Životní jubileum prof. MUDr. Milana Grundmanna, CSc.

„Nikdy nerezignuj na to, co chceš opravdu dělat. Člověk s velkými sny je mocnější než ten se všemi fakty.“
(Albert Einstein)


Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc. absolvoval v roce 1962 na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a po promoci nastoupil jako asistent a později odborný asistent na Farmakologickém ústavu LF UP, kde pracoval již od r. 1959 jako pomocná vědecká síla. V tomto roce tedy slaví 60-leté výročí působení v oblasti farmakologie a klinické farmakologie. V době vrcholící normalizace v roce 1977, kdy mu byly postupně zamítnuty tři dlouhodobé zahraniční pobyty (Německo, USA, Francie) s nemožností dalšího kariérního postupu přijal nabídku primáře Interního oddělení Krajské nemocnice v Ostravě doc. Klabusaye, aby jako první v České republice založil pracoviště klinické farmakologie. Zde pracoval nejdříve jako ordinář pro klinickou farmakologii a po pěti letech se stal primářem samostatného Oddělení klinické farmakologie a později přednostou Ústavu klinické farmakologie Fakultní nemocnice Ostrava. V této funkci působil v letech 1982-2009, z toho v období 2002-2004 jako náměstek ředitele FN Ostrava pro vědecko-výzkumnou činnost, a mezi roky 2009-2011 pracoval jako zástupce přednosty Ústavu klinické farmakologie FN Ostrava pro VVČ. Ze skromných začátků, kdy byl jediným pracovníkem bez jakéhokoliv personálního a přístrojového vybavení, vybudoval pracoviště, které se stalo vedoucím pracovištěm nejen v České republice, ale je i v současnosti vysoce hodnoceno jako špičkové pracoviště ve světovém měřítku, zejména v oblasti terapeutického monitorování léčiv (TDM). Při Ústavu klinické farmakologie FN Ostrava založil v r. 1979 také Ambulanci pro léčbu farmako-rezistentní hypertenze a tato činnost byla oceněna diplomem Evropské společnosti pro hypertenzi („European Hypertension Specialist“) a opakovanou volbou členem výboru České společnosti pro hypertenzi ČLS JEP, jejímž je čestným členem. Přestože byla tato Ambulance pro léčbu farmako-rezistentní hypertenze v roce 2010 hodnocena pacienty jako ambulance s nejvyšší kvalitou péče ve FNO, došlo v následujícím roce bývalým vedením FNO po více než 30 letech úspěšného fungování k jejímu zrušení a v témže roce nebyl ani prodloužen úvazek prof. Grundmanna ve FN Ostrava.

Hlavním dlouholetým výzkumným tématem prof. Grundmanna se stala personalizovaná farmakoterapie, kde v průběhu 30 let zavedl metody pro TDM více než 70 látek, které jsou používány jak pro rutinní zdravotnickou péči, tak pro činnost výzkumnou. V oblasti výzkumu dosáhl významných výsledků dokumentovaných rozsáhlou publikační činností i založením vlastní vědecké školy. Jeho vědecká činnost je dokumentována 140 publikacemi (z nichž 40 bylo zveřejněno v časopisech s impakt faktorem), je autorem 6 kapitol ve 4 vědeckých monografiích, a autorem a spoluautorem 4 různých pedagogických monografií, z nichž některé byly vydány opakovaně. Přednesl více než 570 vědeckých a odborných přednášek, z toho 171 na evropských nebo světových kongresech. Organizoval několik mezinárodních konferencí a sympózií, z nichž lze vyzdvihnout zejména „1. Evropský kongres TDM“ v roce 2014 v Praze a „13. Evropskou konferenci klinické farmakologie a terapie – EACPT“ v roce 2017 také v Praze, jejichž byl prof. Grundmann prezidentem. Jeho dalším mimořádným úspěchem jako předsedy České společnosti klinické farmakologie ČLS JEP bylo získání organizace Světového kongresu IATDMCT v r. 2022 v Praze. Dále zorganizoval 7 Česko-slovenských konferencí a 21 Českých konferencí TDM, 19 Českých konferencí spotřeby léčiv (DURG), 17 Českých konferencí klinické farmakologie, 4 konference České společnosti pro hypertenzi a 20 odborných sympózií. 6 jeho prací bylo vyhodnoceno jako nejlepší práce České společnosti klinické farmakologie. Byl řešitelem a spoluřešitelem 8 grantů, z toho 2 zahraničních „COST“ a 2 „IGA MZd ČR“. Je také autorem „Koncepce klinické farmakologie“ z r. 2002, která je dosud platná, i spoluautorem guidelines „Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze“ z r. 2004 a r. 2007 a „Krvácivé komplikace a předávkování antikoagulační léčby“ z r. 2009. V r. 2003 se stal prvním šéfredaktorem časopisu „Klinická farmakologie a farmacie“, který byl inovován podle jeho návrhu.

Prof. Grundmann se dlouhodobě věnuje také pedagogické činnosti, a to jak pregraduální tak postgraduální. V letech 1990-2010 přednášel klinickou farmakologii na LF UP v Olomouci a od roku 1994 vyučuje farmakologii a klinickou farmakologii na Ostravské univerzitě, kde se po vzniku Lékařské fakulty Ostravské univerzity stal přednostou Ústavu klinické farmakologie. V rámci postgraduálního studia vychoval 9 PhD studentů, byl místopředsedou oborové komise pro farmakologii na LF UP v Olomouci a dosud je jejím členem. Většina jeho PhD studentů tvoří v současnosti základ pracoviště zdravotnického (Fakultní nemocnice Ostrava) i školského (Lékařská fakulta Ostravské univerzity), vychoval také svou nástupkyni doc. Kacířovou, PhD. Kromě toho byl členem oborových komisí pro PhD studium na Lékařské i Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Věnoval se též vědecké výchově v pregraduálním studiu na LF UP v Olomouci jako vedoucí studenstského vědeckého kroužku, jejímž výsledkem byly tři publikace, z toho jedna impaktovaná, a šest přednášek na celostátních odborných fórech. V této činnosti pokračuje i na LF OU v Ostravě, kde pod jeho vedením 10 studentů a studentek předneslo 20 přednášek, z toho 4 na konferenci Evropské společnosti klinické farmakologie a terapie v Praze v r. 2017.

Prof. Grundmann patří mezi nejvýznamnější světové osobnosti v oboru klinické farmakologie, a to zejména v oblasti personalizované farmakoterapie - terapeutického monitorování léčiv. Jím založené ostravské pracoviště je v této oblasti hodnoceno jako špičkové v rámci Evropy i USA. To je umožněno i díky jeho kontaktům s předními světovými odborníky, kteří jsou dodnes jeho osobními přáteli. Jako člen exekutivního výboru Evropské společnosti pro klinickou farmakologii a terapii byl pověřen organizací „13. Evropské konference klinické farmakologie a terapie“ v Praze v roce 2017. V České republice patří mezi průkopníky tohoto oboru, 20 let byl předsedou Sekce TDM České společnosti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie (ČSEKFT) ČLS JEP a 8 let předsedou Sekce klinické farmakologie ČSEKFT. V roce 2009 se mu podařilo založit samostatnou Českou společnost klinické farmakologie ČLS JEP, jíž byl předsedou do r. 2018. V rámci Ostravy působil 8 let jako předseda Spolku lékařů. Je fundovaným odborníkem ve svém oboru a velmi úzce také spolupracuje se Slovenskou společností klinické farmakologie. V r. 1999 byl iniciátorem společných Česko-Slovenských konferencí klinické farmakologie, které se konají až do současnosti ve 2- letých intervalech střídavě v České a Slovenské republice. Výsledkem této úzké a přátelské spolupráce bylo udělení čestného členství Slovenské společnosti klinické farmakologie a Stříbrné medaile Matice Slovenské. Za dlouholetou úspěšnou práci získal také čestné členství České společnosti klinické farmakologie, čestné členství České společnosti experimentální a klinické farmakologie a toxikologie, čestné členství České kardiologické společnosti i České společnosti pro hypertenzi, Stříbrnou medaili Univerzity Palackého v Olomouci a čestné členství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 20. září t.r. byla prof. Grundmannovi při příležitosti jeho 80-tých narozenin udělena Zlatá pamětní medaile ČLS JEP a Zlatá medaile Slovenské lékařské společnosti za rozvoj medicíny na Slovensku.

Prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc. je jedním ze zakladatelů oboru klinická farmakologie v České republice a průkopníkem metody terapeutické monitorování léčiv jako součástí personalizované farmakoterapie. Ve všech oblastech své činnosti, ať již zdravotnické, školské či vědecké dosáhl vynikajících výsledků. Je zakladatelem České společnosti klinické farmakologie ČLS JEP a mezinárodně uznávaným odborníkem nejen v oboru klinická farmakologie. Dovoluji si proto popřát prof. Grundmannovi jako jeho žákyně a nástupkyně k jeho 80-tým narozeninám do dalších let hlavně hodně zdraví, pohody, optimismu a kreativity do další vědecké i pedagogické práce.

Doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
Primář Oddělení klinické farmakologie ÚLD FN Ostrava
Předseda České společnosti klinické farmakologie ČLS JEP


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 10. 2019