Charakteristika Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) garantuje přípravu vysokoškolsky vzdělaných zdravotnických pracovníků ve všech stupních univerzitního studia v oblasti ochrany veřejného zdraví a zároveň se podílí na výchově budoucích lékařů v oboru všeobecné lékařství, pracovníků v několika ošetřovatelských i dalších nelékařských oborech na LF OU. Studium nabízí zajímavé možnosti praktické výuky, ať už na akademické půdě, v ordinacích relevantních specializací, laboratořích nebo ve spolupracujících institucích, včetně práce v terénu. Zájemci o studium v zahraničí mají možnost využít některý z nabízených programů.

Uplatnění absolventů oboru je velmi široké a závisí na stupni dosaženého vzdělání, např. jako asistenti resp. odborní pracovníci ve všech oblastech ochrany a podpory zdraví na poliklinikách a v nemocnicích s preventivně zaměřenými zdravotnickými službami, na specializovaných pracovištích v oblasti pracovního lékařství, fyziologie a psychologie práce, na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při poskytování služeb desinfekce, desinsekce a deratizace, provádění konzultační a poradenské činnosti na úseku zdravotnictví, ochrany pracovních a životních podmínek, na krajských hygienických stanicích a jejich okresních pracovištích při výkonu státního zdravotního dozoru ve všech oblastech (komunální hygiena, hygiena výživy, hygiena dětí a dorostu, hygiena práce, epidemiologie), na pracovištích České inspekce životního prostředí či Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ale i ve zdravotnickém výzkumu, v ústavech Akademie věd, na univerzitách a dalších institucích nebo firmách.

Pracovníci Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví spolupracují na řešení klinických studií s různými pracovišti. Ochrana veřejného zdraví pokrývá široké spektrum zdravotnických oborů a témat nabízejících možnosti seberealizace v rámci oblasti epidemiologie a prevence neinfekčních i infekčních nemocí jak pro vědecky zaměřené typy se zájmem o účast na výzkumu, přednáškovou a publikační činnost, tak i pro prakticky orientované studenty a absolventy uplatňující se v uvedených institucích v soukromé i státní sféře.Zveřejněno / aktualizováno: 05. 11. 2018