FAQ

Co je studijní obor?

Studijní obor je ucelenou částí vysokoškolského studia, která tvoří podmnožinu studijního programu. Novelou zákona o vysokých školách bylo v roce 2016 dělení studijních programů na studijní obory zrušeno. Ta studia, která byla akreditována jako studijní obory, budou postupně končit, konkrétně 31. srpna 2024. V následujících letech se pro uchazeče již nebude možné do nich hlásit, ale stávající studenti v nich dostudují.

Jaký je rozdíl mezi studijním oborem a studijním programem?

Novela zákona o VŠ zrušila pojem studijní obor a používá pouze pojem studijní program. V rámci studijních programů může existovat jeden nebo více studijních plánů, které jsou již souborem konkrétních předmětů a povinností, které musí student v rámci studia absolvovat.

Jaké musím absolvovat testy na LF OU?

Lékařská fakulta Ostravské univerzity využívá pro bakalářské programy a pro magisterské programy vlastní odborné testy, které si organizuje sama.

U navazujících magisterských programů si každá katedra stanovuje vlastní podmínky pro přijetí, přičemž testy vycházejí ze znalostí bakalářského studia daného programu.

V budoucnu bych se chtěl/a stát zdravotní sestrou. Jaké programy nabízíte?

Lékařská fakulta Ostravské univerzity nabízí Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistenci. Na LF OU je celá řada studijních programů zaměřených na přípravu budoucích zdravotních sester. Pokud má uchazeč zájem o nelékařskou profesi, v Bc. stupni si volí studium se zaměřením na vzdělávání, v následném NMgr. pak vybírá studium programu Ošetřovatelská péče v psychiatrii. Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech.

Mohu studovat na dvou fakultách zároveň?

V rámci univerzity jsou nabízeny kombinace i napříč fakultami, nicméně Lékařská fakulta má vlastní studijní programy.

Budu mít možnost během studia vycestovat do zahraničí?

Studenti jsou motivováni, aby během studia využili možnosti programu Erasmus+ umožňujícího studium v zemích EU nebo univerzitního programu VIA. Fakulta má navázanou spolupráci s více než sedmdesáti univerzitami po celém světě. Díky programu Erasmus+ a VIA neexistují ekonomická omezení, a proto studovat alespoň jeden semestr v zahraničí tak může skutečně každý student Ostravské univerzity.

Chci se hlásit na více studijních programů, musím podat více přihlášek a vícekrát zaplatit za přihlášku?

Ano, na LF OU se podává zvlášť přihláška za každý program. Za každou přihlášku musí být uhrazen poplatek zvlášť, ke každé podané přihlášce bude vygenerován unikátní specifický symbol pro platbu za podání přihlášky a rovněž požadujeme lékařské potvrzení pro každý studijní program zvlášť.

Mohu podat či zaplatit přihlášku po termínu?

Termín podávání přihlášek je vždy uveden v podmínkách přijímacího řízení. Přihlášku po uvedeném termínu nelze podat. Do stejného termínu musíte také uhradit platbu za přihlášku. Platbu je možno uhradit i platební kartou.

Musím přihlášku vytisknout a poslat poštou?

Přihlášky se na LF OU podávají pro všechny programy pouze v elektronické podobě.

Musím přiložit k přihlášce lékařské potvrzení?

Lékařské potvrzení o způsobilosti studia je nutno přiložit do e-přihlášky do stanového data pro přijetí přihlášky. Pokud se budete hlásit na více programů, na každý program potřebujete lékařské potvrzení.

Kdy se budou přesně konat přijímací zkoušky?

Termíny zkoušek na LF jsou uveřejněny na webové stránce Organizace přijímacího řízení na LF OU.

Přesný termín daného uchazeče bude zveřejněn po zpracování všech přihlášek ve vaší e-přihlášce, nejpozději však 14 dnů před prvním dnem přijímacích zkoušek.

Ve vaší e-přihlášce najdete rovněž pozvánku k přijímací zkoušce (tlačítko „Zobrazit spis“).

Existuje náhradní termín pro přijímací zkoušku?

Náhradní termín přijímací zkoušky se koná jen tehdy, pokud je tak uvedeno v opatření děkana pro daný akademický rok.

Mohu v průběhu studia přestoupit na jiný program či formu programu?

Není to možné. Jedinou možností změny (programu, jeho varianty nebo formy studia) je podat si novou přihlášku a úspěšně projít přijímacím řízení (po eventuálním zápisu do studia si lze požádat o uznání splněných ekvivalentních předmětů).

Mohu změnit studijní program po podání přihlášky nebo během studia?

Přestupy mezi programy ani mezi formami studia nejsou na OU možné ani v rámci přijímacího řízení, ani během studia. Student může být přijat pouze na studijní program, na který se přihlásil a úspěšně vykonal přijímací zkoušku.

V průběhu studia může student změnit studovaný program jedině tak, že si na jiný program podá přihlášku a na základě úspěšného přijímacího řízení je přijat.

Kolik přijímáte studentů do jednotlivých studijních programů?

Počty studentů přijímaných na jednotlivé studijní programy jsou uvedeny u jednotlivých studijních programů a také na webové stránce Organizace přijímacího řízení na LF OU.

Organizuje fakulta nějaké přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?

Jsem již pozván/a k přijímací zkoušce, ale studium na OU jsem si rozmyslel/a. Vrátíte mi poplatek za PŘ?

Fakulta akceptuje žádosti o zrušení podané přihlášky nejpozději do mezního dne pro podávání přihlášek. Po termínu, do kterého se mohly podávat přihlášky, již žádosti na zrušení přihlášky neakceptujeme z důvodu jejich zpracovávání.

Podal/a jsem si přihlášku na chybnou formu studia, chtěl/a jsem na kombinované studium, ale zvolil/a jsem prezenční, můžete mi přihlášku změnit?

Na každou formu studia je třeba podat si samostatnou přihlášku. Převod mezi přihláškami nebo formami studia není možný. Za podání přihlášky je plně zodpovědný uchazeč. V případě, že se toto stalo, musí uchazeč podat novou přihlášku na správnou formu.

Kdy mám dokládat maturitní vysvědčení a diplom, abych byl/a přijat/a?

Ověřená kopie maturitního vysvědčení nebo ověřená kopie diplomu a diploma supplementu se dokládá v průběhu přijímacího řízení na vyzvání, nejpozději při zápisech do 1. ročníku.

V případě, že je vyžadováno k přihlášce lékařské potvrzení, existuje formulář pro toto potvrzení? Jak jej mám poté doručit na univerzitu?

Formulář lékařského potvrzení je specifikován či k dispozici ke stažení u jednotlivých studijních programů. Lékařské potvrzení se dokládá do elektronické přihlášky při jejím podání, originál se osobně předává při zápisu do 1. ročníků. LF OU požaduje Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, toto uchazeči může potvrdit jeho lékař.

Jsem absolventem VOŠ. Umožňuje Ostravská univerzita absolvovat studium ve „zkráceném režimu“ za 1 rok?

OU neumožňuje absolventům VOŠ absolvovat studium ve zkráceném režimu.

Studoval jsem na jiné vysoké škole, kdy a jak si mohu nechat uznat předměty?

Dle platného Studijního a zkušebního řádu OU (článek 22) může děkan – po vyjádření garanta předmětu nebo garanta studijního programu - uznat, s výjimkou státní závěrečné zkoušky, předměty absolvované z předchozího nebo souběžného studia na vysokých školách v České republice nebo v zahraničí v případě, že neuplynulo více než pět let od ukončení předchozího studia. Tuto žádost je nutné podat do 30 dnů po zahájení výuky.

Přihlížíte u přijímacího řízení ke studijnímu průměru, příp. k výsledku maturitní zkoušky (dokládané aktivity spojené se studiem, praxe spojená s daným programem?

LF nepřihlíží.

Zohledňuje LF v rámci PŘ výsledky SCIO testů?

Ne.

Z čeho se mám připravovat k přijímacím zkouškám, je doporučena nějaká literatura?

Konkrétní informace o případné doporučené literatuře naleznete u jednotlivých studijních programů/oborů.

Budu platit za studium? Vybírá Vaše škola školné? Jaká je částka za delší studium na vaší škole? Je mi více než 26 let. Budu platit za studium? Kolik se platí za studium v kombinované formě?

OU je veřejnou vysokou školou, studium ve studijních programech akreditovaných v českém jazyce poskytuje bezplatně.

Můžete se však dostat do situace, kdy vám bude vyměřen poplatek za tzv. „delší studium“. Ten se vyměřuje studentovi, který studuje déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než úspěšně.

Hranice 26 let není vázána na poplatkovou povinnost v rámci studia, nicméně je student si povinen platit zdravotní pojištění.

Mám odstudováno X let na vysoké škole XY, ale ve studiu na zmiňované škole nechci pokračovat. Jak mohu přestoupit na Ostravskou univerzitu?

Student může studovat na OU na základě řádného přijímacího řízení, přestupy nejsou umožněny.

Neudělal jsem maturitu v květnovém/červnovém termínu, mohu nastoupit do studia, když udělám maturitu v září?

Obecně platí, že přijat ke studiu může být pouze uchazeč, který má úspěšně vykonanou maturitní zkoušku. Uchazeč, který ji nevykonal v květnu/červnu si může v případě přijetí na LF požádat o náhradní termín zápisu do studia, který se koná v září. V tomto termínu musí uchazeč doložit vykonání maturitní zkoušky.

Mohu nastoupit do navazujícího magisterského studia, když dělám v bakalářském studiu státnice v srpnovém termínu?

Obecně platí, že přijat ke studiu může být pouze uchazeč, který má úspěšně ukončeno vysokoškolské studium, minimálně bakalářského stupně. Uchazeč, který koná SZZ v srpnovém termínu si může v případě přijetí na LF požádat o náhradní termín zápisu do studia, který se koná v září. V tomto termínu musí uchazeč doložit požadované vzdělání.

Kdy budou zveřejněny výsledky testů a kdy se dozvím, jestli jsem přijat/a?

Rozhodný je termín zasedání komise pro přijímací řízení. Fakulta poté zveřejňuje (neoficiální) výsledky na webu nejpozději do 5 pracovních dnů.

Další informace o probíhajícím příjímacím řízení se můžete rovněž dovědět ve vaší e-přihlášce (tlačítko „Zobrazit spis“).

Co znamená v příjímacím řízení kód 40?

Kód 40 zmámená, že uchazeč byl postoupen ke zvážení. V případě uvolnění kapacity bude uchazeč navržen na přijetí, které najde následně v e-přihlášce - tlačítko „Zobrazit spis“ (proti tomuto kódu se nelze odvolat)

Přehled kódů pro příjímací řízení soubor pdf 0,09 MB

Jak postupovat při odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí do studia?

Proti rozhodnutí můžete podat odvolání do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Odvolání na základě zveřejněných výsledků na webu není možné, nejedná se ještě o oficiální výsledek, uchazeč nemá k dispozici číslo jednací, které se u odvolání udává. Písemné odvolání proti nepřijetí se podává k děkanovi příslušné fakulty. Odvolacím správním orgánem je rektor. Na webových stránkách je v sekci přijímacího řízení dostupný také příslušný formulář Doporučená žádost k odvolávání proti nepřijetí na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity.

Byl jsem přijat, jak se dozvím, kdy se koná zápis do studia?

Termíny zápisů do studia jednotlivých studijních programů jsou uveřejněny na našich webových stránkách.

Přesný termín zápisu do studia najdete rovněž ve vaší e-přihlášce (tlačítko „Zobrazit spis“).

Mohu požádat o individuální studijní plán?

Na OU lze podle individuálního studijního plánu studovat pouze v rámci doktorských studijních programů. Každý student bakalářského nebo magisterského studijního programu si vytváří svůj osobní studijní plán, který vychází z podmínek daných standardním studijním plánem, kreditovým systémem a Studijním a zkušebním řádem OU.

Musím umět plavat, když se chci hlásit ke studiu programu Fyzioterapie, Zdravotnické záchranářství?

Ano. Studium těchto programu obsahuje i plavání. Za plavce je považován každý, kdo uplave vzdálenost 100 m (v bazénu 25 m nebo 50 m) podle plaveckých pravidel způsobem „kraul“ nebo „prsa“ nebo „delfín“ (plavecké způsoby není dovoleno střídat) včetně startovního skoku. Dále je nutno splnit 1500 m běh a shyby na hrazdě.

Jak to bude s přijímacími zkouškami, při zhoršené pandemické situaci?

Fakulta, v případě nemožnosti dodržení vyhlášených termínů, je připravena k jejich modifikaci, časovému posunu. V tomto případě budeme samozřejmě o této skutečnosti informovat. Je těžké něco odhadovat, jak se situace bude vyvíjet a jaká opatření budou platit. Fakulta nemůže na všech svých programech zrušit přijímací zkoušky a přijmout všechny uchazeče, z kapacitních důvodů to není možné. Nepředpokládáme konání distančních forem přijímacích zkoušek mimo prostory fakulty.

Už je otevřen magisterský program Zubní lékařství?

Ano. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 05. 2024