Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Požadavky k přijetí na LF OU pro AR 2019/2020

Studijní program Studijní obor TZ PV ÚP OPT Další
BiFyCh
OšetřovatelstvíVšeobecná sestraxanoxxxano (4)x
Všeobecná sestra - kombinovaná formaxanoxxxano (4)x
Porodní asistencePorodní asistentka*xanoxxxano (4)x
Porodní asistentka - kombinovaná forma***-------
Specializace ve zdravotnictvíFyzioterapieTVanoanoxxxx
Zdravotní laborantxanoanoanoxxx
Ergoterapie*xano---ano (4)-
Zdravotnický záchranář*TVanoanoxxxx
Zdravotnický záchranář - kombinovaná formaTVanoanoxxxx
Nutriční terapeut - kombinovaná forma*xanoxanoxxx
Radiologický asistent - prezenční forma*xanoanoxxxx
Veřejné zdravotnictvíOchrana veřejného zdraví*/***xanoxanoxxx
Všeobecné lékařstvíVšeobecné lékařstvíxanoanoanoxxx
Veřejné zdravotnictvíOdborný pracovník v ochraně veřejného zdraví*/***/****xxxxxano (2)ano
OšetřovatelstvíOšetřovatelská péče v pediatrii*/**/***/****xxxxxano (1)ano
Ošetřovatelská péče v pediatrii - kombinovaná forma*/**/***/****xxxxxano (1)ano
Ošetřovatelská péče v geriatrii*/**/***/****-------
Ošetřovatelská péče v geriatrii - kombinovaná forma*/**/***/****xxxxxano (1)ano
Specializace ve zdravotnictvíKomunitní péče v porodní asistenci*/**/***/****-------
Komunitní péče v porodní asistenci - kombinovaná forma*/**/***/****xxxxxano (1)ano
Fyzioterapie*/****xxxxxano (3)x
Intenzívní péče - kombinovaná forma*/****xxxxanoano (6)ano

* Obory budou otevřeny pouze při naplnění minimální kapacity jednotlivých oborů (min. 15 úspěšných a zapsaných posluchačů). V případě nenaplnění minimální kapacity (min. 15 úspěšných a zapsaných posluchačů) nebude studium v akademickém roce 2019/2020 zahájeno.

** Obory budou otevřeny pouze při naplnění minimální kapacity jednotlivých oborů (min. 10 úspěšných posluchačů pro každou specializaci). V případě nenaplnění minimální kapacity (min. 10 úspěšných posluchačů pro každé zaměření/specializaci) nebude studium v akademickém roce 2019/2020 zahájeno.

***Obory, u nichž bude přihlášeno méně než 20 uchazečů, nebudou postoupeny k dalšímu dílčímu kroku konání přijímacího řízení - konkrétně přijímací zkoušky - a uchazečům bude vrácen administrativní poplatek spojený s přijímacím řízením v plné výši.

****Dle Zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění - §49 odst. 1 stanovuje fakulta u vybraných navazujících magisterských programů příbuznost (preferenci příbuzných) bakalářských studijních programů/oborů.

Použité zkratky:

 • TZ - Talentová zkouška,
 • TV - Tělesná výchova,
 • PV - Přírodní vědy,
 • Bi - Biologie,
 • Fy - Fyzika,
 • Ch - Chemie,
 • ÚP - Ústní pohovor,
 • OPT - Odborný písemný test.

Charakter testů:

 • PV - Přírodní vědy (Písemný znalostní test - aplikace na PC s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná, test je složený ze tří samostatných částí - biologie, fyzika, chemie). Obsah testu bude odvozen z platných standardů středoškolské výuky a bude vycházet z doporučených zveřejněných okruhů a nejen z doporučené literatury. Každý písemný test bude mít z jednotlivého oboru 30 otázek. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
 • OPT(1) - Odborný písemný test - aplikace na PC s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pro každý z uvedených oborů bude připraven odborný test zkoumající všeobecné znalosti zdravotních věd a znalosti z příslušného oboru, na který se uchazeč hlásí, v rozsahu bakalářského studia. Obsah testu bude vycházet z doporučených zveřejněných okruhů a nejen z doporučené literatury. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. Každý z testů bude obsahovat 20 úloh (10 úloh bude testovat znalosti z příslušného oboru, 10 úloh znalosti zdravotních věd). Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
 • OPT(2) - Odborný písemný test - aplikace na PC s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná (odborná problematiky veřejného zdraví a prevence v rozsahu 30ti otázek). Obsah testu bude vycházet z doporučených zveřejněných okruhů a nejen z doporučené literatury. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod. Rozpětí získaných bodů v této části přijímací zkoušky 0 - 30 bodů.)
 • OPT(3) - Odborný písemný test - aplikace na PC s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná (odborná problematika fyzioterapie v rozsahu 30ti otázek). Obsah testu bude vycházet z doporučených zveřejněných okruhů a nejen z doporučené literatury. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. Rozpětí získaných bodů 0 - 30 bodů.)
 • OPT(3) - Odborný písemný test z AJ aplikace na PC s volbou odpovědí – multiple choice (obecná (gramatika) a odborná terminologie z anglického jazyka vztahující se k programu / oboru v rozsahu 15ti otázek). Obsah testu bude vycházet z doporučených zveřejněných okruhů a nejen z doporučené literatury. Rozpětí získaných bodů 0 – 15 bodů.)
 • OPT(4) - Společenskovědní test - aplikace na PC s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná (test všeobecných znalostí v rozsahu 30ti otázek). Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod. Rozpětí získaných bodů 0 - 30 bodů.)
 • OPT(6) - Odborný písemný test - aplikace na PC s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná (odborná problematika ošetřovatelství v intenzívní péči v rozsahu 30 otázek). Obsah testu bude vycházet z doporučených zveřejněných okruhů a nejen z doporučené literatury. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku. Za každou správnou odpověď budou přiděleny 2 body. Rozpětí získaných bodů za písemnou část 0 - 60 bodů, za ústní část v rámci ústního pohovoru 15 - 60 bodů.)
 • Další - Každý ze studijních oborů může požadovat i další potřebné dokumenty, jež mohou být rozhodující pro přijetí - blíže specifikováno u každého studijního oboru. Uchazeč je povinen se s těmito požadavky seznámit a požadované dokumenty dodat v nejzazším možném termínu stanoveném fakultou.

Informace, jak budou výsledky PZ použity pro stanovení pořadí uchazečů:

 • Obory s talentovou zkouškou z TV
  Talentová zkouška bude hodnocena bodově s nutným minimem pro úspěšné absolvování. Kdo neuspěje u TZ, nemůže být přijat. Další pořadí uchazečů se stanoví podle celkového počtu bodů.

Pořadí uchazečů bude stanoveno podle pořadí získaných bodů. U některých oborů budou stanoveny minimální potřebné bodové hranice z jednotlivých předmětů tak, jak stanoví komise pro přijímací řízení. Vyhoví-li požadavkům přijímacího řízení více uchazečů než je maximální kapacita oboru, rozhodne o přijetí pořadí nejlépe umístěných uchazečů. V rámci odvolání proti rozhodnutí může děkan přihlédnout i k dalším aktivitám uchazeče související například se zájmem o studium daného studijního programu/oboru.Informace pro absolventy CŽV k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 11. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub