Zahajovací setkání k projektu eLILY2 zaměřenému na edukační dovednosti sester pracujících se seniory v oblasti zdravotní gramotnosti

Ve dnech 18. - 19. listopadu 2020 proběhlo dvoudenní zahajovací setkání k projektu ERASMUS+ „eLILY2 – Ehealth Literacy Learning skills among Nurses working with older people“ (2020-1-CY01-KA202-065962). Toto setkání, které zorganizovala Kyperská technická univerzita (koordinátor projektu) proběhlo online za účasti všech partnerů projektu – Klaipėda State University of Applied Sciences (Litva), National and Kapodistrian University of Athens (Řecko), University of Humanities and Economics in Lodz (Polsko) a Ostravská univerzita (Česká republika).

Tento specifický projekt si klade za cíl vyvinout kombinovaný vzdělávací program (výukový a e-learningový kurz) pro sestry a studenty ošetřovatelství. Projekt bude rozšiřovat stávajících znalosti vyvinuté v rámci projektu eLILY „eHealth LIteracy Learning Skills“ mezi pečovateli o starší lidi a lidi s demencí. V rámci projektu eLILY2 bude vyvinut vzdělávací program pro sestry zaměřený na posílení dovedností pro identifikaci a porozumění uživatelům zdravotních služeb s nízkou zdravotní gramotností; vzdělávání uživatelů zdravotnických služeb, ke zvýšení jejich dovedností, pravomocí a seberealizaci při řešení zdravotních problémů; zvyšování zdravotní gramotnosti mezi sestrami a dalšími zdravotnickými pracovníky.

První den proběhlo společné uvítání a představení jednotlivých partnerů: jejich zázemí, zaměření v oblasti vědy, výzkumu a společného tématu projektu. Dále byly prezentovány předchozí zkušenosti jednotlivých partnerů v rámci působení na evropských projektech. Stěžejní prezentaci dne pak přednesly zástupkyně Technologické Univerzity z Kypru, která zahrnovala cíle a očekávané přínosy projektu, finanční management a jeho monitoraci.

Druhý den setkání byl zaměřen na konkrétní kroky v rámci realizace projektu – metodiku, tvorbu e-learningového kurzu, implementaci a evaluaci kurzu a tvorbu doporučení. V rámci práce na projektu již bylo vytvořeno nové originální logo projektu, jednotná vizualizace, byla zpracována literární rešerše a připraveny výzkumné nástroje. V rámci on-line setkání se pak pozornost ubírala k dalším konkrétním cílům – byla probírána strategie evaluace projektu, kterou má na starost National and Kapodistrian University of Athens z Řecka a diseminace projektu.

Práce na rozvoji kombinovaného vzdělávacího programu, zaměřeného na posílení dovedností sester v oblasti identifikace a zdokonalování zdravotní gramotnosti a ehealth gramotnosti pacientů je v digitální éře velmi inovativní a tento přístup je využíván poprvé. V příštích letech se však tyto dovednosti a znalosti stanou nutným předpokladem a mezi zdravotnickými pracovníky budou tyto typy školení běžnou rutinou. Zdravotničtí pracovníci si však v tuto chvíli nejsou plně vědomi důsledků nízkého povědomí o zdraví a gramotnosti pacientů v oblasti elektronického zdravotnictví.

Výsledky projektu, který je financován z rozpočtu EU, umožní zvýšit povědomí o tématu zdravotní gramotnosti u partnerských organizací, zdravotnických pracovníků, studentů ošetřovatelství, účastníků pilotních projektů, seniorů a jejich rodin.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 12. 2020