Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Intenzivní péče

Studijní program
Intenzivní péče
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Intenzivní péče je atraktivní program, který láká svojí dynamikou, vysokými nároky na znalosti a dovednosti odborné i technické a také osobnostní kvality. To vše vyžaduje specialistu s vysokoškolským vzděláním magisterského typu. Ze strany zdravotnických zařízení v celé republice je extrémní poptávka po vysokoškolsky vzdělaných sestrách specialistkách. Obsah i rozsah specializačního vzdělávání programu Intenzivní péče je zakotven v navazujícím Mgr. studiu Intenzivní péče, který výrazně prohlubuje vědomosti i dovednosti sester ve vysoce specializované péči o kriticky nemocné pacienty. Práce v oblasti Intenzivní medicíny klade velké nároky na nelékařské pracovníky jak po stránce odborné, tak na jejich psychickou i fyzickou odolnost. Rozvoj programu přinesl v posledních letech nové diagnostické a léčebné postupy, řadu závažných etických otázek a vyžaduje samostatnost ošetřujícího personálu při obsluze vysoce specializované zdravotnické techniky. Studium nabízí praktické předměty vyučované odborníky z praxe, odbornou praxi vedenou zkušenými mentory, úzkou spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava, možnost absolvovat odbornou stáž v zahraničí, spolupráci katedry s Českou společností ARIM, Společností pro studium a léčbu bolesti a Česko-Slovenským fórem pro sepsi.

Co od vás očekáváme?

Studijní program Intenzivní péče je navazující magisterský program. Předpokladem jsou tedy znalosti a dovednosti všeobecných sester - absolventů bakalářského typu studia. Praxe v oboru je výhodou. Očekáváme od vás nadšení pro studium, ochotu se vzdělávat a kolegialitu.

Co se naučíte?

Jako absolventi oboru budete schopni:

 • poskytovat specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů, u kterých hrozí nebo již dochází k selhání základních životních funkcí,
 • bezpečně provádět ošetřovatelské výkony, asistovat při diagnostických a léčebných výkonech a intervencích dle platné legislativy,
 • kompetentně používat přístrojové vybavení specifické pro prostředí intenzivní péče,
 • poskytovat rehabilitační výkony zaměřené specificky na pacienty v kritickém stavu,
 • znát a bezpečně provádět postupy BLS a ACLS,

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi programu budete schopni:

 • poskytovat specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů na všech úrovních intenzivní péče, resuscitační péče
 • poskytovat specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů v přednemocniční péči, urgentní péči
 • manažerských dovedností v podmínkách intenzivní péče, urgentní péče, přednemocniční péče
 • aplikovat nejnovější poznatky vědy a výzkumu do klinické praxe
 • podílet se na vzdělávání NLZP pro přípravu na klinickou praxi v podmínkách intenzivní, urgentní a přednemocniční péče.

Konkrétní pracovní pozice

sestra pro intenzivní péči včetně pracovních funkcí na různých úrovních managementu

Specifika kombinované/distanční formy studia

Studium bude probíhat jednou za 14 dnů. Výukové dny jsou (po většinu studia) středa a čtvrtek od 7:30 hod. do 19.00 hod. Výjimku tvoří letní semestr 1. ročníku – výukové dny jsou čtvrtek a pátek od 7:30 hod. do 19.00 hod.

V každém semestru proběhne jeden až dva třídenní studijní tutoriály.

Teoretické bloky a cvičení vedou akademičtí pracovníci a odborníci z praxe.

Praxe probíhá pod vedením mentorů klinické praxe (fakultní nemocnice).

Praxi je možné vykonávat po ukončení teoretického bloku.

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání

1.2.1. Dosažení vysokoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[2] Podmínka pro doktorské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání mimo oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

[3] Podmínka pro doktorské studijní programy pro oblast umění: Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program a získat akademický titul.

[3.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[3.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysokoškolský diplom.

1.2.2. Dosažení vysokoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro navazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský).

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve vysokoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: Zahraniční vysoká škola.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí veřejné vysoké školy v České republice o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (neboli rozhodnutí o nostrifikaci), zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

1.2. Intenzivní péče – kombinovaná forma

[1] Studium je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mají kvalifikaci a kompetence, jež by v minulosti splnily podmínky registrace v oboru Všeobecná sestra (tzn. mají kvalifikace všeobecné sestry, všeobecné ošetřovatelství v rámci bakalářského studia nebo středoškolského studia nebo vyššího odborného studia) a mají ukončené bakalářské vzdělání v oboru Všeobecná sestra/Všeobecné ošetřovatelství nebo Zdravotnický záchranář/Zdravotnické záchranářství. Kdy v rámci celkového bodového hodnocení bude tento stav obodován (absolvent příslušného bakalářského studijního programu / oboru = 1 bod, absolvent jiného bakalářského studijního programu / oboru = 0, kvalifikace všeobecné sestry, všeobecné ošetřovatelství v rámci bakalářského studia nebo středoškolského studia nebo vyššího odborného studia = 1 bod, nesplnění této podmínky = 0 bodů). Při nesplnění této dílčí podmínky, nemůže být uchazeč přijat ke studiu

[2] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[3] Obsah písemného testu: odborný znalostní test - odborná problematika ošetřovatelství v intenzivní péči. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď budou přiděleny 2 body.

[4] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 62 bodů.

[5] Každý uchazeč, který získá méně než 25 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku, nesplnil požadavek na kvalifikaci - nebude přijat ke studiu.

[6] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný test a ústní pohovor.

[7] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[8] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání státní bakalářské zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů.

1.3. Ústní přijímací zkouška

[1] Intenzivní péče (kombinovaná forma).

[1.1] Ústní část přijímací zkoušky má podobu pohovoru před zkušební komisí sestávající z nejméně tří akademických pracovníků fakulty.

[1.2] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.

[1.3] Každý uchazeč, který získá méně než 20 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu.

[1.4] Cíl ústní části přijímací zkoušky – ústního pohovoru: Zjistit motivaci pro studium oboru, zájem o obor, zjistit předpoklady pro vysokoškolské studium a celkovou úroveň verbálního projevu uchazeče.

[1.4.1] Povinné dokumenty k pohovoru doručené na studijní oddělení do 15. března 2023: Potvrzení o realizované klinické praxi v oboru. Návrh své závěrečné práce. Zahraniční zkušenosti v oboru (odborná stáž, studijní pobyt, klinická praxe). Prokazatelné aktivity uchazeče ve zvoleném oboru studia (aktivní účast na odborných konferencích, publikační činnost, dobrovolnické a jiné aktivity apod.)

[1.5] Seznam okruhů pro ústní část přijímací zkoušky – ústní pohovor je tento:

[1.5.1] Odborná praxe (minimálně dvouletá) v oboru intenzívní péče: Bodové hodnocení: 0 – 15 bodů (10 let a více = 15 bodů, 5 – 9 let = 10 b, 2 – 4 roky = 5 b., méně než 2 roky = 0 bodů)

[1.5.2] Návrh diplomové práce, motivace ke studiu: Bodové hodnocení: 0 – 30 bodů

[1.5.3] Přednosti uchazeče (volnočasové aktivity – odborné konference, publikační činnost v oboru, zahraniční zkušenosti apod.): Bodové hodnocení: 0 – 15 bodů

[1.5.4] Celkový výsledek přijímací zkoušky je dán součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky – písemný test (minimum 25 bodů) a ústní část přijímací zkoušky (ústní pohovor minimum 20 bodů). Celkové minimum – 45 bodů.

[1.6] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[1.7] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky, kromě talentové zkoušky, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání státní bakalářské zkoušky nebo závažných a řádně zdůvodněných a doložených důvodů.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie člověka: Cytologie, genetika, funkční anatomie tkání, pohybový systém – kosti, svaly, krev, krevní oběh, mízní soustava, dýchací systém, trávící systém, termoregulace, močový systém, kožní ústrojí, látkové řízení organismu, žlázy s vnitřní sekrecí, nervové řízení organismu, CNS, smyslová ústrojí, pohlavní systém.

Fyziologie a patofyziologie: Zevní faktory vzniku nemocí, fyziologie a patofyziologie buňky, obecná fyziologie dráždivých systémů, fyziologie a patofyziologie imunity, fyziologie a patofyziologie krve, fyziologie a patofyziologie tělesných tekutin, acidobazická rovnováha, fyziologie a patofyziologie oběhového systému, fyziologie a patofyziologie respiračního systému, fyziologie a patofyziologie trávení a vstřebávání, fyziologie a patofyziologie metabolismu a výživy, fyziologie a patofyziologie vylučovacího systému, fyziologie a patofyziologie endokrinního systému, fyziologie a patofyziologie stresové reakce, fyziologie a patofyziologie svalů a pohybu, fyziologie a patofyziologie periferního a autoimunitního systému, fyziologie a patofyziologie CNS, fyziologie a patofyziologie somatosenzorického systému a bolesti, fyziologie a patofyziologie čichu a chuti, fyziologie a patofyziologie vestibulárního systému a sluchu, fyziologie a patofyziologie zrakového systému, fyziologie a patofyziologie kůže a termoregulace.

Teorie ošetřovatelství: Ošetřovatelství jako samostatný obor, konceptuální modely, ošetřovatelský proces, potřeby pacienta v IP, skórovací systémy v IP.

Základy intenzivní péče: Základní výkony k zajištění vitálních funkcí, základy monitorování v IP, respirační insuficience, UPV a kyslíková terapie, šok, sepse, MOF, MODS, nozokomiální infekce v IP, akutní stavy v IP: kardiovaskulární systém, GIT, renální systém, krev, nervový systém, endokrinní systém, pediatrie; akutní intoxikace, úrazy, neodkladní resuscitace, přehled nejčastěji užívaných farmak v IP, základy anesteziologie – celková a regionální anestezie.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

ŠEVČÍK P. a KOL. Intenzivní medicína. Praha: Galén, 2014. 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.
BARTŮNĚK, P. a kol. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2016. 712 s. ISBN 978-80-247-4343-1.
STREITOVÁ, D. a kol. Septické stavy v intenzivní péči: ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. 159 s. ISBN 978-80-247-5215-0
ZADÁK ZDENĚK, HAVEL EDUARD A KOLEKTIV. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0282-2.
ILCOR guidelines 2015
https://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2015_mimoradne-vydani.pdf
PENKA M, a KOL. Krvácení. Praha: Galén, 2014. ISBN: 978-80-247-0689-4
SALAJ P. Poruchy hemostázy. Praha: Maxdorf Jesenius. 2017. ISBN: 978-80-7345-513-2
ČERNÝ V. a KOL. Invazivní hemodynamické monitorování v praxi. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-994-2.
KAPOUNOVÁ G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1830-9.
PARILLO JE et al. Critical Care Medicine, Principles of Diagnosis and Management in the Adult,Hardbound. Mosby, 2007. ISBN 0-323-04841-2.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PhDr. Renáta Zoubková, PhD.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.