OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Vladimír Bartoš

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:klinická biochemie, systém jakosti
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 597 373 442
e-mail:
osobní WWW stránka:

Zabezpečované / garantované předměty

 • Základy lékařské chemie
 • Základy lékařské biochemie
 • Základy lékařské chemie a biochemie
 • Systém managementu jakosti
 • Úvod do managementu jakosti a metrologie

Vzdělání

 • 1976 – 1980 VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie ("Ing.")
 • 1982 – 1985 IPVZ Praha, průprava a atestace pro výkon práce ve zdravotnictví
 • 1999 – 2001 VŠCHT Pardubice, Licenční studium chemometrie: Statistické zpracování dat při managementu jakosti
 • 2001 - dosud PGS na VŠB TU Ostrava, FMMI, Obor řízení jakosti

Odborné aktivity:

 • Oblast imunoanalytických stanovení řady biologicky aktivních látek, vývoj některých vlastních imunoanalytických metod.
 • Specializace na problematiku řízení kvality imunoanalytických metod jak v oblasti vnitřní kontroly tak také externího posuzování kvality. (Z pověření výboru České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP supervize kontrolních cyklů Endokrinologie 1 a 2 v rámci systému externí kontroly kvality klinických laboratoří v ČR).

Praxe

 • 1981 – dosud Imunoanalytická laboratoř KNM, FN Ostrava
 • 1997 – dosud vedoucím Referenční laboratoře MZ ČR pro metody RSA
 • 2000 – dosud odborný asistent, Katedra vyšetřovacích metod, ZSF OU
 • IPVZ Praha - interní učitel, postgraduální doškolování lékařů a jiných odb. pracovníků v oboru nukleární medicíny
 • VŠB TU Ostrava, FMMI – externí učitel, výuka předmětu Zkušebnictví a technická normalizace

Účast na projektech

Jako spoluřešitel (spoluautor) podíl na řešení úkolů a grantů:

 • Standardy ošetřovatelské péče, laboratorní, technické a farmaceutické praxe v oboru nukleární medicína (Grant IGA MZ ČR č. 5081-1, Šantora, ZÚNZ Příbram)
 • Sledování faktorů prognózy a progrese nádorového onemocnění u pacientů s nádory plic, kolorekta, prsu, žaludku a ovárií. Grant IGA MZ ČR č. NC/4780-3, Svobodová. Topolčan, FN Plzeň)
 • Plasma levels of Cyclosporin A and its metabolites and incidence of unwonted effects (hypertension, renal toxicity, graft rejection) in transplant patients – Epk/Pd modeling. Grant EU MŠKS ČR, COST-OC-V15-20, Grundmann, FNsP Ostrava, OU Ostrava)
 • The Estrogen Stress Response in the Elderly Man and Its Possible Influence on the Development of the Benign Prostate Hyperplasia (BPH) and on the Prostate Cancer (CaP). (IGA Ministry of Health of the Czech Republic, No. NB/7613-3)
 • Lokální kontrola kvality rutinních metod radiosaturační analýzy. Metodický pokyn, RL pro metody RSA, Výstup řešení resortního úkolu MZ ČR, 1991, DÚ 30-03-01

Členství ve společnostech

 • člen ČSNM a ČSKB při ČLS JEP
 • člen výboru sekce imunoanalytických metod ČSNM


Všechny publikace

Kušnierová, P., Bartoš, V., Vavřina, Z., Polok Rajska, M., Loučka, P., Všinský, F., Zeman, D., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Stanovení karbohydrát-deficientního transferinu (CDT) různými analytickými technikami. KLINICKÁ BIOCHEMIE A METABOLISMUS. 2018, 26(1), s. 35-40. ISSN 1210-7921.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl. 2014.
Bartoš, V. Management kvality v klinických laboratořích. 2014.
Springer, D., Bartoš, V. a Zima, T. Reference intervals for thyroid markers in early pregnancy determined by 7 different analytical systems. SCAND J CLIN LAB INV. 2014, roč. 74, s. 95-101. ISSN 0036-5513.
Šigutová, R., Lesňák, M., Bartoš, V., Kušnierová, P., Všianský, F., Švagera, Z. a Šafarčík, K. Stanoven albuminu zobrazovací povrchovou plazmonovou rezonancí. In: XXXIII. Regionální pracovní dny klinické biochemie. Karlova Studánka. 2014.
Zeman, D., Kušnierová, P., Gottwaldová, J., Kloudová, A., Lochman, I., Ženková, J., Švagera, Z., Bartoš, V. a Všianský, F. Difficulties of IgM quantitation in cerebrospinal fluid [Úskalí kvantifikace IgM v likvoru]. Klinická Biochemie a Metabolismus. 2012, č. 20, s. 136-142.
Švagera, Z., Bartoš, V., Kušnierová, P., Šigutová, R. a Šafarčík, K. Srovnání dvou metod na stanovení vitaminu D: RIA metody (DiaSorin) a inovované metody Elecsys Vitamin D Total. In: Symposium Roche pro laboratorní medicínu 2012. Dolní Morava. 2012.
Štumr, F. a Bartoš, V. Validace stanovení AFP v plodové vodě soupravou AFP Access. FONS bulletin. 2011, roč. 21, č. 21, s. 21-24. ISSN 1211-7137.
Šafarčík, K. a Bartoš, V. Kontrolní cykly málofrekventních nádorových markerů. In: XXIX. Imunoanalytické dny. Špindlerův Mlýn: ČSNM+ČSKB. 2008.
Bartoš, V. a A Kol., Příručka k vnitřní kontrole kvality. Praha: ČSKB, ČLS JEP, 2008. ISBN 978-80-254-1130-8.
Bartoš, V. a A Kol., Příručka k vnitřní kontrole kvality. Praha: ČSKB, ČLS JEP, 2008. ISBN 978-80-254-1130-8.
Bartoš, V. a Šafarčík, K. 25 let zahájení mezilaboratorní kontroly kvality vybraných imunoanalytických vyšetření. In: XXIX. Imunoanalytické dny. Špindlerův Mlýn: ČSNM+ČSKB. 2008.
Šafarčík, K. a Bartoš, V. Laboratoční informační systémy. 2007.
Dedek, V., Bartoš, V. a Materová, H. Normální hodnoty dynamické scintigrafie jícnu. Praktická radiologie. 2007, s. 7-10.
Štern, P., Bartoš, V., Uhrová, J., Bezdíčková, D., Vaníčková, Z., Tichý, V., Pelínková, K., Průša, R. a Zima, T. Performance characteristics of seven Neuron-specific enolase assays. Tumor Biology. 2007, s. 84-92.
Štern, P., Bartoš, V., Uhrová, J., Springer, D., Vaníčková, Z., Tichý, V., Průša, R. a Zima, T. Porovnatelnost rozdílných imunoanalytických metod ke stanovení neuron-specifické enolázy a jejich vliv na systém externího hodnocení kvality. Klin. Bioch. Metab. 2007, roč. 36, s. 21-26.
Suchánek, M., Friedecký, B., Kratochvíla, J., Budina, M. a Bartoš, V. Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření klinických testů v klinických laboratořích. Klin. Biochem. Metab.. 2006, roč. 14, s. 43-53.
Topolčan, O., Holubec, L., Svobodová, Š., Třeška, V., Bartoš, V., Liška, V., Kormunda, S., Suttnar, A., Rupert, K. a Šafarčík, K. Prognostic importance of TPS at Colorectal Carcinoma and Breast Cancer. Tumor Biol.. 2006, s. 38-38.
Bartoš, V., Doleček, R. a Šafarčík, K. The Estrogen Stress Response in the Elderly Man and Its Possible Influence on the Development of the Benign Prostatic Hyperplasia and on the Prostate Cancer. Tumor Biol.. 2006, s. 52-52.
Topolčan, O., Holubec, L., Svobodová, Š., Vrzalová, J., Polívková, V., Třeška, V., Šafarčík, K., Fínek, J., Kormunda, S., Suttnar, A., Rupert, K. a Bartoš, V. Thymidine Kinase in Routine Practice. Tumor Biol.. 2006, s. 44-44.
Bartoš, V., Šafarčík, K., Štern, P. a Budina, M. How useful can EQA system be?. In: 16th IFCC-FESCC Europeancongess of clinical biochemistry and Laboratory medicine. Glasgow, Skotsko. 2005.
Kolektiv Autorů, a Bartoš, V. Preanalytická fáze 2005. ISBN 80-239-5198-X.
Bartoš, V., Štern, P., Uhrová, V. a Šafarčík, K. Questionable results of NSE in EQA. In: XXXIII.Meeting of ISOBM . Rhodos, Řecko. 2005.
Kraft, O., Šafarčík, K. a Bartoš, V. Detection of spontaneous cerebrospinal fluid rhinorrhea. Hell J Nucl Med. 2004, s. 56-57.
Šafarčík, K., Kraft, O. a Bartoš, V. The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determination. World J. Nucl. Med. 2004, s. 55-55.
Šafarčík, K., Bartoš, V. a Kraft, O. The External Quality Assessment for Tumor Markers: Some Problems of the Preparation of Control Samples for PSA Determintion. World J Nucl. Med 2004. 2004, s. 55-55.
Šafarčík, K., Komzáková, I., Bartoš, V. a Grundmann, M. Imunoanalytické metody stanovení cyklosporinu A. Česká a slovenská farmacie. 2002, roč. 51, č. 5, s. 112-120. ISSN 1210-7816.
Bartoš, V., Kušnierová, P. a Všianský, F. Analytické vlastnosti laboratorní metody, kontrola kvality.
Kušnierová, P., Švagera, Z., Šigutová, R., Šafarčík, K., Bartoš, V., Zeman, D. a Ploticová, V. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 1. díl.
Švagera, Z., Kušnierová, P., Šigutová, R., Ploticová, V., Zeman, D., Bartoš, V., Šafarčík, K. a Schneiderka, P. Klinická biochemie pro bakalářské studijní obory 2. díl.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Švagera, Z., Ploticová, V., Bartoš, V., Zeman, D., Uřinovská, R., Šištík, P. a Všianský, F. Praktická cvičení z klinické biochemie pro studenty všeobecného lékařství.
Bartoš, V., Kušnierová, P. a Všianský, F. Referenční hodnoty, způsoby určení.
Kušnierová, P., Šigutová, R., Bartoš, V., Krnáčová, A. a Karlík, T. Trendy v laboratorní medicíně (POCT, automatizace, konsolidace, EBM, omiky).


AutorNázev práceTypRok
Heisigová MarkétaRozšíření laboratorního screeningu v prvním trimestru gravidity - využití vyšetření volné beta-podjednotky hCG v diagnostice DS, - diagnostika onemocnění štítné žlázy.diplomová 2008 
Skopal OndřejStanovení vitamínu B12 a kys. listové - diagnostika hematologických onemocněnídiplomová 2006 
Drábek MichalOvěření referenčních intervalů pro vyšetření vitaminu B 12bakalářská 2016 
Kocurová GabrielaImunoanalytické stanovení karcinoembryonálního antigenu (CEA) na analyzátoru UniCel DxI 800, výrobce Beckman Coulterbakalářská 2012 
Kociánová KláraStanovení karboxydeficientního transferinu (%CDT) metodou HPLC na analyzátoru VARIANTbakalářská 2011 
Heisigová MarkétaVyužití imunoanalyzátoru KRYPTOR pro prenatální diagnostiku Downova syndromu v I. trimestru graviditybakalářská 2006 


Nové pojetí výuky imunoanalytických metod
Hlavní řešitelIng. Vladimír Bartoš, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
facebook
rss
social hub