Celoživotní vzdělávání

     
       
     

Certifikovaný kurz – Domácí umělá plícní ventilace, oxygenoterapie
Účastník kurzu získá:

  • základní informace o ošetřovatelských intervencích nezbytných pro zajištění průchodnosti dýchacích cest, podávání kyslíku v podmínkách domácí péče, včetně technik a postupů ošetřování pacienta s umělou plicní ventilací v domácí péči.
  • získané informace umožní absolventům kurzu poskytovat kvalifikovanou péči při ošetřování nemocných na dlouhodobé ventilační či oxygenační podporou v podmínkách domácí péče, včetně edukace rodinných příslušníků, kteří se na péči podílejí


Certifikovaný kurz – Sestra v intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii
Akreditováno Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Cílem studia – připravit anesteziologickou sestru pro vykonávání vybraných činností v oboru anesteziologie. Absolvent certifikovaného kursu získá zvláštní odbornou způsobilost pro provádění níže vyjmenovaných činností. Výuka bude probíhat v Ostravě a Brně. V rámci specializačního vzdělávání sester v intenzivní péči je anesteziologii věnována pouze omezená časová dotace, která poskytuje základní informace z oboru anesteziologie. Klinická praxe však vyžaduje schopnost sestry samostatně řešit situace v průběhu anesteziologické a algeziologické péče. Cílem certifikovaného kurzu je doplnění obsahu vzdělání o vědomosti a praktické dovednosti, které potřebuje sestra vykonávající navrhované činnosti samostatně. Takto kvalifikovaně připravení pracovníci by umožnili efektivnější využití anesteziologického týmu v podmínkách klinické praxe.

Dobrodružství kriminalistiky
Vzdělávací program Dobrodružství kriminalistiky po vzoru známého seriálu mapuje historii kriminalistiky a využívání řady vědních oborů pro forenzní účely. V období jednoho akademického roku ve  12 tematických blocích budou naučně zábavnou formou podávány účastníkům základní informace kriminalistické vědy a  souvisejících oborů, potřebných při usvědčování pachatelů trestných činů. Absolventům poskytne potřebný přehled a  orientaci v kriminalistickém učení o trestném činu, kriminalistických stopách a  vysvětlí některé postupy kriminalistického zkoumání stop. Osvětlí základní pojmy jako je kriminalistická identifikace, daktyloskopie, trasologie, kriminalistická biologie, chemie a  mnoho dalších, které přiblíží jejich využití v konkrétních kauzách. Univerzita třetího věku vede své absolventy k  možnosti se  dále vzdělávat v přátelské atmosféře, kdy přednášejícími jsou s pecialisté z řad kriminalistů, soudních lékařů a soudních znalců. Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2018/2019. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.

Etudy první pomoci
Svět kolem nás se neustále zdokonaluje a zrychluje. Mnohdy se dostáváme do nepřirozené situace, jsme ovlivněni zátěží a působí na nás stres. Působení těchto faktorů s sebou přináší riziko ohrožení zdraví a života. Vzdělávací program Etudy první pomoci si klade za cíl naučně zábavnou formou podat účastníkům základní informace o poskytování první pomoci a také o nemocech přicházejících s věkem. Svým absolventům poskytne nejenom jednoduchý a dostatečný návod k poskytnutí první pomoci, ale také základní přehled a orientaci v běžných zdravotnických výkonech, které mohou během našeho života potkat každého jedince. Univerzita třetího věku vede své absolventy k přímočaré úvaze a účelné pomoci, neboť pomoci druhému může jen ten, kdo chce a ví jak. Etudy první pomoci veškeré informace přináší v přátelské atmosféře, kdy přednášejícími jsou specialisté z oboru medicíny. Studenti mají možnost si teoretické znalosti ukotvit na praktických workshopech.
Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2019/2020. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.

Inovační kurz pro zájemce s tématikou Forenzních věd
Cílem kurzu – představit zařazeným zájemcům vybrané kapitoly z tématiky Soudní lékařství, Viktimologie, Kriminalistiky.
Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU. Kurz není vhodný pro absolventy oboru Společenská patologie a LTRS.

Intenzivní péče
Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. Roční kurz bude probíhat kombinovanou formou (dálkovou). Tento kurz je organizován Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č.111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60. Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří splňují podmínky registrace v oboru Všeobecná sestra. A mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář. Cílem studijního oboru je připravit vysokoškolsky kvalifikované pracovníky k získání specializované způsobilosti v Intenzivní péči a k přípravě všeobecné sestry a zdravotnického záchranáře pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienta staršího 10 let, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Cílem vzdělávacího programu je získání vědomostí a dovedností odpovídajících požadavkům specializované způsobilosti podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nenecháme se otrávit (aneb káva od Maryši)
Vzdělávací program Nenecháme se otrávit aneb káva od Maryši.
Vzdělávací program „Nenecháme se otrávit aneb káva od Maryši“ běží v období jednoho akademického roku ve 12 tematických blocích. Naučně zábavou formou poskytne účastníkům kurzu informace nejen o toxikologické problematice, ale také o souvisejících oborech a institucích, které pomáhají, aby lidé v dnešní době byli co možná nejméně „otráveni“ jak po fyzické, tak i duševní stránce.
Každý z nás se v běžném životě dostává někdy do lesa na houby, může zkombinovat více léků najednou, nebo prostě jen špatně zvolí potravinovou skladbu během dne, dostane se do krizové situace sám nebo jemu blízký člověk.
Probereme problematiku užívání návykových látek, medikamentů, alkoholu a řady dalších toxikologicky významných látek, problematiku sběru hub, dále pak např. jednání v krizových situacích, důležitost správné životosprávy a duševní hygieny.
Absolventům poskytneme potřebný přehled o toxikologicky významných látkách, o fungování Toxikologické laboratoře, Toxikologického informačního střediska, Národní protidrogové centrály, Krizového centra Ostrava a dalších institucí.
Vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2019/2020 až 2020/2021. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60.

Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací
Dvouletý kurz bude probíhat kombinovanou formou (dálkovou). Tento kurz je organizován Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 60. Studium je určeno pro zájemce a pracovníky, kteří si potřebují rozšířit své vědomosti a dovednosti při výkonu pracovních činností, zejména v těchto profesích:
  • policista Policie ČR, strážník Obecní policie
  • příslušník Hasičského záchranného sboru
  • příslušník Vězeňské služby, pracovník Justiční stráže
  • příslušník Vodní a Horské záchranné služby
Cíl studia
Cílem studijního oboru je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků schopných účinné spolupráce se všemi tísňovými složkami (IZS-integrovaný záchranný systém) a zlepšení informovanosti laické veřejnosti o logistice pohybu v rizikové situaci.

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra – intenzivní péče
Vzdělávací program zajišťuje teoretickou část k získání specializované způsobilosti specializačního vzdělávacího programu Intenzivní péče se zaměřením na roli sestry pro intenzivní péči. Cílem vzdělávacího programu je připravit všeobecné sestry pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty starší 10 let, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí. Specializační vzdělávání je ukončeno atestační zkouškou podle § 60 zákona č. 96/2004 Sb., před oborovou komisí, kterou jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví, na návrh profesních sdružení, odborných společností a akreditovaných zařízení.

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky
Kurz je zaměřen na život zachraňující znalosti a dovednosti nutné k včasnému a účinnému poskytnutí první pomoci. Kvalitní a efektivní poskytnutí pomoci u stavů, které bezprostředně ohrožují život, ovlivňují nejenom přežití, ale i kvalitu života po příhodě. Součástí kurzu je výukový text – názorná obrazová dokumentace, testy a kontrolní otázky. Školení v celkovém rozsahu 20 hodin je složeno z 9,5 hodin teoretických příprav a 10,5 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 15 témat. Podrobná obsahová náplň jednotlivých témat je obsažena v doporučené literatuře.

Zdravotnický záchranář - program CŽV v rámci akreditovaného studijního programu
Studium programu v kurzu CŽV je realizováno podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění a podle Řádu CŽV Ostravské univerzity. V uzavřené smlouvě mezi účastníkem kurzu a Lékařskou fakultou OU jsou stanoveny předměty příslušného akreditovaného oboru. Po úspěšném ukončení celého programu CŽV je účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování. Pokud má absolvent kurzu zájem pokračovat ve studiu zvoleného oboru v řádném studiu a získat tak ukončené vysokoškolské vzdělání, je nezbytné, aby prošel přijímacím řízením (dle Zákona č. 111/1998, § 48 až 50). Podmínky přijímacího řízení oborů na LF OU pro uchazeče jsou zveřejněny na webových stránkách Ostravské univerzity. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Zdravotník zotavovacích akcí
Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.