Vliv dlouhodobé nutriční intervence na změny kostní denzity a složení těla u sportovců

Podpoř své zdraví i sportovní výkony!
Hledáme sportovce do studie zaměřené na tělesné složení a kostní zdraví


Název studie

Vliv dlouhodobé nutriční intervence na změny kostní denzity a složení těla u sportovců

Význam studie, proč by mě to mělo zajímat?

Nároky na výživu sportovce se značně liší od běžné populace. Pro udržení dobrého zdravotního stavu a podání maximálních výkonů musí sportovec často přijímat vyšší množství energie, bílkovin a mikroživin.

Dlouhodobé nedodržování těchto nároků může u sportovců vést až k syndromu označovaném jako relativní energetická nedostatečnost ve sportu (relative energy deficiency; RED-S). Tento pojem je relativně nový a rozšiřuje již dříve známou ženskou atletickou triádu (female athlete triad, FAT), která je charakterizována nízkou energetickou dostupností s častým výskytem poruch příjmu potravy, sníženou kostní denzitou a poruchami menstruačního cyklu.

Problematika nízké energetické dostupnosti byla dlouhou dobu spojována pouze se ženami. Aktuálnější výzkumy však pozorují zdravotní rizika také u mužů. Objevuje se pojem „mužská atletická triáda“ (male athlete triad, MAT) obdoba FAT.

Kostní zdraví je jednou z hlavních oblastí, kterou může nízká energetická dostupnost narušit. Úbytek kostní denzity, který je důsledkem nízké energetické dostupnosti, vede k osteopenii a může vyústit až v osteoporózu v pozdějším věku. Mimo jiné, snížená kostní denzita může vést ke vzniku stresových zlomenin a častějším úrazům během sportu.

Maximum kostní denzity je dosaženo přibližně kolem 30. roku, mládí je tak ideálním obdobím pro budování kostní hmoty. Navýšením maxima kostní denzity o 10 % může oddálit rozvoj osteoporózy o 10 let a snížit riziko zlomenin během života o 50 %. Ideálním postupem pro maximalizaci kostní denzity je zajištění dostatečné výživy v kombinaci s pohybovou aktivitou.

Předmětem studie je hodnocení změny kostní denzity a dalších ukazatelů tělesného složení (beztuková tělesná hmota, tuková tělesná hmota) ve vztahu k různým nutričním intervencím u sportovců. Intervence budou vycházet z navržených postupů v odborné literatuře.

Cíle výzkumu

Hlavním cílem výzkumu je hodnocení změn kostní denzity a dalších ukazatelů tělesného složení u sportovců ve vztahu k předávaným nutričním intervencím a vyhodnotit, která intervence je nejefektivnější.

Dílčím cílem výzkumu je zjistit prevalenci nízké energetické dostupnosti u vybraných sportů a zhodnotit změny tělesných funkcí spojené s dodržováním zvolených nutričních intervencí.

Komu je studie určena?

Aktivním sportovcům ve věku 18-35 let, kteří současně splňují kritéria uvedená v tabulce č. 1. Sportovcům bude předložen informovaný souhlas týkající se účasti ve výzkumu.

Tabulka č. 1

Vstupní kritéria
Vylučovací kritéria
věk 18-35 let
aktivní sportovec (výkonnostní/profesionální)
diagnostikovaná porucha příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie a další)
autoimunitní choroby anebo dlouhodobé užívání glukokortikoidů/imunosupresivní léčba
metabolická onemocnění (diabetes mellitus, poruchy štítné žlázy nereagující na léčbu a další)
psychiatrické choroby
gastrointestinální choroby (zánětlivá onemocnění, celiakie, pankreatitida)
dodržování alternativního stravování s vyloučením živočišných potravin
těhotenství
kontraindikace vyšetření – kardiostimulátor, defibrilátor a další implantované elektronické přístroje


Jak dlouhou bude sportovec do studie zapojen?

Po splnění kritérií bude navržena spolupráce v minimální délce 6 měsíců, během kterých proběhne 5 osobních návštěv. Po uplynutí této doby bude možné ve výzkumu nadále pokračovat až po dobu dalších 12 měsíců. Celkově se jedná až o 18měsíční spolupráci.

Veškerá spolupráce a vyšetření, která jsou součástí studie, jsou zahrnuta do projektu, a jsou pro účastníky projektu zdarma!


Co bude sledováno?

 • Riziko nízké energetické dostupnosti pomocí screeningového dotazníku
 • Antropometrické údaje (hmotnost, tělesná výška, měření kožních řas)
 • Tělesné složení včetně podílu svalové hmoty, tukové hmoty, vody a kostní hmoty (bioimpedanční analýza – InBody 370 S, denzitometrická analýza – DEXA)
 • Kostní denzita a kostní zdraví (denzitometrická analýza – DEXA)
 • Klidový výdej energie (nepřímá kalorimetrie – Cosmed Quark)
 • Krevní ukazatele – testosteron (u mužů), estradiol (u žen), hormony štítné žlázy (thyreotropin), osteokalcin, albumin, vápník
 • Nutriční spotřeba, příjem energie a nutrientů pomocí záznamu stravy
 • aj.

Harmonogram s frekvencí vyšetření je uveden v tabulce č.2.

Co se sportovec o svém zdraví dozví a ze spolupráce získá?

 • Podrobné informace o svém tělesném složení
 • Stav kostního zdraví a jakým způsobem lze vylepšit
 • Optimální příjem energie, který odpovídá osobním nárokům sportovce
 • Komplexní doporučení týkající se stravování
 • Dlouhodobou spolupráci, podporu a doporučení týkající se sportovní výživy

Zajištěna komplexní péče. Kdo bude o sportovce pečovat?

Se sportovci bude spolupracovat tým nutričních terapeutů a lékařka.

Kde bude probíhat sledování?

Převážná část studie bude probíhat v prostorách LF OU v Ostravě, Syllabova 19, 703 00 Ostrava – Zábřeh. Krevní odběry budou probíhat v laboratořích a odběrových centrech Synlab v Ostravě, v případě potřeby i v jiných odběrových centrech Synlab na území ČR.

Je pro sportovce studie finančně nákladná?

Veškerá vyšetření a doporučení v rámci výzkumu jsou sportovcům poskytována zcela zdarma.

Výzkumný tým:

Garant projektu
doc. MUDr. Marcela Káňová, Ph.D.
lékař
obor činnosti: klinická výživa, intenzivní metabolická péče, patofyziologie, intenzivní medicína
 
 
Hlavní řešitel a koordinátor studie
Mgr. Bc. Jan Konvička
nutriční terapeut se specializací na sportovní výživu
553 46 3525
 
Spoluřešitel a koordinátor studie
Mgr. Karin Petřeková, Ph.D.
nutriční terapeut, garant nutriční poradny LF OU
553 46 1773
 
Spoluřešitel
Mgr. Nadezhda Borzenko
nutriční terapeut, vedoucí nutriční poradny LF OU
553 46 3644

Kontaktní údaje v případě zájmu o účast ve studii:

Teefon: +420 731 420 288
Email: sport.osu@gmail.com

Letáček ke stažení 1 soubor pdf 0,45 MB
Letáček ke stažení 2 soubor pdf 1,07 MB
Další informace k projektu

Tabulka č. 2

tabulka č. 2


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 09. 2023