Projekty a granty

Aktuálně řešené projekty
2022-2025
NU22-09-00457 Poruchy spánku u hospitalizovaných pacientů jako rizikový faktor výskytu deliria
Hlavním cílem projektu je zjistit kvalitu spánku u pacientů hospitalizovaných v nemocnicích na standardních oddělení a odděleních intenzivní péče, identifikovat rušivé faktory vedoucí ke snížení jeho kvality, posoudit vztah mezi kvalitou spánku a výskytem deliria a ověřit účinnost preventivních opatření (spánkový protokol) v klinické praxi. Dílčí cíle: 1. Analyzovat informace a porovnat postoje a názory sester poskytujících přímou péči a sester manažerek o potřebě a hodnocení spánku a možnosti využití spánek podporující strategie v současné praxi. 2. Implementovat a ověřit v praxi diagnostické vlastnosti testu FISRT jako vhodného nástroje k identifikaci hospitalizovaných osob se sklony k poruchám spánku. 3. Zjistit rozdíly ve vnímání rušivých faktorů ovlivňujících spánek u hospitalizovaných pacientů podle klinicko-demografických parametrů. 4. Zjistit vztah mezi kvalitou spánku hospitalizovaných pacientů a jejich klinicko-demografickými faktory. 5. Zjistit vztah mezi kvalitou spánku a výskytem deliria u hospitalizovaných pacientů. 6. Vyhodnotit psychometrické vlastnosti dotazníků: FIRST, SICUQ, Questionnaire to ascertain the Factors Affecting Sleep during Hospitalization a provést jejich validaci pro použití v českém sociokulturním prostředí (v zařízeních akutní lůžkové péče). 7. Zjistit vztah mezi kvalitou spánku a rušivými faktory, které ovlivňující spánek pacientů během hospitalizace. 8. Zjistit kvalitu a kvantitu spánku u hospitalizovaných pacientů (subjektivně a objektivně). 9. Posoudit využití metody aktigrafie jako metody k objektivizaci deliria a posouzení efektivity opatření při jeho zjištění k objektivnímu hodnocení kvality a kvantity spánku u hospitalizovaných pacientů. 10. Navrhnout sadu intervencí na podporu spánku hospitalizovaných pacientů (tzv. spánkový protokol) a ověřit jeho efektivitu v klinické praxi. 11. Vytvořit návrh metodických doručení pro zajištění kvality spánku v nemocnicích (pro zdravotnické pracovníky).
Vedoucí týmu/hlavní řešitel: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Řešitelský tým: PhDr. Hana Locihová, PhD.; PhDr. Renáta Zoubková, PhD.; prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.; MUDr. Jana Slonková, Ph.D.


2021-2024
INTERSECT International Survey of Childbirth-Related Trauma
Mezinárodní projekt International Survey of Childbirth-Related Trauma (INTERSECT) si klade za cíl určit prevalenci porodního traumatu a posttraumatické stresové poruchy (PTSD) související s porodem napříč zeměmi a kulturami, určit rozdíly v symptomech mezi zeměmi a kulturami a určit determinanty PTSD související s porodem v odlišných zemích a kulturách. Aktuálnost řešení této problematiky vyplývá ze skutečnosti, že ačkoliv narození dítěte je vnímáno pozitivně téměř ve všech kulturách, dosavadní výzkum ukazuje, že 20-40 % žen považuje porod za psychologicky traumatický a u některých se může následně rozvinout PTSD. Hlavním řešitelem projektu je prof. Susan Ayers, hlavním koordinátorem projektu Centre for Maternal and Child Health Research City University London. Na projektu se dále podílí více než 40 institucí (více než 40 zemí) z celého světa.
Hlavní řešitel: prof. Susan Ayers (City University of London)
Řešitelé za ČR: Mgr. Petra Stebelová; PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D.;

2021-2024
NU-21-09-00067 Podpora zdravého stárnutí: využití vzdělávacích a psychosociálních intervencí pro udržení mentálního zdraví, prevenci a včasnou diagnostiku deprese, úzkosti a kognitivních poruch u seniorů v komunitě
Výzkumný směr se zabývá podporou mentálního zdraví u seniorů žijících v komunitě. Hlavním cílem řešeného projektu je zjistit efektivnost vzdělávacích programů a psychosociálních intervencí pro udržení mentálního zdraví, prevenci a včasnou diagnostiku deprese, úzkosti a kognitivních poruch u seniorů žijících v komunitě. Dále pak zjistit výskyt deprese, úzkosti a kognitivních poruch u těchto seniorů a její souvislost s hodnocením smysluplnosti života, sebeúctou, postoji ke stáří a stárnutí a mírou sociální podpory. Bude provedena intervenční studie. Preventivní program bude sestaven na základě individuálních potřeb seniorů zjištěných v rámci ohniskových skupin. Vybrané intervence budou provedeny formou prezenční (tváří v tvář) i distanční (e-Health) a budou probíhat nejméně 6 měsíců. Hodnocení úzkosti, deprese, kognitivních funkcí a dalších psychosociálních aspektů proběhne před zahájením intervencí, po jejich ukončení a následně po 3 měsících. Pomocí kvantitativní analýzy bude hodnocen efekt poskytnuté vybrané intervence na příznaky deprese, úzkost, kognitivní funkce i psychosociální aspekty (postoje ke stáří, sebeúctu, smysluplnost života, kvalitu života). Do výzkumného souboru budou zařazeni senioři žijící v domácím prostředí, kteří budou kontaktováni přes Centrum pro prevenci a podporu zdravého stárnutí Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Na základě výsledků budou vytvořeny doporučení pro vybrané intervence použité v komunitní péči.
Vedoucí týmu/hlavní řešitel: doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Řešitelský tým: doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD.; doc. PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.; Mgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.; prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.; Mgr. Katka Bobčíková, Ph.D.; MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.; MUDr. Petr Dostálek


2019-2023
CA18211 - Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice and optimal outcomes
Na rozdíl od jiných zdrojů traumatu je perinatální nebo porodní trauma relativně nerozpoznané. Důkazy naznačují, že až 30% žen popisuje své porodní zkušenosti jako traumatické a mají určité příznaky narušení, vyhýbání se nebo nadměrného vzrušení. Metaanalýzy ukazují, že posttraumatická stresová porucha (PTSD) postihuje 4% žen po narození a až 18% žen ve vysoce rizikových skupinách. Vývojový výzkum pevně prokázal, že kvalita vztahů novorozenců a rodičů je kritickým faktorem ve vývoji v raném a pozdějším dětství, a proto je zásadní přístup zaměřený na rodinu při jakémkoli vyšetřování traumatu souvisejícího s narozením, protože trauma může být přenášena v rámci rodiny. Vzhledem k enormní ekonomické zátěži kladené na ženy, zdravotnické systémy a i na děti, může relativně malé zlepšení služeb v oblasti prevence, odhalování a léčby tohoto problému významně prospět společnosti. Tato akce má dva hlavní cíle – zřízení mezinárodní multidisciplinární sítě výzkumných pracovníků, lékařů, nevládních organizací a malých a středních podniků za účelem 1) konsolidace a šíření současných důkazů a koordinace společného úsilí při hledání způsobů prevence, minimalizace a řešení traumat souvisejících s porodem a optimalizace emocionálních a psychologických výsledků pro rodiče a rodiny a 2) urychlení převodu těchto znalostí do osvědčených postupů, které lze sdílet v celé Evropě, aby se snížila společenská a ekonomická zátěž vyplývající z negativních / traumatických zkušeností souvisejících s narozením.
Hlavní řešitel: Joan Lalor (Trinity College Dublin)
Řešitel za OU: PhDr. Bohdana Dušová, Ph.D.


Všechny projekty


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 12. 2022