Charakteristika Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence garantuje a organizuje vzdělávání ve třech tříletých bakalářských studijních oborech Všeobecná sestra (prezenční a kombinovaná forma studia), Porodní asistentka (prezenční forma studia) a Nursing/General Nurse (kombinovaná forma studia) v anglickém jazyce. Připravuje absolventy pro poskytování zdravotních služeb v rámci primární, sekundární a terciární prevence a péče, pro poskytování ošetřovatelské péče při onemocnění, rehabilitaci a doléčování. Absolventi jsou schopni poskytovat ošetřovatelskou péči jedincům, rodině, skupině a komunitě ve zdraví a nemoci a tím přispívat k udržení zdraví, k obnově zdraví nebo ke klidnému a důstojnému umírání a smrti. Profesionální příprava studentů je založena na nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu.

Ve dvouletých navazujících magisterských oborech připravuje sestry ke specializované způsobilosti (studijní obor Ošetřovatelská péče v pediatrii) a k prohloubené odborné způsobilosti v oblasti geriatrie (Ošetřovatelská péče v geriatrii) v prezenční a kombinované formě studia. Porodní asistentky jsou vzdělávány v magisterském studijním oboru Komunitní péče v porodní asistenci (prezenční forma studia). Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky mohou absolventi magisterských studijních programů v téže nebo příbuzné oblasti studia získat akademický titul „PhDr.“ v rámci rigorózního řízení ve studijním programu Ošetřovatelství.

Ve čtyřletém doktorském studijním oboru Ošetřovatelství (prezenční a kombinovaná forma studia) připravuje ošetřovatelské odborníky pro samostatnou vědeckou činnost, pro výukové činnosti v terciárním vzdělávání.

Pracoviště garantuje a zajišťuje výuku ošetřovatelských předmětů fakulty, dále předměty zabývající se holisticky člověkem ve zdraví a nemoci včetně jeho prostředí – např. psychologické předměty, etika, organizace a řízení zdravotnictví. Řízená klinická ošetřovatelská praxe je zajišťována mentory vzdělanými v certifikovaném mentorském kurzu.

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence se zaměřuje na rozvoj oboru ošetřovatelství, na reflexi problémů ošetřovatelské praxe v teoretické i praktické rovině. Pracovníci ústavu organizují a realizují v oblasti ošetřovatelství mezinárodní sympozia, odborné semináře a kurzy v rámci celoživotního vzdělávání (certifikovaný kurz Mentor klinické praxe, specializační vzdělávání v oboru Dětská sestra, celoživotní vzdělávání v programu Ošetřovatelství). Zahraniční spolupráce je realizována v rámci bilaterálních smluv (Northern Arizona University, USA; Narh-Bita School of Nursing, Ghana; National Taipei College of Nursing, Taiwan) a mobilit Erasmus (25 zemí), pracovníci participují na několika mezinárodních projektech, pracoviště je členem evropské sítě vysokých škol Florence Network - European Co-operation in Nursing and Midwifery in Higher Education.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 06. 2017