Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii

Studijní program
Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 01. 2022 - 15. 05. 2022

Studijní program v kostce

Studijní program je koncipován v prezenční a kombinované formě studia. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického bádání v experimentálním výzkumu a praktického bádání v klinickém oboru hematologie a onkologie. Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický vědecký titul „Ph.D.“ uváděný za jménem.

Co od vás očekáváme?

 • splnění dílčích zkoušek z programu Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii zařazených do  individuálního studijního plánu
 • splnění individuálního studijního plánu a požadovaného počtu kreditů
 • předložení dizertační práce a všech souvisejících náležitostí k obhajobě (publikační aktivita a další)
 • absolvování zahraniční stáže nebo mezinárodní spolupráce v požadovaném rozsahu
 • absolvování pedagogické praxe v požadovaném rozsahu
 • složení státní doktorské zkoušky z oblasti Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
 • úspěšná obhajoba dizertační práce

Co se naučíte?

Studium doktorského programu poskytne absolventům teoretické znalosti použitelné a uplatňované při jejich vědecké práci, tj. při provádění a vyhodnocení vědeckovýzkumných studií v oblasti klinické medicíny v hematologii a onkologii a dalších příbuzných oborů a rovněž v experimentálním výzkumu. Studium je zařazeno v kreditovém systému OU.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi budou ve svém dalším profesním životě schopni navázat na svoji vědeckou práci v rámci daného studijního programu zejména v oblasti experimentální a klinické medicíny v hematologii a onkologii i dalších příbuzných oborů, nabízí možnost uplatnění ve vědeckovýzkumných institucích, ale i akademickém prostředí vysokých škol. Absolventi budou také, kromě výzkumné práce, schopni realizovat začlenění nových vědeckých poznatků v běžné klinické praxi.

Přijímací řízení

2
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[2.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[2.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[2.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[2.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 69/2019 s účinností od 13. května 2019. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

1. Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii
(prezenční, kombinovaná forma)

[1.1] Úplné vysokoškolské vzdělání magisterského typu v lékařských nebo přírodovědných (oborově příbuzných) a biomedicínských programech/oborech.

[1.2] Povinné dokumenty k přihlášce (přiložit elektronicky nebo poslat poštou, nejpozději do 15. května 2022):

[1.2.1] 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2022 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu),

[1.2.2] 1x profesní strukturovaný životopis (s uvedením tématu obhájené diplomové či rigorózní práce),

[1.2.3] 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ),

[1.2.4] 2x návrh tématu a anotace k tématu studia v rozsahu 1,5 - 2 strany (Times New Roman, řádkování 1,5 ve struktuře: název práce, jméno školitele, úvod, cíle, metodika, diskuze).

[1.3] Student si volí téma z vypsaných okruhů uvedených pro příslušný akademický rok a téma konzultuje s uvedeným školitelem, konzultantem před samotnou ústní části přijímací zkoušky.

[1.4] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty. Účast školitele doporučena.

[1.5] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 100 bodů.

[1.6] Každý uchazeč, který získá méně než 60 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu (odborná rozprava v oboru – maximum 40 bodů, minimum 0 bodů, rozprava nad tématem disertační práce – maximum 45 bodů, minimum 0 bodů, vědeckovýzkumné zkušenosti z pohledu odborných publikací = doložení publikací, kde je uchazeč autorem / spoluautorem – maximum 15 bodů, minimum 0 bodů).

[1.7] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru:

[1.7.1] Seznámení komise s odborným profilem, praxí a aktuální vědeckovýzkumnou činností

[1.7.2] Odborná rozprava v oboru, rozprava nad tématem disertační práce – cíle studia (zhodnocení úrovně současných poznatků ve vztahu k tématu disertační práce, stanovení cílů, kterých má být dosaženo v průběhu řešení disertační práce a očekávaného přínosu) a vědeckovýzkumná zkušenost z pohledu odborných publikací. V přijímacím pohovoru je u uchazečů ověřována úroveň znalostí v daném oboru, schopnosti uchazečů diskutovat na odborné úrovni. Při odborné diskuzi bude veden uchazeč k zamýšlení nad metodologií návrhu tématu disertační práce – cíle studia.

[1.7.3] Cílem je zjistit motivaci pro studium programu, zájem o obor, zjistit předpoklady pro postgraduální vysokoškolské studium a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče.

[1.7.4] Student si na přijímací pohovor připraví k vybranému tématu studia v PowerPoint prezentaci v rozsahu 5 – 7 minut (nejvýše 10 snímků).

[1.8] Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro připuštění k vykonání přijímací zkoušky a vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.

[1.9] Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

[1.10] Návrh témat disertačních prací pro AR 2022/2023:

[1.10.1] Uchazeč se přihlašuje k vypsaným tématům disertační práce z uvedených okruhů – cíle studia a navržené téma konzultuje s příslušným školitelem. Uchazeč připraví návrh disertační práce – cíle studia, ve kterém prezentuje hlubší znalosti o dané problematice, o základní literatuře z této oblasti a prokáže znalost dané problematiky v odborné diskuzi.

Okruhy disertačních prací - návrhy:

 • Oblast hematologie a hematoonkologie
  Návrh školitelů a konzultantů:
  • prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.,
  • MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D.,
  • RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.,
  • MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
 • Oblast transfúzního lékařství
  Návrh školitelů a konzultantů:
  • doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.
 • Oblast onkologie (chirurgické onkologie, urologická onkologie, gynekologická onkologie, neuroonkologie)
  Návrh školitelů a konzultantů:
  • Doc. MUDr. Jakub Cvek, Ph.D. – onkologie, radioterapie
  • Prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. – urologická onkologie
  • Doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D. – onkopatologie
  • Prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA – chirurgická onkologie v oblasti otorinolaryngologie
  • Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. – neuroonkochirurgie
  • Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. – gynekologická onkologie
  • Doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D. – onkologie GIT
 • Oblast biochemie a onkologických markerů
  Návrh školitelů a konzultantů:
  • prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.
  • RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D.
  • RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D.
 • Oblast experimentální biologie/hematologie/onkologie
  Návrh školitelů a konzultantů:
  • RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.

[1.1] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

K přihlášce ke studiu doktorského oboru je nutné doložit tyto ověřené dokumenty nutno zaslat do termínu podání přihlášky tj. 15. května 2022:

 • 1x ověřená kopie všech získaných vysokoškolských diplomů (u absolventů 2021 dodání nejpozději v den konání přijímací zkoušky nebo zápisu).
 • 1x profesní strukturovaný životopis (součástí by mělo být doporučení ke studiu).
 • 1x přehled vědecko-výzkumné činnosti (projekty, publikační a přednášková činnost, SVOČ).
 • 2x návrh tématu a anotace disertační práce v rozsahu 1-2 strany.
 • Doručení povinných příloh je nutnou podmínkou pro vyhovění přijímacímu řízení - bez nich nebude uchazeč/ka přijat/a ke studiu a výsledky přijímacího řízení pozbydou platnosti.
 • Žádné součásti přihlášky včetně příloh se uchazečům nevrací.

  Pracoviště zajišťující vaše studium

  Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

  Informace pro studenty se specifickými potřebami

  Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
  email: ;
  telefon: +420 553 46 1746.

  Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.