Vědecko-výzkumná činnost

ÚMK LF OU v letech 2014-2020 řešil několik vědecko-výzkumných projektů, na kterých zaměstnanci ÚMK pracovali a úspěšně je obhájili. Jednalo se o projekty Technické agentury České republiky: Zevní fixace FR-TI3/818 obhájen v roce 2014, Traumatech TA04011606 a Osteosyntéza nohy a ruky TA03010804, které byly obhájeny v roce 2016 a 2017, projekt FEMUR TH01020049 byl obhájen v roce 2018 a projekt Tibie FV30348, který byl ohájen v roce 2020.

Mezinárodní projekt Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii (registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441), který je řešen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy číslo 02_17_049 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI. 2019-2022. Projekt řeší Lékařská fakulta OU společně s Přírodovědeckou faktultou OU, Fakultní nemocnicí Ostrava, Vysokou školou báňskou TU Ostrava a firmami Medin, a.s., Ing. corporation, s.r.o. a Japonskou univerzitou, kterou zastupuje Dr. Kunio Hasegawaa, prof. Hiroshi Fukutomi, prof. Osamu Umezawa, doc. Equo Kobayashi, PhD.

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj nových osteosyntetických materiálů a léčebných metod ke zkvalitnění zdravotního stavu obyvatel Moravskoslezského kraje, kteří utrpěli těžká poranění pohybového aparátu v pracovním procesu nebo při dopravních nehodách a mají trvalé následky, které je omezují nejen v další práci, ale i při běžném rodinném a společenském životě.

Dalším řešeným projektem je Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii. Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Aplikace – Výzva VII – s účinnou spoluprací. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020184.

Projekt „Monitorace pohybového aparátu s využitím telemedicínských aplikací v úrazové chirurgii je směřován do oblasti moderní telemedicíny, kdy vývojem nových inovativních technologií, senzorů a čidel bude umožňovat monitoraci pooperační zátěže pacientů s úrazy dolních končetin a jejich hodnocení, a tím bude umožněno efektivně usměrňovat pacienta v procesu rehabilitace, snížit tlak na rehabilitační lůžka a obecně na rehabilitační péči v ústavních zařízeních a ambulancích. Důsledkem bude tak zcela nový fungující telemedicínský systém zahrnujícím nový software a komponenty, čímž přinese možnost včasných intervencí a částečně přenesení a zkvalitnění rehabilitace do domácího prostředí pod telemedicínským dohledem erudovaného personálu.

Další vyřešený projekt IGA MZČR Metabolická odezva polytraumat, NT 11371, jehož výstupem bylo zavedení nové vyšetřovací metody mikrodialýzy k diagnostice metabolických změn organizmu u polytraumatu v kritické akutní fázi a v období léčby. Výsledkem projektu byla významná změna léčebných postupů v urgentní fázi ošetřování kritických polytraumat, kdy došlo k významnému snížení úmrtnosti polytraumatizovaných pacientů s ISS vyšší než 45 bodů. Tyto nové metody léčby se v klinické praxi osvědčily a jsou používány v traumatologických centrech ČR.

Z mezioborových rozvojových projektů pracovníci ÚMK řešili projekt MŠMT OP VK MED-KA-NET, reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/17.0113, jehož hlavním cílem bylo propojení pracovišť, která mají zkušenosti při zásazích v případech hromadných neštěstí. Projekt byl úspěšně ukončen v roce 2014. Jedním z jeho výsledků byla kniha Medicína katastrof autorů ing. Vlasty Neklapilové z Úrazové nemocnice Brno a doc. MUDr. Leopolda Plevy, CSc., přednosty Kliniky úrazové chirurgie FN Ostrava a vedoucím Ústavu medicíny katastrof LF OU.

V rámci řešení příhraničních krizových situací pracovníci ÚMK řešili projekt s názvem Česko-polská spolupráce v medicíně katastrof CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000232. Výsledkem příhraniční spolupráce bylo v  roce 2018 ukončení vzdělávacího postgraduálního programu mezinárodního projektu a navázání nového projektu číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001085 v letech 2019-2021. Projekt byl zaměřen na posílení rozvoje příhraniční spolupráce a výměnu zkušeností mezi Fakultní nemocnicí Ostrava (FNO) a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny NR 2 w Jastrzębiu Zdroju (WS Nr 2) v oblasti medicíny katastrof, směřující ke společnému řešení problematiky při léčbě urgentních stavů u kriticky nemocných polytraumat, neurotraumat nebo cerebrovaskulárních traumat.

Smluvní výzkumy – retrospektivní studie 2020 na zdravotnické prostředky:

 1. Hřeb rekonstrukční krátký
 2. Hřeb tibiální
 3. Dlaha na distální radius
 4. Hřeb rekonstrukční
 5. Hřeb elastický
 6. Drát Kirschner
 7. Pánevní dlaha OMEGA

Smluvní výzkumy – retrospektivní studie 2021 na zdravotnické prostředky:

 1. Dlaha radiální distální volární
 2. Hřeb elastický
 3. Drát Kirschner
 4. Dlaha pánevní OMEGA
 5. Hřeb tibiální
 6. Hřeb rekonstrukční krátký
 7. Hřeb rekonstrukční

Patenty

 1. Zevní fixátor pro stabilizaci kostních zlomenin nebo napravování tvarových deformit kostí lidí a zvířat a způsob jištění jeho tyčí
 2. Polykrystalická slitina TiZrNb pro ortopedické implantáty s Youngovým modulem nižším než 50 GP

Užitné vzory

 1. Způsob fixace osteosyntetického materiálu
 2. Anterográdní tibiální hřeb

Prototypy

 1. Kotvení v osteoporotické kosti-testování a zkoušky, úpravy řešení,
 2. Periprotetické zlomeniny – testování a zkoušky, úpravy řešení,
 3. Sada fixačních implantátů pro intramedulární fixaci femuru,
 4. Vyvrtávací instrumentárium,
 5. Hřeb retrográdní tibiální

SW

 1. Počítačové plánování – nový aplikační software pro pro předoperační plánování ve skeletální traumatologii

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 02. 2022