Studijní obor na katedře biomedicínských oborů

Obor Zdravotní laborant

Vyšetřovací metody ve zdravotnictví reprezentují nesporně dnes již samostatný komplex specializovaných biomedicínských odvětví, která jsou nezbytným předpokladem a základem pro stanovení objektivní klinické diagnózy. Stále se zvyšující požadavky na úroveň odborného profilu specialistů v oblasti zdravotnických vyšetřovacích metod, vyplývají především z rozvoje náročnosti instrumentální techniky ve zdravotnictví v posledním desetiletí. Nicméně právě tato skutečnost iniciuje v současné době a v nejbližší budoucnosti také zvýšenou poptávku po absolventech vysokých škol do laboratorních komplementů, jejichž odborná orientace splňuje požadavky v oboru zdravotnických vyšetřovacích metod.

Výuka posluchačů je zabezpečována vědeckopedagogickými pracovníky na Katedře biomedicínských oborů LF OU v Ostravě. Absolvování studijního oboru umožňuje pregraduální přípravu laborantů s bakalářským vysokoškolským vzděláním. Podle koncepce studijního oboru získají absolventi úroveň odbornosti, jenž jim může snáze umožnit samostatný výkon povolání v profesích garantovaných statutem zdravotnického pracovníka.

Stávající koncepce studijního programu

Struktura předmětů v rámci studijního bakalářského oboru i jejich vzájemná návaznost respektuje didaktické zásady, které platí pro formování znalostního profilu posluchače. A to jak z hlediska výuky teoretických a specializovaných předmětů, tak i praktické výuky. Právě praktická výuka posluchačů, laboratorní klinické praxe a zpracování bakalářské práce je zabezpečeno na odborných pracovištích pro praktickou výuku OU, t.j. FN Ostrava a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Laborex s.r.o. Odborné praxe oboru Zdravotní laborant probíhají i v jiných zařízeních ve městě a v kraji poskytujících technické a materiálové vybavení, jež je potřeba pro praktickou výuku některých předmětů s vyšší specializací. Toto umožňuje studentům seznámit se v podmínkách akreditovaných a certifikovaných laboratořích se zásadami správné laboratorní praxe. Současná struktura bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant zohledňuje téměř všechny odvětví laboratorního vyšetřování: biochemie, toxikologie, genetika a genetická toxikologie, mikrobiologie, virologie a imunologie, cytologie a histologie, hematologie a transfúzní lékařství, laboratoře pracovního lékařství. Klinická pracoviště pro praktickou výuku jsou vybírána na základě stanovených kritérií technického, materiálního vybavení a odborného personálního obsazení. Dodržování výběrových kritérií je smluvně zajištěno. Odborná praxe je garantována, organizována a zajišťována odbornými asistenty z řad lékařů, nelékařských vysokoškolských pracovníků, laboratorních pracovníků i z praxe.

Individuální souvislou praxi absolvují studenti na vybraných akreditovaných pracovištích dle vlastní volby.

Výše uvedené uvedené vyšetřovací metody zahrnují i funkční vyšetřování orgánových systémů, s nimiž se posluchači v průběhu studia seznámí. Absolventi studijního oboru tak získají ucelenou představu o dynamice dějů probíhajících v lidském organizmu, což jim umožní samostatně posuzovat a rozlišit adaptační nebo patologické procesy. I přes nepochybně náročnou náplň studijního oboru, vyplývá z výše uvedené koncepce velmi široké uplatnění absolventů ve státních, soukromých zdravotnických i nezdravotnických zařízeních, především pak v: Diagnostických centrech, pracovištích biochemických, hematologických, imunologických, mikrobiologických, pracovištích lékařské genetiky, ústavech patologie, laboratořích zdravotních ústavů.

Povinnosti, které musí student splnit v průběhu studia, určuje studijní plán, který je v souladu se Studijním a zkušebním řádem Ostravské univerzity v Ostravě a zásadami kreditního systému (dosažení potřebného množství kreditů v předepsaném členění za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty).

Na závěr studia student vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.

Kompetence absolventa

Absolvent oboru identifikuje, zpracovává a uchovává vzorky biologického materiálu, hodnotí jejich kvalitu a zajišťuje i jejich likvidaci dle zásad SLP. Obsluhuje laboratorní techniku, kontroluje manipulaci a uložení chemikálií i léčiv. Provádí neinvazivní, v omezené míře invazivní, odběry biologického materiálu, pod odborným dohledem se podílí na uvádění nových laboratorních diagnostických postupů do praxe, podílí se na organizaci kontroly jakosti.

Profil absolventa studijního oboru Zdravotní laborant je dán Zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a Vyhláškou 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kdy absolvent tohoto studijního oboru se podílí na:

 • laboratorní činnosti v rámci diagnostické péče, pracovištích biochemie, hematologie, krevních centrech, patologie, histologie, cytologických laboratořích, laboratoří lékařské genetiky i genetické toxikologie, laboratoří zdravotních ústavů a krajských hygienických stanic
 • vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek podmínek v rámci ochrany veřejného zdraví
 • identifikaci vzorků biologického materiálu (kvalitu, zpracování, uchovávání,...)
 • obsluze laboratorní techniky (údržba)
 • neinvazivním odběru biologického materiálu
 • základních a specializovaných laboratorních vyšetření, hodnocení nových diagnostických postupů
 • analýze laboratorních metod, organizaci programů interní kontroly jakosti a mezilaboratorního srovnávání.

Informace o přijímací zkoušce

 • Forma zkoušky: písemný znalostní test s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná.
 • Obsah písemného testu: biologie, fyzika, chemie v rozsahu středoškolského učiva.
 • Každý písemný test bude mít z jednotlivého oboru 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.
 • Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky: uchazeč/ka může získat body v rozpětí 0 – 90 bodů.

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016