře z této oblasti a dokáže o problematice aktuálně diskutovat.

[1.9.2] Doporučená struktura projektu (rozsah 3-5 stran): ÚVOD - SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ, CÍLE PRÁCE (v teoretické a praktické rovině), VÝZKUMNÉ OTÁZKY, (HYPOTÉZY především u kvantitativního výzkumu), METODIKA (Výzkumný soubor, Výzkumné metody, Organizace sběru dat, Zpracování dat), ETICKÉ ASPEKTY, PŘEDPOKLÁDANÉ VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ, ČASOVÝ HARMONOGRAM, BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

[1.9.3] Okruhy témat disertačních prací pro AR 2024/2025 soubor pdf 0,11 MB

[1.10] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

K přihlášce ke studiu doktorského oboru je nutné doložit tyto ověřené dokumenty nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. 15. května 2024:

 • 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2024 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu).
 • 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu).
 • 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ).
 • 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1746.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.


  Obor Ošetřovatelství P5341 (doktorský čtyřletý)

  Informace pro uchazeče o studium.

  Studijní programy - Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

  Informace pro uchazeče o studium.