Charakteristika Ústavu patologie LF OU a FNO

Ústav patologie LF je pracoviště s náplní pedagogickou i vědecko-výzkumnou. Pedagogická činnost je dána teoretickou a praktickou výukou patologie, která je zařazena v druhých ročnících všech bakalářských studijních oborů a třetího ročníku oboru Všeobecné lékařství Lékařské fakulty OU.

Do prostor renovované budovy původního Ústavu patologie Fakultní nemocnice Ostrava (obr. č. 1) se od února 2016 přemístil i Ústav patologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Mezi hlavní náplně Ústavu patologie FNO patří komplexní diagnostika tkání pocházející z bioptického materiálu včetně rozsáhlé peroperační diagnostiky, dále cytologická negynekologická vyšetření a autoptická diagnostika pro kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pracoviště spolupracuje s ústavy a odděleními patologie z celé České republiky. Ústav je vybaven kvalitní moderní přístrojovou technikou, která umožňuje provádění klasických, ale i moderních vyšetřovacích postupů (imunohistochemie, histochemie, imunofluorescence, elektronová mikroskopie, molekulární patologie, počítačová analýza obrazu). Využíváme možností telepatologie a virtuální digitální mikroskopie. Ročně provedeme 18 000 bioptických vyšetření, 2000 cytologických vyšetření a 350 pitev. V našem týmu pracuje 11 lékařů, 13 laborantek, 5 sanitářů a 4 administrativní pracovnice.

Budova Ústavu patologie LF a FNONová seminární místnost pro studenty LF OULaboratorní prostory pro výuku bakalářů a mediků LF OULaboratorní prostory pro výuku bakalářů a mediků LF OULaboratorní prostory pro výuku bakalářů a mediků LF OUPitevna FNOMikroskopický sál pro LF OUNová konferenční místnost Ústavu patologie FNO

Struktura pracoviště

Bioptická laboratoř

Histopatologická diagnostika bioptického materiálu (tj. materiálu odebraného za účelem stanovení diagnózy z tkání živých pacientů) představuje cca 70 % náplně práce pracoviště. V bioptické laboratoři probíhá příjem a základní zpracování bioptického materiálu včetně peroperačních vyšetření.

Cytologická laboratoř

Laboratoř provádí vyšetření buněk z veškerých tkání těla, zejména pak cytologická vyšetření plic, likvoru, moči, slinných žláz, štítné žlázy, GIT, prsů. Jedná se nejen o tenkojehlovou aspirační biopsii, ale také o cytologie otiskové, eventuálně získané brushem a výplachem.

Laboratoř speciálních metod

V laboratoři se provádí speciální barvící a impregnační metody, jako jsou např. metody k průkazu tkáňových struktur, polysacharidů, pigmentů, bakterií či anorganických látek.

Imunohistochemická laboratoř

V laboratoři se provádí imunohistochemické a imunocytochemické metody ke zpřesnění diagnostiky nádorových onemocnění, k určení jejich histogeneze, popř. prediktivních a prognostických faktorů. Pro standardizaci metodik jsou plně využívány barvící automaty pro imunohistochemii.

Přípravna elektronové mikroskopie

Zde se připravují biologické vzorky pomocí složitých technik k prohlížení ultrastruktur v elektronovém mikroskopu.

Nekroptická laboratoř

V laboratoři se provádí standardní histologické zpracování tkání odebraných při pitvě zemřelých za účelem stanovení příčiny úmrtí. K upřesnění diagnóz se využívají speciální barvení a imunohistochemická vyšetření prováděná na úseku speciálních metod.

Pitevna

Ústav patologie zajišťuje zdravotní pitvy zemřelých ve FNO a LDN Klokočov.

 • Histopatologická diagnostika
  • bioptická vyšetření
  • peroperační vyšetření
  • imunohistochemická vyšetření
  • molekulárně genetické vyšetření ve spolupráci s CGB laboratoří a.s. – FISH vyšetření karcinomu prsu, karcinomu prostaty, rakoviny kůže, mozkových tumorů a maligních lymfomů
  • molekulárně genetické vyšetření K-ras karcinomu tlustého střeva ve spolupráci s CGB laboratoří a.s.
 • Cytopatologická diagnostika – negynekologická cytologie
 • Autoptická diagnostika – patologicko-anatomické pitvy
 • Konzultační vyšetření bioptických a cytologických nálezů
 • Účast na histopatologických seminářích v rámci České republiky, účast na mezinárodních histopatologických seminářích a kongresech, pořádání klinicko-patologických seminářů v rámci FNO
 • Spolupráce s Národním Centrem tkání a Buněk, a.s. v Brně a Oční tkáňovou bankou FN Královské Vinohrady
 • Spolupráce s LF OU
 • Fotodokumentace

Díky modernizaci prostor probíhá výuka patologie v nových seminárních místnostech. Viz. obr. č. 2.

Vedoucím ústavu je doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., MIAC. Tajemnicí je Mgr. Jana Vaculová a sekretářkou ÚP LF je Marcela Jurečková.

Dalšími akademickými pracovníky jsou: prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc., doc. MUDr. Josef Feit, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., MUDr. Patricie Delongová, MUDr. Radoslava Tomanová, MUDr. Fádi Fakhouri, MUDr. Pavel Hurník, MUDr. Beáta Štefunko, MUDr. Iveta Szotkovská, MUDr. Mária GamratováMUDr. Hana Faistová.

Vzhledem k přestěhování přístrojového vybavení ÚP LF si studenti oboru Zdravotní laborant mohou zdokonalovat své dovednosti v laboratorních technikách a ve 3. ročníku si mohou v nových laboratořích vypracovávat své bakalářské práce (obr. č. 3 - 5). Studentům magisterského oboru Všeobecné lékařství je umožněna účast při pitvách (obr. č. 6) a demonstrace zajímavých případů z patologické zdravotnické praxe v mikroskopickém sálu (obr. č. 7), kde probíhá výuka za pomocí moderních zobrazovacích technik.

Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena do oblasti speciální patologie a cytologie, zvláště pneumopatologie, dermatopatologie, gynekopatologie, patologie mammy a štítné žlázy. V nemalé míře se členové ústavu zabývají také neonatologií, neuroendokrinními nádory, nanopatologií, novotvary v kontextu molekulární patologie a imunohistochemie, amyloidózami či bariatrickou léčbou obézních, která se v současné době zpracovává ve formě grantu.

Kolektiv Ústavu patologie organizuje také semináře, konference a další odborné akce (obr. č. 8).

Spolu s Ústavem patologie FNO pořádá LF OU mezioborové semináře. Za tímto účelem byly zrekonstruovány prostory pro novou seminární místnost ÚP FNO. Další významnou společnou akcí ÚP LF a FNO je Meziregionální bioptický seminář, který se těší hojné účasti. Letos, v jeho devátém ročníku, to bylo necelých devadesát patologů z Čech, Moravy i ze Slovenska. Další odbornou akcí těšící se velké oblibě je Cytologický den, který je celostátní akcí organizovanou ve spolupráci se Společností pro klinickou cytologii. Celkový počet účastníků čítal na posledním organizovaném XX. Cytologickém dni 130 osob, což svědčí o zájmu v oblasti onkologické cytologie, a to v negynekologické i gynekologické oblasti. Tradicí se stal Morfologický den určený mladých lékařům, ale i studentům Lékařských fakult.