OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > O fakultě > Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

1. MOBILITY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

Studenti Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kteří mají zájem poznat, jak funguje zdravotnictví v jiných zemích, a získat tím nenahraditelné zkušenosti pro své budoucí povolání, mají možnost vyjet v rámci programu Erasmus+ na studijní pobyt nebo praktickou či absolventskou stáž. Stáže jsou určeny studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v prezenční či kombinované formě studia. Podmínkou účasti na pobytu jsou jazykové a studijní předpoklady a ukončený alespoň první ročník studia v době výjezdu. Studijní pobyt i pracovní stáž mohou v každém stupni vysokoškolského studia trvat až 12 měsíců a mohou být i opakované.

Studijní pobyt je studium na zahraniční vysoké škole v délce od 3 do 12 měsíců. LF OU má za tímto účelem uzavřeny bilaterální smlouvy s téměř čtyřiceti evropskými univerzitami.

Praktická stáž je stáž v podniku či školicím nebo výzkumném středisku dle vlastního výběru, a to v délce od 2 do 12 měsíců.

Absolventská stáž je stáž v instituci dle vlastního výběru, a to v délce od 2 do 12 měsíců. Je třeba ji uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně doby stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia, kdy má uchazeč statut studenta.

Podrobné informace o programu Erasmus+ lze najít na www.naerasmusplus.cz nebo u fakultní koordinátorky Bc. Hany Glumbíkové na adrese hana.glumbikova@osu.cz.

Seznam bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami v rámci programu Erasmus+
Koordinátoři kateder a ústavů

2. DALŠÍ MOBILITNÍ PROGRAMY

Stáže IFMSA

Studenti všeobecného lékařství mohou absolvovat měsíční zahraniční stáž v rámci mezinárodní organizace IFMSA (International Federation of Medical Students′ Association). Na stáž může vyjet každý člen IFMSA CZ, který absolvoval alespoň dva ročníky medicíny. Po druhém ročníku může vyjet na stáž výzkumnou, po třetím ročníku na stáž klinickou. Student stáž absolvuje během prázdnin, a tudíž nezamešká žádnou výuku. Podmínkou pro získání stáže je splnění jazykového testu z anglického, francouzského nebo španělského jazyka a získání určitého počtu bodů za aktivitu v projektech IFMSA. Stáž je možné absolvovat téměř na všech kontinentech. Hradí se formou členského příspěvku a je možné získat na ně mimořádné stipendium. Více informací o stážích IFMSA poskytne lokální koordinátor Martina Seidlerová na adrese leo.ou@ifmsa.cz.

Program VIA

Díky programu VIA mohou studenti LF OU vyjet na jednosemestrální studijní pobyt nebo třicetidenní studijní či praktickou stáž buď na instituci, se kterou má Lékařská fakulta uzavřenou meziuniverzitní smlouvu (College of Medicine And Health Sciences, Spojené Arabské Emiráty; National Taipei College of Nursing, Taiwan; Volgograd State Medical University, Rusko atd.) nebo na jakoukoli jinou instituci dle vlastního výběru. Výše stipendia může pokrýt až 90 % předpokládaných nákladů. Více informací ke stážím uskutečňovaným prostřednictvím programu VIA poskytne International Office.

3. STIPENDIUM DĚKANA PRO ZAHRANIČNÍ STÁŽE

Lékařská fakulta Ostravské univerzity podporuje mobilitu studentů i celoroční soutěží děkana o mimořádné stipendium na zahraniční mobilitu. Stipendium může získat každý student LF OU, který splní stanovené podmínky a jehož žádost bude vybrána a doporučena vedením fakulty. Studenti mají kromě stipendia v celkové částce 50 000 Kč možnost získat také kredity za mobilitu v rámci kategorie výběrových předmětů. Aktuální výzvy k podání přihlášky jsou zveřejňovány na stránkách Lékařské fakulty v sekci Aktuality.

4. VÝUKA V CIZÍM JAZYCE

Lékařská fakulta má akreditovány následující studijní programy v cizích jazycích:

Studijní programy akreditované v italském jazyce:

  • Fyzioterapie

Studijní programy akreditované v anglickém jazyce:

  • Fyzioterapie
  • Ošetřovatelství

Všeobecné lékařství: Šestiletý prezenční magisterský program všeobecného lékařství vyučovaný v anglickém jazyce bude otevřen prvním studentům v akademickém roce 2018/2019. Program nabídne svým studentům potřebné vědomosti i praktické dovednosti k výkonu lékařské profese. Více informací o programu je k dispozici u kontaktní osoby PhDr. Zuzany Černé na adrese zuzana.cerna@osu.cz.

5. ZAHRANIČNÍ POBOČKA, ŠVÝCARSKO

Lékařská fakulta Ostravské univerzity disponuje detašovaným pracovištěm ve švýcarském kantonu Ticino. Spolupráce s univerzitou LUdeS v Luganu začala formou double diploma v anglické verzi již v roce 2008/2009 a od akademického roku 2010/2011 navázala formou výuky v italském jazyce. Od akademického roku 2014/2015 zde ve spolupráci s partnerem Associazione Interstudi Europei probíhá výuka bakalářského studijního programu/oboru Specializace ve zdravotnictví/Fyzioterapie v italském jazyce. V současné době obor navštěvuje téměř 200 studentů.

6. KRÁTKODOBÉ STÁŽE NA KLINICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Lékařská fakulta Ostravské univerzity nabízí možnosti krátkodobých stáží na vybraných klinických pracovištích – na oddělení chirurgie, kardiologie, anesteziologie a gynekologie.