Grantová činnost

 • Institucionální podpora č. 12 RVO-FNOs/2017: Význam nádorové heterogenity u kolorektálního adenokarcinomu, hlavní řešitel MUDr. Mária Wozniaková (2017 – 2020)
 • Institucionální podpora č. 24 RVO-FNOs/2017: Přínos modifikovaného způsobu zpracování tekutého cytologického materiálu pro zkvalitnění diagnostiky a lepší výtěžnosti, hlavní řešitel Mgr. Jana Vaculová, Ph.D. (2017 - 2020)
 • Institucionální podpora č. 14 RVO-FNOs/2018: Prognostické a prediktivní faktory perineurální invaze spinocelulárního karcinomu hlavy a krku (HNSCC), hlavní řešitel MUDr. Marie Sporková, spoluřešitel: MUDr.  Hurník et al. (2018 - 2021)
 • Institucionální podpora č. 10 RVO-FNOs/2018: Molekulární resekční okraje u spinocelulárních karcinomů orofaciální oblasti, hlavní řešitel MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D., spoluřešitel: MUDr. Hurník et al. (2018 - 2021)
 • Institucionální podpora 07/RVO-FNOs/2019: Identifikace rizikových faktorů recidivující respirační papilomatózy a jimi ovlivněných změn buněčného cyklu a lokální imunitní odpovědi, spoluřešitel MUDr. Pavel Hurník et al. (2019 – 2022)
 • AZV - NV19-08-00383 panelu č.P08 /2019: Prognostické a prediktivní markery invaze spinocelulárních karcinomů dutiny ústní a orofaryngu, spoluřešitel MUDr. Pavel Hurník et al. (hl. řešitel: Ústav živ. fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.)
 • AZV – NU20-08-00205 panelu č.P08/2020: Molekulární etiopatogeneze apikální periodontitidy a odontogenních cyst, externí spolupráce, MUDr. Pavel Hurník et al. (hl. řešitel: Masarykova univerzita/Lékařská fakulta)
 • AZV – NU20-06-00489 panelu č.P06/2020: Nové metody analýzy procesů podílejících se na vzniku zubní ankylózy, spoluřešitel MUDr. Pavel Hurník et al. (hl. řešitel: Ústav živ. fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.)
 • Institucionální podpora 17/RVO-FNOs/2020: Nové prognostické a prediktivní markery u karcinomu prostaty, hlavní řešitel Mgr. Tereza Hulínová (2020 – 2023)
 • Institucionální podpora 24/RVO-FNOs/2020: L1CAM jako negativní prognostický faktor u časných stadií karcinomu čípku děložního, spoluřešitel MUDr. Vladimír Židlík, MIAC et al. (2020 – 2023)
 • Institucionální podpora 02/RVO-FNOs/2020: Využití multiparametrické MRI v diagnostice svalovinu infiltrujícího karcinomu močového měchýře, spoluřešitel MUDr.  Vladimír Židlík, MIAC et al. (2020 – 2023)
 • Projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008441: Inovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii, spoluřešitel Mgr. Hana Bielniková, MUDr. Vladimír Židlík, MIAC et al. (podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy číslo 02_17_049 - Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (spolupráce TU VŠB, FNO a LF OU 2019 - 2022)
 • SGS05/LFOSU/2021: Nové potencionální prediktivní faktory odpovědi na imunoterapii u tripple negativního karcinomu prsu, hlavní řešitel: doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.
 • 08/RVO-FNOs/2021-23: Využití histotopogramu u lymfatických uzlin mezorekta u nemocných s karcinomem rekta v korelaci s výsledky magnetické rezonance, hlavní řešitel: doc. MUDr. MVDr. Jozef Škarda, Ph.D., PhD.

Další oblasti vědecko-výzkumné spolupráce:

 • The role of von Willebrand factor and rADAMTS13 in mechanical thrombectomy procedure for acute ischemic stroke therapy
 • Prognostic value of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) and their association with PD-L1 expression and DNA repair protein RAD51 in patients with resectednon-small cell lung
 • DNA damage response associated kinases in solid tumors
 • LC3A positive „stone like“ structures (SLSs) are differentially associated with survival outcomes and tumor infiltrating lymphocytes in lung adenocarcinoma and squamous cell carcinoma
 • Major DNArepair proteins ATM and RAD51 are associated with autophagy activity in patients with non-small-cell lung carcinoma
 • The prognostic value of ATM protein loss in patients with non-small-cell lung cancer

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 03. 2022