Zpráva z 5. Trilaterálního sympozia

Ve dnech 28. - 30. dubna 2015 se konal již pátý ročník Trilaterálního sympozia s mezinárodní účastí v Rožnově pod Radhoštěm. Sympozium pořádala Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP, Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Traumatologické centrum FN Ostrava, Ústav soudního lékařství FN Ostrava, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Kriminalistický ústav Praha, PČR, Česká asociace hasičských důstojníků a Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků. Záštitu udělil MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví ČR, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, zastupují ředitel FN Ostrava, doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS, děkan Lékařské fakulty OU Ostrava, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, plk. Mgr. Tomáš Kužel, ředitel Krajského ředitelství policie MsK, plk. Ing. Pavel Kolář, CSc., ředitel Kriminalistického ústavu Praha, PČR a  Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., prezident České asociace hasičských důstojníků.

Prezidenti kongresu byli doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., přednosta Traumatologického centra a MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. přednosta Ústavu soudního lékařství FN Ostrava.

Obr. 1: Prezidenti kongresu
Foto: Jana Gójová

Sympozium vzniklo v roce 2007, kdy po krátké rozvaze se podařilo realizovat myšlenku na uspo-řádání společného setkání specialistů zabývajících se problematikou traumatologie, soudního lékařství, forenzních oborů a orgánů činných v trestním řízení. Smyslem tohoto sympozia bylo a je prohloubení kontaktů a znalostí nejenom v medicínských disciplinách, ale i v úzce navazujících disciplinách forenzních.

V mezidobí uběhlých osmi let se úroveň spolupráce výrazně zlepšila a posunula stav věcí v našem regionu značně dopředu. Velmi dobrá úroveň profesních vztahů, stejně jako široké povědomí o existenci a možnostech jednotlivých navazujících specializací viditelně posílila profesionalitu všech složek. Tak, jak jde vývoj kupředu, přicházejí i nová úskalí či problémy. Okrajově připomeňme hromadná neštěstí v dopravě a detailní rozbory řešení těchto situací z mnoha úhlů pohledu. Vysoká odborná úroveň, dobré interdisciplinární vztahy a vzájemné porozumění usnadňují řešení potíží. Jsme přesvědčeni, že trilaterální sympozium v současné podobě naplňuje cíle, které jsme si v úvodu stanovili. Je to především také proto, že se jich pravidelně zúčastňuje široké spektrum předních odborníků z řady medicínských, forenzních a dalších oborů. A jak všichni víme, základem všeho jsou lidé. Proto děkujeme i těm, kteří se tzv. „trilaterálů“ zúčastňují. Jejich přízeň nás těší a posiluje naše přesvědčení, že tato cesta je správná.

Obr. 2: Čestné předsednictvo
Foto: Jana Gójová

V letošního ročníku zaznělo téměř 40 odborných přednášek a čtyři postery na téma: Dopravní a pracovní úrazy – příčiny, následky a léčba, Hromadné úrazy – medicína katastrof, Násilná trestná činnost – příčiny, následky, léčba, trest a Komplikace v úrazové chirurgii. Akce měla charakter postgraduálního vzdělávání a byla garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Ohodnocena byla celkem devíti kredity, registrována pod čísly: akreditace: 0004/16/2006, číslo akce: 156270. Ze zahraničních účastníků se aktivně akce zúčastnili např. lékaři z Trnavské univerzity a Ruska. Celkem se sympozia zúčastnilo téměř 200 odborníků.

Sympozium bylo podpořeno Statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem a spolufinan-cováno projekty TAČR TA04011606, TA03010804 a TH01020049.

Obr. 3: Podpora sympozia
Foto: Jana Gójová

Slavnostní zahájení sympozia se konalo v Janíkově stodole Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, kde doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., poděkoval za poskytnutou podporu a jako předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP udělil čestné členství společnosti prof. MUDr. Rajkovi Dolečkovi, DrSc. a doc. MUDr. Josefu Kopeckému, DrSc.  Vědecký program pak představil úvodní přednáškou, ve které auditoriu představil zahájení výuky mediků 5. ročníku v medicíně katastrof LF OU v Ostravě.

Obr. 4: Udělení čestného členství ČSÚCH ČLS JEP prof. MUDr. Rajkovi Dolečkovi, DrSc.
Foto: Jana Gójová

Obr. 5: Udělení čestného členství ČSÚCH ČLS JEP doc. MUDr. Josefu Kopeckému, DrSc.
Foto: Jana Gójová

Obr. 6: Slavnostní ukončení sympozia
Foto: Jana Gójová

Zhodnocení 5. Trilaterálního sympozia se ujal prof. MUDr. Jiří Látal, CSc., zakladatel česko-slovenské traumatologie a emeritní přednosta Kliniky úrazové chirurgie FN Bratislava.

MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.
zástupce primáře TC FN Ostrava


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022