Ústav laboratorní medicíny

Ústav laboratorní medicíny je útvar Lékařské fakulty, který zastřešuje výuku několika základních teoretických a preklinických oborů na LF OU v Ostravě. Koncept několikaoborové katedry vychází z její historické studijní činnosti, kdy zajišťovala převážně výuku v biologických, biochemických, biofyzikálních a mikrobiologických oblastech.

Ústav zahrnuje tato pracoviště:

 • Ústav biochemie a klinické biochemie
  • Oddělení klinické biochemie
 • Ústav laboratorní hematologie a transfuzního lékařství
  • Oddělení klinické hematologie
  • Krevní centrum
 • Ústav lékařské biologie a genetiky
 • Ústav mikrobiologie
 • Ústav klinické imunologie
  • Oddělení alergologie a klinické imunologie
 • Pracoviště lékařské biofyziky a lékařské informatiky

Výuka na Ústavu laboratorní medicíny

Akademici katedry se podílejí na výuce všech studentů ve všech typech studijních oborů LF OU (cca 100 předmětů). Navíc katedra garantuje bakalářský studijní obor Zdravotní laborant, kdy každoročně nastupuje do prvních ročníků 30 studentů a absolvuje cca 20. Výuka není zajišťována pouze v rámci teoretické výuky, ale z větší části v rámci praktické výuky, stáží a odborných praxí. Proto jsou akademici katedry zkušení pedagogové pro teoretickou i praktickou výuku, v daných oborech pracují a jsou napojeni na zdravotnickou činnost Bez pomoci těchto laboratorních specialistů není výuka nové generace laborantů a lékařů možná. Cílem je směrovat výchovně vzdělávací proces realizovaný na katedře tak, aby pro práci v oblasti zdravotnictví a oborech preventivní medicíny byli připravováni specialisté s jiným odborným zaměřením než lékařským, nicméně s biomedicínsky orientovaným myšlením.

Od podzimu roku 2014 má katedra k dispozici řadu odborných výukových a několik výzkumných laboratoří a učeben ve druhém podlaží nové budovy ZY Lékařské fakulty v Ostravě Zábřehu.

Praktická výuka:

Prakticky ve všech výše zmíněných oborech zajišťuje kromě teoretické výuky i náročnou výuku laboratorních cvičení v jednotlivých laboratorních oborech včetně povinných prázdninových praxí v rutinních klinických laboratořích.

Vědecko-výzkumná činnost KBO

Samostatná vědeckovýzkumná činnost v rámci fakulty bez vazby na Fakultní nemocnici je provozována pouze v oblasti lékařské mikrobiologie se zaměřením na objasňování patogenetického potenciálu významných nozokomiálních patogenů a jejich rezistence na biocidy, včetně antibiotik.

V důsledku vědecko technického rozvoje dochází ve zdravotnictví ke stále většímu uplatnění specializací z oblasti přírodních a technických věd. Vzhledem k mnoho oborovému profilu katedry, se aktivity vědecko pedagogických pracovníků soustřeďují především na následující výzkumné priority v oblasti:

 • Rozvoje diagnostických metod v klinické hematologii, transfúziologii, biochemii, v mnoha podoborech lékařské mikrobiologie.
 • Genetická toxikologie a vlivu genotoxických faktorů prostředí na zdraví.
 • Vlivu genotoxických faktorů prostředí na zdraví, využití cytogenetických metod v rámci prevence civilizačních onemocnění.
 • Lékařské fyziky a biofyziky.
 • Nově byl zahájen rovněž výzkum hyperbarické medicíny v rámci regenerativní medicíny a léčby anaerobních infekcí vyvolávaných anaerobními patogeny.

Zahraniční spolupráce KBO

Mikrobiologie:

 • Leiden University, Nizozemsko, Prof. E.J. Kuijper.
 • Maribor University, Slovinsko, Prof. M. Rupnik.
 • Parthenope University Neapol, Itálie, Prof. S. Dumontet,
 • Haute Ecole Henry Spaak Environmental, Occupational & Ageing Physiology Laboratory, Brussel, Belgie
 • Slovenská zdravotnícka Univerzita, Bratislava, Slovensko
 • Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
 • Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského Bratislava

Biochemie - likvorologie: Dlouholetá spolupráce dr. Zemana s dr. Ulrichem Wursterem (CSF laboratoř, medizinische Hochschule Hannover)

Genetika a lékařské biologie: spolupráce se SAV Bratislava - genetická toxikologie, klinická genetika (v rámci výzkumu obezity)

Perspektivy KBO

Současným cílem vedení katedry je zajistit citlivé řízení mnohaoborové katedry LF OU, aby nedošlo k omezení rozvoje jednotlivých vědních oborů, jež jsou zatím sdruženy pod katedrou. Postupně budou jednotlivé ústavy personálně naplněny tak, aby byly schopny se stát samostatnými ekonomicky stabilními celky tak jako tomu je nyní v rámci jednotné KBO. Úkol je to nelehký – je nutné naplnit minimální akreditační požadavky v oblasti výuky a rovněž zajistit odpovídající vědeckovýzkumnou činnost.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 02. 2022