Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Nutriční terapie

Studijní program
Nutriční terapie
Fakulta
Lékařská fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Studijní program Nutriční terapie je profesní program, vzdělávající budoucí zdravotnické pracovníky v profesi nutričního terapeuta. Absolvováním studijního programu získáte profesní kvalifikaci skutečného odborníka na výživu člověka. V praxi budete součástí týmů zdravotníků, pečujících o zdraví pacientů nebo můžete aktivně pracovat v oblasti prevence, a to pozitivním přístupem a edukací populačních skupin a jednotlivců s cílem zlepšit nebo udržet jejich zdravotní stav.

Studium je tříleté a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Úspěšný absolvent získá titul bakalář.

Spolupráce s praxí je pro studijní program Nutriční terapie stěžejní, jelikož se velkou mírou podílí na vzdělávání budoucích odborníků – Nutričních terapeutů, kteří mohou být zároveň budoucími novými kolegy a kolegyněmi našich školitelů v daných zdravotnických či sociálních zařízeních.

Odborná praxe studentů studijního programu Nutriční terapie se uskutečňuje ve spolupráci s klinickými pracovišti poskytujícími nutriční péči pacientům v nemocnicích včetně ambulancí, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, v lázeňských zařízeních a sanatoriích.

Lékařská fakulta OU disponuje vlastní nutriční poradnou, která je zdravotnickým zařízením a jejím posláním je nabídnout studentům příklad dobré praxe právě plněním odborné praxe v naší nutriční poradně.

Teoretická výuka probíhá v moderních učebnách Lékařské fakulty OU nebo v učebnách Fakultní nemocnice Ostrava. Praktické vyučování probíhá v laboratořích a odborných učebnách Lékařské fakulty OU. Kromě nejvíce využívané metody výuky formou přednášky jsou zařazeny také v prezenční formě studia moderní formy výuky – diskuze, brainstorming, myšlenková mapa, kritické myšlení a kritické čtení, e-elearning (MOODLE, MSTeams) a projektová výuka.

Studijní plán zahrnuje v prvém ročníku předměty, které jsou společné pro všechny bakalářské obory spadající do vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí, ve druhém a třetím ročníku jsou již stěžejními předměty studijního plánu profilující předměty, odborně zaměřené a směřující k úspěšnému zvládnutí státní závěrečné zkoušky.

V rámci studia se předpokládá zapojení studentů do výzkumných aktivit garantující katedry, do činností OU, které jsou zaměřeny na propagaci oborů OU, jsou organizovány ve spolupráci s jinými subjekty například jako preventivní nebo edukativní akce pro veřejnost.

Pokud studenty láká studium v zahraničí, mohou se přihlásit ke studiu v zahraničí v rámci programu ERASMUS +. Díky pobytu na partnerské Univerzitě se tak mohou seznámit s náplní studia oboru ve státech EU, zároveň si prohloubit jazykové dovednosti a najít nové přátele.

Student by měl získat studiem celou řadu profesních kompetencí, mezi které patří například:

 • schopnost samostatně řešit úkoly v souvislosti s preventivní a léčebnou výživou;
 • zajistit adekvátní nutriční péči pacientů a umožnit tak jejich brzký návrat do domácího prostředí;
 • s ohledem na psychologické, sociální, ekonomické, společensko-kulturní a duchovní odlišnosti způsobu života pacientů/klientů v souladu s právními předpisy chránit, udržovat, navracet a podporovat zdravý způsob výživy a je schopen adekvátně komunikovat s pacienty/klienty v různých situacích.
Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Nutriční terapie

Absolvováním studijního programu Nutriční terapie se stanete samostatným odborníkem v oblasti primární prevence onemocnění s ohledem na správnou výživu různých populačních skupin i v oblasti léčebné výživy nemocných. Díky absolvování humanitních předmětů se můžete uplatnit i v oblasti vzdělávání mládeže i dospělých a při poradenské činnosti se zaměřením na výživu.

Co od vás očekáváme?

Předchozí znalosti od Vás nejsou očekávány, ani požadovány. Všechny předměty jsou vyučovány komplexně a zahrnují témata, která jsou probírána s cílem, aby student získal potřebné informace ke studiu daného předmětu. Nedílnou součástí získávání znalostí studované problematiky je schopnost vyhledávání informací v základní a doporučené literatuře a jiných odborných zdrojích.

Co bychom mohli však očekávat od studentů, kteří se rozhodnou studovat studijní program Nutriční terapie?

Zájem o stravování člověka, zájem o přípravu pokrmů podle moderních trendů, ale také podle zásad správné výživy, odhodlání učit se složení potravin a schopnost prezentovat poznatky o výživě na odborné úrovni, vycházející z EBM (Evidence-Based Medicine). Očekáváme, že studenti budou schopni a se zájmem aplikovat získané vědomosti v praxi, a to u všech věkových skupin pacientů.

Co se naučíte?

 • Vyhodnocovat a zpracovávat nutriční anamnézu u pacientů, u pacientů v těžkých stavech provádět bilanci stravy přijímané ústy.
 • Navrhovat změny v předepsané dietě, způsobu přijímání stravy či doplnění potravinovými doplňky.
 • Provádět vyšetření nutná ke zjištění stavu výživy pacientů.
 • Kontrolovat, metodicky vést a organizovat přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy, zejména ve stravovacích provozech zdravotnických zařízení a v případě speciálních diet stravu připravovat.
 • Sestavovat jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety i pro celá zdravotnická a sociální zařízení, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet.
 • Vyhodnocovat výsledky a účinnost nutriční péče a modifikovat další nutriční péči.
 • V rámci preventivní péče sledovat stav výživy jednotlivců i komunity, brát v úvahu prostředí, ve které žijí a jejich způsob života z hlediska zdravé výživy.
 • Vytvářet odbornou síť, statistická hlášení, vést záznamy o průběhu nutriční terapie.
 • Zdůvodňovat a vysvětlovat technologické zpracování pokrmů z hlediska vhodné nutriční péče a zdravé výživy.
 • Zprostředkovávat pacientům/klientům, jejich blízkým, skupinám potřebné informace o adekvátním způsobu stravování a připravovat pro ně názorné odborné propagační materiály.
 • Poskytovat poradenské služby a edukovat pacienty/klienty i jejich rodiny a skupiny v oblasti zdravé výživy.
 • Navrhovat změny ve stravování včetně doporučení vhodných výživových doplňků.
 • Organizovat a účastnit se kampaní na podporu zdraví z hlediska zdravé výživy a hodnotit výsledky těchto programů.
 • Podílet se na přípravě standardů v rámci nutriční péče.
 • Podílet se na vzdělávání členů nutričního týmu a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví i v sociálních službách, na kvalifikačním a celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků.
 • Efektivně ovládat nové informační a komunikační technologie.
 • Zachovávat a posilovat vzájemný partnerský vztah a podílet se na všech společných opatřeních v zájmu nutričních potřeb pacientů.
 • Provádět sestavování individuálních jídelních plánů, která indikuje lékař, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet.
 • Znát a dodržovat hranice své odborné způsobilosti, a pokud je to nutné, žádat o spolupráci příslušné kompetentní odborníky.
 • Kriticky revidovat svou každodenní praxi a při realizaci svých činností využívat výsledky výzkumu v oblasti nutriční péče a praxe založené na důkazech.
 • Podílet se na výzkumné práci v oblasti klinické výživy a prezentovat její výsledky, přičemž využíváte všech dostupných informačních zdrojů.
 • Posoudit, analyzovat rizika pro zdraví spadající do oblasti nutriční terapie a plánovat, provést a kontrolovat nezbytná opatření k zamezení působení těchto rizik.
 • Pracovat ve skupinách, kontrolovat pracovní tým a kooperovat s jinými odborníky.
 • Při výkonu odborných činností v rámci klinické výživy sledovat jejich efektivitu a náklady.

Kde a jak se uplatníte?

Student po ukončení bakalářského studia získává kvalifikaci pro výkon profese Nutričního terapeuta.

Oblasti uplatnění absolventa bakalářského studia programu Nutriční terapie – ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče a služeb, školských zařízeních, v komerční sféře v rámci nestátních zdravotnických zařízení nebo komerčních výživových poraden, v potravinářském odvětví.

Vykonává činnosti v souladu s platnou legislativou – zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a předpisy s ním souvisejícími.

Po bakalářském studiu může absolvovat Mgr., specializační vzdělání v oboru Výživa dětí a dospělých. Uplatnění, mimo již zmíněné je specializováno na nutriční péči o děti (dětské kliniky, poradny pro matky s dětmi apod.) a nutriční péči o dospělé.

Konkrétní pracovní pozice

Uplatní se především jako Nutriční terapeut vykonávající profesi na úseku:

 • Oddělení léčebné výživy a stravování (stravovací provozy nemocnic, domovy pro seniory, lázeňská zařízení, sanatoria, mateřské, základní nebo střední školy.
 • Restaurační zařízení s přípravou alternativní-dietní-racionální stravy.
 • Nutriční terapeut na oddělení (klinikách) nemocnic, v ambulancích, poradnách.
 • Vykonává nutriční péči v domovech pro seniory, v sanatoriích a lázeňských zařízeních.
 • Uplatní se jako poradce, konzultant, edukátor, preventista, v potravinářském odvětví apod.

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

1.1. Dosažení středoškolského vzdělání

1.1.1. Dosažení středoškolského vzdělání v České republice

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy mimo oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce.

[2] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pouze pro oblast umění: Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři, nebo (výjimečně) nemusí vůbec dosáhnout středního vzdělání, nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

[2.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[2.2] Doklad prokazující splnění podmínky: Vysvědčení o maturitní zkoušce, nebo vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři, nebo diplom absolventa konzervatoře.

1.1.2. Dosažení středoškolského vzdělání mimo Českou republiku

[1] Podmínka pro bakalářské studijní programy a nenavazující magisterské studijní programy pro všechny oblasti vzdělávání: Každý uchazeč musí dosáhnout střední vzdělání s maturitní zkouškou.

[1.1] Doba pro splnění dané podmínky: Před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu daného konkrétního uchazeče, protože doklad, který prokazuje splnění této podmínky příjímacího řízení, představuje podklad pro vydání rozhodnutí děkana o přijetí, či nepřijetí ke studiu.

[1.2] Způsob splnění podmínky: Absolvování studia ve středoškolském studijním programu.

[1.3] Místo (instituce) splnění podmínky: zahraniční střední škola, mezinárodní střední škola, evropská škola, škola s povolením MŠMT pro plnění povinné školní docházky.

[1.4] Doklad prokazující splnění podmínky: Rozhodnutí Krajského úřadu o rovnocennosti zahraničního středoškolského vzdělání, doklad o udělení Evropského bakalaureátu, zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání.

[1.5] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky: Každá vysoká škola s institucionální akreditací je povinna ověřovat splnění podmínky vlastním posuzováním výlučně pro účely přijímacího řízení do studijních programů uskutečňovaných jí samotnou, či uskutečňovaných kteroukoliv její fakultou.

[1.6] Zvláštní možnost ověření splnění podmínky na Ostravské univerzitě: Postup ověřování splnění podmínky je vymezen (definován) v interním řídicím aktu Ostravské univerzity, kterým je Opatření rektora č. 118/2020 s účinností od 12. listopadu 2020. Za úkony spojené s posouzením získaného vzdělání bude stanoven poplatek rektorem OU, přičemž maximální výše poplatku činí nejvýše 20 % základu stanoveného podle § 58 odst. 2 zákona.

Nutriční terapie – prezenční forma

[1] Písemná část přijímací zkoušky má podobu písemného znalostního elektronického testu vyplňovaného uchazeči na počítačích umístěných v prostorách fakulty/univerzity s volbou odpovědí, kdy pouze jedna odpověď bude správná. Pouze ve výjimečném případě lze konat přijímací zkoušku mimo sídlo fakulty/univerzity a to pouze na základě schválené žádosti podané děkanu fakulty o náhradní termín přijímací zkoušky a pouze na základě vážných a řádně doložených důvodů. Každá otázka bude mít pouze jednu správnou odpověď, za níž se bude považovat ta nejvíce správná a nejvíce vystihující odpověď na danou otázku.

[2] Obsah písemného testu: biologie, chemie v rozsahu středoškolského učiva. Písemný test bude mít 30 otázek. Za každou správnou odpověď bude přidělen 1 bod.

[3] Každý uchazeč může získat v této části přijímací zkoušky nejvýše 60 bodů.

[4] Každý uchazeč, který získá méně než 16 bodů v této části přijímací zkoušky, nesplnil přijímací zkoušku a nebude přijat ke studiu, přičemž jsou stanoveny dílčí limity jednotlivých písemných testů, jež je nutné rovněž splnit – biologie (minimum = 8 bodů), chemie (minimum = 8 bodů).

[5] Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z jednotlivých částí přijímací zkoušky.

[6] Konkrétní datum konání příslušné části přijímací zkoušky bude konkrétnímu uchazeči oznámeno v pozvánce k přijímací zkoušce, včetně dalších podrobných informačních pokynů, jež bude odeslána v aplikaci e-přihlášky a termíny budou zavěšeny i na webu pod jedinečným oborovým číslem každého uchazeče. Pozvánku v tištěné podobě univerzita nezasílá. Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

[7] Náhradní termín pro všechny části přijímací zkoušky: není stanoven.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Biologie

Obecná charakteristika živých soustav (Obecné vlastnosti organismů. Látkové složení živých soustav. Charakteristika jednobuněčných a mnohobuněčných organismů. Nebuněčné organismy. Hierarchie organismů podle složitosti.

Přehled živých organismů (Systematické kategorie organismů. Biologický druh. Baktérie. Sinice. Prvoci. Plísně).

Buňka (Charakteristika prokaryotické a eukaryotické buňky. Biomembrány. Cytoskelet. Buněčné organely. Chemické složení – nukleové kyseliny, bílkoviny, sacharidy. Buněčný metablismus. Přeměny energií. Dělení buněk. Chromozómy. Buněčné dělení. Rozmnožování.)

Genetika (Dědičnost a proměnlivost. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Základní genetické pojmy. Genetická informace a genetický kód. Gen a jeho exprese. Uložení genů v chromosomu. Prokaryontní chromosom. Eukaryontní chromosom. Karyotyp. Diploidní a haploidní počet chromosomů. Meióza. Segregace a kombinace chromosomů. Chromosomové určení pohlaví. Křížení. Dominance a recesivita. Mendelovy zákony. Autosomální dědičnost. Gonosomální dědičnost. Mutace. Mutagenní faktory v životním prostředí člověka. Genetická struktura populace. Lékařský význam genetiky. Genetické příklady: molekulární základy dědičnosti, buňka a dědičnost, dědičnost mnohobuněčného organismu, genetická proměnlivost. Příklady z genetiky člověka. Dědičnost krevních skupin, barvy očí, leváctví, vývojových vad prstů, hemofílie, daltonismu. Dědičnost v  populaci organismů.)

Evoluce (Základní představy o vzniku života. Geologický vývoj Země a vývoj života. Nejstarší formy života. Darwinova evoluční teorie. Základní paleoantropologické nálezy. Vývojová linie člověka.)

Biologie člověka (Opěrná a pohybová soustava. Vnitřní prostředí organismu. Krev. Obranné reakce organismu. Krevní skupiny. Krevní převod. Oběhová soustava a její funkce. Míza a mízní oběh. Dýchací soustava a její funkce. Trávící soustava a její funkce. Vylučovací soustava. Přeměna látek a energií v lidském organismu. Funkce jater. Tělesná teplota a její udržování. Hormonální řízení činnosti organismu. Řízení činnosti vnitřních orgánů. Nervová soustava. Nervové řízení činnosti organismu. Čidla. Vyšší nervová činnost. Rozmnožovací soustava ženy a muže. Ontogeneze a nitroděložní vývoj člověka. Těhotenství. Dědičné choroby. Genetické poradenství.)


Chemie

Obecná chemie (Základní charakteristika látek – hmotnost a relativní hmotnost atomů a molekul, látkové množství, Avogadrova konstanta, molární hmotnost, normální molární objem plynů. Stavba atomu, modely atomu, stavba elektronového obalu, valenční elektrony. Periodická soustava prvků, s, p, d a f prvky. Elektronegativita prvku. Chemická vazba (kovalentní, polární, iontová, kovová, koordinační). Směrová orientace vazeb, hybridizace atomových orbitalů, polarita molekuly. Mezimolekulové vazebné síly. Disperzní soustavy, roztoky – vyjadřování složení roztoků hmotnostním zlomkem, hmotnostní koncentrací a látkovou koncentrací, výpočty. Chemické reakce a chemické rovnice. Reakční kinetika (rychlost chemické reakce, teorie reakční kinetiky, faktory ovlivňující reakční rychlost). Termochemie (reakční teplo, termochemické zákony). Chemická rovnováha (rovnovážná konstanta, ovlivňování rovnovážného složení soustavy) Neelektrolyty a elektrolyty, elektrolytická disociace, elektrolyty silné a slabé. Koncentrace iontů v roztocích silných elektrolytů. Typy chemických reakcí. Protolytické reakce. Silné kyseliny a zásady, disociační konstanta slabých kyselin a zásad. Autoprotolýza vody a iontový součin vody. Koncentrace vodíkových iontů a pH. Roztoky silných kyselin a zásad – výpočty. Hydrolýza solí. Oxidačně redukční reakce, činidla, počty vyměněných elektronů a koeficienty v chemických rovnicích.)

Anorganická chemie (Názvosloví anorganických sloučenin, periodická soustava prvků (prvky hlavních skupin, prvky přechodné, prvky vnitřně přechodné, rozložení kovů a nekovů). Vodík a kyslík, vzácné plyny, halogeny, chalkogeny, prvky p3 (dusík, fosfor) prvky p2 (uhlík, křemík, cín, olovo) prvky p1 (bor, hliník) prvky s (alkalické kovy, prvky alkalických zemin), přechodné prvky (prvky skupiny železa, prvky skupiny mědi, prvky skupiny zinku) vnitřně přechodné prvky (lantanoidy, aktinoidy), základní a významné anorganické sloučeniny jednotlivých prvků, jejich reaktivita a použití.)

Organická chemie (Vazby v molekulách organických sloučenin. Struktura organických sloučenin (izomerie). Názvosloví organických sloučenin. Klasifikace organických reakcí. Organické sloučeniny: Uhlovodíky (názvy uhlovodíkových zbytků, nenasycené uhlovodíky, areny). Halogenderiváty uhlovodíků, dusíkaté deriváty uhlovodíků (nitrosloučeniny, aminy – různé typy). Alkoholy, fenoly, chinony, ethery. Karbonylové sloučeniny (aldehydy a ketony). Karboxylové kyseliny. Přehled názvů a struktur biologicky významných kyselin (mono- a dikarboxylových nesubstituovaných nasycených a nenasycených, substitučních derivátů – hydroxykyselin a ketokyselin). Močovina. Heterocyklické sloučeniny. Močová kyselina. Organokovové sloučeniny. Syntetické makromolekulární látky.)

Biochemie (Chemické složení živých soustav: Sacharidy – rozdělení, význam, struktura nejdůležitějších monosacharidů (acyklické formy, odvození poloacetalových cyklických forem, anomerie), estery cukrů, vznik glykosidové vazby. Redukující a neredukující disacharidy, polysacharidy.). Lipidy – mastné kyseliny vázané v lipidech, acylglyceroly, hydrolýza tuků a olejů, mýdla, žluknutí, hlavní součásti fosfolipidů. Steroidy – struktura steranu, biologicky významné steroidy.). Aminokyseliny a bílkoviny: Názvy a struktury všech dvaceti standardních aminokyselin, polarita jejich postranních řetězců, ionizace, vznik peptidové vazby, tvorba názvu peptidu. Struktura bílkovin – primární až kvartérní struktura, stabilizace sekundární, terciární a kvartérní struktury. Denaturace bílkovin. Základní typy bílkovin. (Funkce enzymů, hlavní třídy. Významné enzymy trávicí soustavy. Funkce vitaminů, chemické názvy. Anabolický a katabolický charakter metabolických drah, význam oxidačních reakcí, makroergní sloučeniny a energetický efekt metabolismu. Úloha citrátového cyklu a koncového dýchacího řetězce. Konečné produkty aerobního a anaerobního odbourání glukosy, beta-oxidace vyšších karboxylových kyselin a dusíkatých látek. Nukleové kyseliny: Purinové a pyrimidinové báze nukleových kyselin, struktura a názvy nukleosidů a nukleotidů, základní rysy struktury nukleových kyselin, jejich druhy a funkce v průběhu transkripce a translace.)

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Biologie
Učebnice biologie v rozsahu učiva na gymnáziu.
Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia, Olomouc, 2021.
Snustad, D. P., Simmons, M. J.: Genetika, 2. aktualizované vydání MU Brno (překlad), 2018.
Jelínek, J., Zicháček, Vl.: Biologie pro gymnázia 2014.
Benešová, M. a kol: Odmaturuj! z biologie. Didaktis, 2013
Šmarda, J.: Genetika pro gymnázia. Fortuna, Praha, 2010.
Rosypal, S. a kol.: Přehled biologie. Scientia, Praha, 2003.

Chemie
Učebnice chemie pro střední školy
Vacík et al.: Přehled středoškolské chemie, SPN, Praha (od roku 1999).
Benešová, M., Pfeiferová, E., Satrapová H.: Odmaturuj! z chemie. Didaktis, Brno, druhé přepracované vydání (2014)
Růžičková K., Kotlík B.: Chemie v kostce pro střední školy. Nakladatelství Fragment 2013

Multimediální učebnice chemie pro gymnázia: www.e-chembook.eu
Multimediální učebnice Khan Academy – přírodní vědy (česky/anglicky) biologie/fyzika/chemie cs.khanacademy.org/science

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Přílohy přihlášky
+

Uchazeč k podané přihlášce na všechny studijní programy / obory na LF OU s výjimkou doktorských studijních programů / oborů připojí přílohu – Potvrzení příslušného praktického lékaře, že uchazeč je schopen studia a výkonu povolání v uvedeném programu / oboru! V potvrzení musí být uveden konkrétní studijní program/obor, pro který je vydáno. Na jednu přihlášku je možné uvést pouze jeden ze zvolených studijních programů/oborů, tzn. při zájmu o dva programy/obory podává uchazeč dvě elektronické přihlášky a dodá dvě lékařská potvrzení – vždy pro konkrétní zvolený program/obor.

Žádné jiné přílohy na fakultu předem nezasílejte, není-li u konkrétního studijního programu/oboru stanoveno jinak – pokud to bude nutné, budete o jejich doručení vždy požádáni.

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu / oboru není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů / oborů, obraťte se na kontaktní osobu Centra Pyramida pro Lékařkou fakultu OU. V dotazu primárně specifikujte vaše zdravotní postižení a studijní obor, kterého se váš dotaz týká.
email: ;
telefon: +420 553 46 1746.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení Lékařské fakulty OU.