Specializační vzdělávání - Atestace

Termíny atestačních zkoušek na LF OU

Termíny a místa

Základní informace

Přihlášku k atestační zkoušce zasílá uchazeč písemně lékařské fakultě, kterou si zvolil pro vykonání atestační zkoušky. Formulář přihlášky je v aplikaci EZP. Přihlášku je nutné vyplnit, vytisknout a zajistit požadované podpisy. Musí obsahovat kromě vyplněných údajů razítko a podpis Vašeho školitele, dále razítko a podpis statutárního zástupce Vaší nemocnice a podpis Váš. Dále přiložte všechny kopie indexu o absolvovaných stážích, výkonů z logbooku a potvrzení o absolvování povinných a odborných kurzů.

Uchazeč o atestaci zasílá přihlášku na vybraný termín 60 dní před termínem atestační zkoušky na LF, která atestační zkoušku pro daný obor pořádá (viz seznam na stránkách MZČR), a to z důvodu nutného posouzení lékařskou fakultou, zda byly splněny požadavky stanovené příslušným vzdělávacím programem a event. odstraněny nedostatky podané v přihlášce a přílohách.

K datu podání přihlášky již musí mít lékař na základě znění § 21 odst. 2 zákona 95/2004 Sb. splněny veškeré požadavky příslušného vzdělávacího programu!

Přihlášky k atestacím

Přihláška k atestaci v elektronické formě je k dispozici ve webové aplikaci MZ ČR - Evidence zdravotnických pracovníků (EZP). Přihlášku je třeba vyplnit, vytisknout, podepsat Vámi a dalšími určenými, orazit a zaslat na fakultu, která konkrétní obor atestací pořádá. Všechny přílohy k přihlášce (prosté kopie z logbooku, indexu, kopie kurzů atd.) zasílejte ve formátu A4, nijak nezmenšujte ani nerozstřihujte.

Náplň atestační zkoušky

Teoretická část
3 losované odborné otázky, eventuálně písemný test nebo obhajoba atestační práce.

Praktická část
koná se v akreditovaném zařízení a probíhá zpravidla v jednom dni. Obsah praktické části je stanoven příslušným vzdělávacím programem.

Od atestační zkoušky je možné odstoupit před zahájením teoretické či praktické části.

Při neúčasti u zkoušky je nutná písemná omluva, jinak je zkouška hodnocena jako neúspěšný pokus.

Platné atestační otázky a termíny zkoušek jsou veřejně dostupné na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky i na webu lékařských fakult.

Platby za atestační zkoušky

Úhrada za atestační zkoušku byla stanovena nařízením vlády č. 225/2011 Sb., s účinností od 1. srpna 2011 takto:

  • úhrada za atestační zkoušku - 500 Kč (teoretická část 250 Kč, praktická část 250 Kč)
  • úhrada při prvním opakování atestační zkoušky - 3 500 Kč (teoretická část 2 000 Kč, praktická část 1 500 Kč)
  • úhrada za druhé opakování atestační zkoušky - 5 000 Kč (teoretická část 3 000 Kč, praktická část 2 000 Kč)
  • za dříve vykonanou a uznanou část atestační zkoušky se úhrada nevyžaduje

Poplatek za atestační zkoušku, konanou na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě prosím uhraďte dle platebních údajů vygenerovaných e-přihláškou.


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 11. 2022