Charakteristika Ústavu klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky LF OU a FNO

V rámci narůstajícího rozvoje v oblasti diagnostiky a  péče o onkologické pacienty došlo ke spojení Ústavu patologie a Oddělení lékařské genetiky, s cílem vyšetřování narůstajících genetických změn u nádorových onemocnění. Tímto sloučením zůstává péče o pacienty Oddělení lékařské genetiky ve stávajícím rozsahu zachována. Vzájemným spojením dochází k možnosti rozšiřování laboratorní diagnostiky a ambulantního komplexu.

Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky LF je pracoviště s náplní pedagogickou i vědecko-výzkumnou. Pedagogická činnost je dána teoretickou a praktickou výukou patologie, která je zařazena v druhých ročnících všech bakalářských studijních oborů a třetího ročníku oboru Všeobecné lékařství Lékařské fakulty OU.

Do prostor renovované budovy původního Ústavu patologie Fakultní nemocnice Ostrava se od února 2016 přemístil i Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Mezi hlavní náplně Ústavu patologie FNO patří komplexní diagnostika tkání pocházející z bioptického materiálu včetně rozsáhlé peroperační diagnostiky, dále cytologická negynekologická vyšetření a autoptická diagnostika pro kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pracoviště spolupracuje s ústavy a odděleními patologie z celé České republiky. Ústav je vybaven kvalitní moderní přístrojovou technikou, která umožňuje provádění klasických, ale i moderních vyšetřovacích postupů (imunohistochemie, histochemie, imunofluorescence, elektronová mikroskopie, molekulární patologie, počítačová analýza obrazu). Využíváme možností telepatologie a virtuální digitální mikroskopie. Ročně provedeme cca 18 000 bioptických vyšetření, 2000 cytologických vyšetření a 350 pitev.

Budova Ústavu patologie LF a FNO
Nová seminární místnost pro studenty LF OU
Laboratorní prostory pro výuku bakalářů a mediků LF OU
Laboratorní prostory pro výuku bakalářů a mediků LF OU
Laboratorní prostory pro výuku bakalářů a mediků LF OU
Pitevna FNO
Mikroskopický sál pro LF OU
Nová konferenční místnost Ústavu patologie FNO

Hlavní činnosti pracoviště

Histopatologická diagnostika

Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky poskytuje široké spektrum bioptické diagnostiky v kompletním rozsahu pro celou FNO i externí žadatele. Průměrně provádíme ročně asi 18 000 histologických vyšetření.

V nutných případech (např. pro určení typu tumorů) využíváme imunohistochemické či imunofluorescenční vyšetření pomocí celé řady protilátek, jejichž počet neustále rozšiřujeme o nové. Ročně vykonáme necelých 30 000 imunohistochemických vyšetření.

Neoddělitelnou součástí naší každodenní práce je provádění peroperačních vyšetření, kdy je materiál zpracován tzv. „nazmrzlo“. Po rychlém zmražení dodané tkáně přímo z operace je preparát nabarven a hodnocen patologem. Z těchto vzorků jsme schopni operatérovi během chvilky oznámit např. biologickou povahu operované léze. Ročně provádíme asi 600 peroperačních vyšetření.

Díky širokému spektru vyšetřovaného materiálu je Ústav patologie vhodným místem pro další specializaci mladých patologů a absolventů všeobecného lékařství, ale i zdravotních laborantek.

Histotopogram (whole mount section)

Toto vyšetření jsme na našem pracovišti zavedli teprve nedávno. Jde o techniku zpracování vzorků do tzv. megabloků, které vznikají ze širokých průřezů vyšetřovanými orgány a poskytují topograficky lepší přehled o umístění vyšetřovaných struktur, nejčastěji nádorů.

Jde o laboratorně složitější i finančně náročnější způsob zpracování vyžadující speciální materiálové i technické zázemí. Na našem pracovišti využíváme histotopogramy při vyšetření karcinomů prostaty ve spolupráci se zobrazovacími metodami (MRI) a jsme díky nim schopni určit přesnou lokalizaci tumoru a rozsah postižení prostatické tkáně. Do budoucna plánujeme rozšířit vyšetření histotopogramem také na oblast gynekologické patologie (děloha, cervix) a patologie mléčné žlázy.

Cytologická diagnostika

Historie klinické cytodiagnostiky je spojena s rozvojem mikroskopických a barvících technik, v současné době s možností imunohistochemie. Začátky cytodiagnostiky byly uplatňovány převážně v gynekologické diagnostice, v současné době jsou laboratoře oboru patologie rozšířeny o celou řadu klinických odběrů buněk v pneumologii, urologii, endokrinologii, v trávicím traktu, vyšetřováním likvoru, v mamologii a v dalších systémech.

Cytologické odběry jsou prováděny kliniky v různých formách stěrů a punkcí. Pro patologa jsou však podstatné cytohistologické korelace pro jistý počet falešně pozitivních či negativních nálezů v cytologii.

Po dobu provádění gynekologické cytologie ve FNO a ve spolupráci s privátními laboratořemi gynekologů byly získány určité zkušenosti s nátěry z děložního čípku. Vytvořily se takto početné sbírky preparátů, které jsou dnes využívány v rámci postgraduálního vzdělávání skrínujících laborantek a lékařů.

Naše laboratoř zpracovává v současné době cytologii negynekologickou a v její činnosti jsou bohatě zastoupeny metody imunohistochemické a ve vybraných případech také zpracovány elektronovou mikroskopií. Roční počet cytologických vyšetření činí v průměru 1 500 odběrů.

Elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie byla prováděna v rámci oboru Patologie ve Fakultní nemocnici Ostrava - Zábřeh již od roku 1983. S výstavbou nového objektu Ústavu patologie, v areálu Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě, jehož činnost byla zahájena v roce 1993, byla tato metodika nadále využívána a dále rozvíjena i zde.

Elektronová mikroskopie je nadstandardním laboratorním vyšetřením, prováděným převážně v nemocnici fakultního typu. Značného rozvoje dosahovala v ČR zejména v 80. a 90. letech. Tato metoda vyžaduje značné finanční náklady na provoz a značné nároky na odbornost laboratorních pracovníků i lékařů.

Transmisní elektronová mikroskopie na Ústavu patologie ve Fakultní nemocnici Ostrava se zaměřovala převážně na obor nefrologické patologie, Později bylo této metody využito v onkologické diagnostice, v hodnocení patologických procesů nervového systému a v patologii metabolických chorob. V současné době se naše pracoviště zaměřuje na využití této metody při vyšetření svalových biopsií a při studiu vlivu nanočástic na organismus. Dále se zaměřujeme na vyšetření plicních nádorů, střevních biopsií a různých patologických agens (např. Tropheryma whipplei). Snažíme se také hledat určité souvislosti mezi onkologickou cytologií, imunohistochemickými metodami a elektronovou mikroskopií.

Ročně na našem pracovišti zpracujeme pomocí transmisní elektronové mikroskopie okolo 50 případů. Časové zpracování jednotlivých případů je náročné a vyžaduje delší časový interval ke stanovení diagnózy. Zpracování materiálu probíhá v úzké spolupráci mezi laboratorním pracovníkem a lékařem. Elektronová mikroskopie pomáhá v diferenciální diagnostice blíže určit histogenezi nádorových a zánětlivých procesů, které nelze pozorovat běžným histopatologickým vyšetřením (např. Whippleova choroba aj.). Pomáhá k určení správné diagnózy u nálezů, které jsou limitovány nejednoznačností imunohistochemických metod (např. mezoteliom vs. adenokarcinom, neurosekreční tumory aj.). Jeden z posledních článků v této problematice prezentuje MUDr. Vladimír Židlík, který se zabývá problematikou Gaucherovy choroby v kostní dřeni 16 leté dívky.

Vyšetření amyloidu

Amyloid je hůře definovaný protein, chemicky jde spíše o skupinu různých proteinů s porušenou konformací. Amyloid bývá součástí onemocnění amyloidózy a jeho ukládající se depozita jsou patrná v různých tkáních.

V základním histochemickém barvení hematoxylin-eozin má amyloid růžovou barvu. Je prokazatelný několika metodami zahrnujícími metody histochemické (Kongo, Saturnová červeň), imunohistochemické a imunofluorescenční. Depozita amyloidu můžeme prokázat v různých orgánech. Obvykle jsou jako první postiženy ledviny. Dále pak jakýkoliv jiný orgán.

Na našem pracovišti, ve spolupráci s Klinikou hematoonkologie, využíváme průkaz amyloidu v podkožním tuku. Odběr vzorků tukové tkáně je pro pacienta vcelku komfortní a méně zatěžující.

Zřejmě nejrychlejší a nejspolehlivější metodou detekce amyloidu je imunofluorescenční vyšetření. Nativní vzorky tukové tkáně jsou zpracovány nazmrzlo, barveny imunofluorescenčními protilátkami a prohlíženy ve fluorescenčním mikroskopu.

Neuropatologie

Naše pracoviště je součástí komplexního neuroonkologického centra ve FNO, kde spolupracujeme s neurochirurgy, radiology a onkology a v týdenních intervalech se účastníme multidisciplinárních seminářů. Ročně provádíme cca 500 bioptických vyšetření primárních a metastatických nádorů CNS včetně páteře a odběrů z endoskopické chirurgie baze lební (operace hypofýzy, atd.), a to i u dětských pacientů. K jejich přesné diagnostice využíváme široký panel imunohistochemických vyšetření. Provádíme i peroperační vyšetření na zmrzlo.

V týmové spolupráci s CGB laboratoří a.s. využíváme u primárních nádorů (gliomy a meningiomy) molekulárně genetické vyšetření k predikci jejich chování (kodelece 1p19q, IDH status, kombinovaná delece 1p a monozomie 14) a odpovědi na léčbu (metylace MGMT).

Fetopatologie

Je obor zaměřující se na studium patologie novorozence, plodu a placenty. Provádíme makroskopické a mikroskopické vyšetření s důrazem na rozpoznání vrozených anomálií, infekcí a patologických nálezů, které vedly ke komplikacím během těhotenství a porodu (preeklampsie, předčasný porod, růstová retardace plodu, smrt plodu nebo novorozence), a které mohou předpovídat možný výskyt následných komplikací. Počet povinných provedených pitev plodů a dětí je ročně kolem 100. Počet biopticky vyšetřených placent je v průměru 350 ročně.

Úzce spolupracujeme s lékaři z Oddělení lékařské genetiky, Porodnicko-gynekologické kliniky, Oddělení neonatologie a s dětskými kardiology při diagnostice vrozených vývojových vad a to zejména srdce a velkých cév. Kliničtí lékaři se účastní pitev komplexu srdce - plíce u potracených plodů s UZ prenatálně rozpoznanou vývojovou vadou a také u plodů se zvýšeným rizikem výskytu těchto vad (Downova, Edwardsova a Patauova syndromu a dalších chromozomálních vad). V diferenciální diagnostice vývojových vad zejména CNS nám také vydatně pomáhá mezioborová spolupráce s Ústavem radiodiagnostickým provádějícím prenatální MR.

Naším cílem je poskytnout přesné diagnostické informace, které mohou mít vliv na léčebnou péči o matku, dítě a na budoucí těhotenství.

Hematopatologie a biopsie kostní dřeně

Diagnostika hematologických onemocnění je velmi široká a zdaleka se netýká pouze běžného histologického vyšetření dodaných vzorků, i když morfologie je ve většině lézí stále vyšetřením nejdůležitějším. Jde o komplexní diagnostický proces, při kterém využíváme spolupráce se specializovanými laboratořemi, kterými jsou Spadia Lab (průtoková cytometrie) a CGB laboratoř (vyšetření klonality, cytogenetika a molekulární genetika).

Spektrum diagnóz zasahuje od reaktivních a zánětlivých lézí po maligní hematologická onemocnění typu leukémií a lymfomů, pro jejichž typizaci aplikujeme širokou paletu imunohistochemických protilátek, které neustále dle potřeby doplňujeme.

Provádíme také vyšetření kostní dřeně v celém spektru hematoonkologické diagnostiky pro Oddělení hematoonkologie nemocnice Havířov a dále v omezené míře pro Kliniku hematoonkologie FNO a Kliniku dětského lékařství FNO.

Je důležité poznamenat též spolupráci s konzultujícími pracovišti, kterými jsou v prvé řadě Ústav patologie FN Olomouc a dále Ústav patologie FN Brno (Bohunice).

Pneumopatologie

Vyšetřujeme cytologický i bioptický materiál z bronchoskopických odběrů a také z torakoskopických biopsií. K odlišení primárních plicních tumorů od metastáz využíváme standardního panelu doporučených imunohistochemických metod. Hodnotíme také chirurgické resekáty karcinomů plic a nádorové afekce pleury z jehlových biopsií pomocí imunohistochemie.

Nádorové léze pleury vyšetřujeme z chirurgických vzorků a  také jehlových biopsií za pomocí imunohistochemie. Důležité je zde odlišení mezoteliálního a epiteliálního původu zachycených elementů eventuálně určení primárního origa metastazujícího karcinomu.

Diagnostika nenádorových lézí probíhá na cytologické i histologické a histochemické úrovni. V rámci diferenciální diagnostiky bronchiálního astmatu vyšetřujeme bronchoskopické vzorky z bronchiální sliznice, kde se při hodnocení zaměřujeme na stanovení přítomnosti hyperplazie pohárkových buněk v epiteliálním krytu, morfometrii bazální membrány, charakteru zánětlivého infiltrátu, přítomnost hyperplazie bronchiálních slinných žlázek a slizniční svaloviny.

Všechna vyšetření jsou prováděna v úzké klinické spolupráci s pneumology, rentgenology a hrudními chirurgy ( Vybrané případy jsou probírány v rámci klinicko-patologických seminářů).

Nádory hlavy a krku

Na našem pracovišti se díky úzké spolupráci s Klinikou ústní, čelistní a obličejové chirurgie věnujeme i díky grantové činnosti a meziregionální spolupráci možnostem objasnění faktorů vedoucích k perineurální invazi nádorů skvamózního karcinomu hlavy a krku, snažíme se přispět k poznání principu molekulárních okrajů v chirurgické terapii a dále spolupracujeme na tématech patogeneze ankylóz, případně zubních cyst.

Byla sestavena multioborová kooperativní skupina věnující se diagnostice nádorových onemocnění, ale např. i v oblasti leukoplakií dutiny ústní.

Nefropatologie

Součástí vyšetření na ÚP FNO je histopatologické vyšetření renálních biopsií zejména transplantovaných ledvin. V rámci tohoto posouzení jsou sledovány změny asociované s rejekcí graftu příjemcem. Jsou sledovány změny typické pro rejekci akutní nebo chronickou. Pomocí imunohistochemického a imunofluorescenčního vyšetření je pozorována přítomnost depozit podjednotky komplementu C4d typickou pro humorální rejekci. Specifická stromální, intratubulární kulatobuněčná celulizace či vaskulární postižení typické pro rejekci celulární a další histopatologické znaky jsou sledovány pomocí optimalizovaných histochemických barvení, převzatých z Pracoviště klinické a transplantační patologie, IKEM, Praha. Součásti standardního protokolu je IHC barvení na průkaz polyomaviru ev. CMV. Zpracovaný materiál je pravidelně konzultován na Ústavu klinické a molekulární patologie FN Olomouc.

Patologie mléčné žlázy

Na ÚP FNO vyšetřujeme vzorky mléčné žlázy ze širšího spektra odběrů. Jde jednak o cytologická vyšetření, např. sekretů z bradavky, z punkcí suspektních útvarů, dále vzorky odebírané formou punkční biopsie, tzv. core-cut biopsie (CCB) a v neposlední řadě též z větších resekátů (kvadrantektomie, lumpektomie), resp. kompletních mastektomií.

I když jde v prvé řadě o zjištění přítomnosti maligního tumoru, vyšetřované léze zahrnují šíři diagnóz od benigních procesů (např. adenózy, mastopatie, hyperplázie, fibroadenomy) po maligní nádorové léze.

Součástí vyšetření je co nejpřesnější morfologický popis vyšetřovaného vzorku, v případě maligních tumorů stanovení diferenciace (grading dle Nottinghamské klasifikace) a následné vyhodnocení exprese ženských hormonálních receptorů (estrogen, progesteron), se kterými současně hodnotíme expresi onkoproteinu c-erb s využitím speciálních imunohistochemických protilátek.

Dle předepsaných guidelines v jistých případech pokračujeme vyšetřením onkoproteinu Her2/neu a molekulárně genetickým vyšetřením FISH (fluorescenční in situ hybridizace), které zasíláme do spolupracujících referenčních laboratoří (Laboratoře AGEL, CGB laboratoř).

Samotné bioptické vyšetření od přijetí vzorku po konečnou diagnózu včetně imunohistochemického vyšetření trvá obvykle cca 3-4 dny.

Dermatopatologie

Samotná oblast dermatopatologie je velmi široká disciplína zastihující množství benigních i maligních procesů od zánětlivých lézí (dermatitidy), autoimunitních nemocí, adnexální i primární epitelové tumory, hematopatologická onemocnění a melanocytární tumory.

Posledně jmenované vyšetřujeme ve velkém počtu ve spolupráci s melanomovou poradnou ÚP FNO společně s vyšetřením tzv. sentinelové uzliny a na vyžádání klinikem též vyšetřením mutací BRAF (a dalších), která však zasíláme do spolupracující referenční laboratoře (CGB laboratoř). Popisované léze zahrnují běžné benigní melanocytární névy (tzv. znamínka) přes různé přechodné formy po kožní melanomy, u kterých stanovujeme prognostické faktory, jako jsou hloubka invaze (Clark, Breslow), známky angioinvaze, povrchové ulcerace, přítomnost zánětlivého infiltrátu, atd.

Zánětlivá onemocnění (dermatitidy) společně s autoimunitními chorobami, nebo kožními projevy systémových onemocnění jsou vyšetřována celým spektrem histochemických a imunohistochemických metod i s využitím přímé imunofluorescence (např. puchýřnatá onemocnění IgG,IgM,IgA,C3c).

V rámci dermatopatologie organizujeme pravidelné doškolovací kurzy pro lékaře se specializací na kožní lékařství.

Patologie GIT

Vyšetřování patologických procesů v gastrointestinálním traktu patří mezi rutinně prováděná vyšetření na ÚP FNO. Ve spolupráci s interní klinikou vyšetřujeme převážně vzorky odebrané endoskopickým přístupem se zaměřením na zánětlivé léze GIT od jícnu po konečník jako jsou ezofagitidy, gastritidy se stanovením kolonizace Helicobacter pylori, glutenové enteropatie, ulcerozní kolitidy a Crohnova choroba. Na žádost kliniků u střevních zánětlivých procesů stanovujeme přítomnost CMV jednak imunohistochemicky a následně ověřením pomocí PCR zasláním vzorku na Zdravotní ústav Ostrava.

Další širší oblastí vyšetření jsou prekancerozní léze GIT (dysplázie, adenomy) nebo již samotné maligní tumory epitelového (adenokarcinomy), mezenchymálního (GIST) i hematologického původu (lymfomy).

Ve spolupráci s chirurgickou klinikou pak vyšetřujeme převážně velké resekáty, nejčastěji s maligní etiologií hlavně z oblastí tlustého střeva i žlučových cest.

Součástí vyšetření adenokarcinomů jsou RAS mutace vyšetřované v naší spolupracující referenční laboratoři (CGB laboratoř) a na vyžádání klinikem též vyšetření proteinů mikrosatelitové instability (MSI) prováděné imunohistochemickými metodami na našem pracovišti.

Pitevní diagnostika

Autoptická vyšetření jsou důležitou částí klinicko-patologické spolupráce. Mají za úkol informovat kliniky o správnosti vedené terapie a také edukovat mladé lékaře, patology nevyjímaje. Počet pitev ročně neustále klesá, přesto na našem ústavu ročně odpitváme 300 zemřelých.

Molekulárně genetická diagnostika

V rámci celistvé diagnostiky a péče o  onkologicky nemocné pacienty je nezbytná specifická diagnostika založená na molekulární patologii a cytogenetice - tedy genetická analýza somatického genomu (tumorů), na kterou pak navazuje další léčebná péče o pacienta s ohledem na genotyp daného nádoru.

Cílem našeho pracoviště je zavedení tzv. prediktivní diagnostiky s návazností na indikaci cílené biologické léčby onkologických pacientů. Konkrétně, resp. dominantně jde o prediktivní diagnostiku následujících genů: BRCA1, BRCA2, KRAS, NRAS, EGFR, BRAF, ALK-IHC, ALK-ISH, HER2-IHC, HER2-ISH, ROS1-IHC a ROS1-ISH.

Molekulárně genetická diagnostika se provádí v laboratoři molekulární patologie, která využívá následující vyšetřovací metody:

  • Provádění vyšetření chromozomů klasickou cytogenetickou analýzou
  • Provádění cytogenetické analýzy periferních lymfocytů
  • Provádění vyšetření chromozomů metodou FISH
  • Provádění microarray analýz
  • Provádění molekulárně genetických vyšetření metodami reverzní hybridizace
  • Fragmentační analýzy pomocí kapilární elektroforézy
  • MLPA
  • Real-time PCR
  • Přímé sekvenace dle Sangera
  • Masivní paralelní sekvenace

Výuka patologie

Vzhledem k přestěhování přístrojového vybavení ÚP LF si studenti oboru Zdravotní laborant mohou zdokonalovat své dovednosti v laboratorních technikách a ve 3. ročníku si mohou v nových laboratořích vypracovávat své bakalářské práce.

Studentům magisterského oboru Všeobecné lékařství je umožněna účast při pitvách a demonstrace zajímavých případů z patologické zdravotnické praxe v mikroskopickém sálu, kde probíhá výuka za pomocí moderních zobrazovacích technik.

Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena do oblasti speciální patologie a cytologie, zvláště pneumopatologie, dermatopatologie, gynekopatologie, patologie mammy a štítné žlázy. V nemalé míře se členové ústavu zabývají také neonatologií, neuroendokrinními nádory, nanopatologií, novotvary v kontextu molekulární patologie a imunohistochemie, amyloidózami či bariatrickou léčbou obézních, která se v současné době zpracovává ve formě grantu.

Kolektiv Ústavu patologie organizuje také semináře, konference a další odborné akce.

Spolu s Ústavem patologie FNO pořádá LF OU mezioborové semináře. Další významnou společnou akcí ÚP LF a FNO je Meziregionální bioptický seminář, který se těší hojné účasti. Letos, v jeho devátém ročníku, to bylo necelých devadesát patologů z Čech, Moravy i ze Slovenska. Další odbornou akcí těšící se velké oblibě je Cytologický den, který je celostátní akcí organizovanou ve spolupráci se Společností pro klinickou cytologii. Celkový počet účastníků čítal na posledním organizovaném XX. Cytologickém dni 130 osob, což svědčí o zájmu v oblasti onkologické cytologie, a to v negynekologické i gynekologické oblasti.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 11. 2021