Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost

Proděkan pro vědu a výzkum
 
Referentky
Ing. Pavla Gombárová
referentka pro vědu a výzkum
Etická komise, Ediční komise, SGS projekty, GAČR, TAČR, MSK, AZV projekty
553 46 1718
Mgr. Michaela Rybová
referentka pro vědu a výzkum
553 46 1715
Mgr. Jana Soldánová
referentka po vědu a výzkum
Etická komise, Ediční komise, PUBL, AZV projekty
553 46 1715


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2024

Charakteristika Oddělení pro vědecko-výzkumnouu činnost

Útvar vědy a výzkumu koordinuje vědeckovýzkumnou činnost fakulty podle Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti LF OU.

Hlavní aktivity jsou:

  • oddělení organizačně zabezpečuje habilitační řízení, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků fakulty, včetně zapojení studentů do vědecké práce,
  • eviduje publikační činnost akademických pracovníků fakulty v IS PUBl a zajišťuje převedení dat do národních databází výzkumu a vývoje,
  • předmětem činnosti útvaru VaV je také řízení ediční činnosti, jejíž významnou složkou je i zpracovávání a vydávání učebních textů,
  • oddělení připravuje podklady pro Etickou komisi LF OU,
  • organizačně zajišťuje zasedání fakultativní SGS komise a Vědecko-výzkumné komise LF OU.

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2024