Program

logolink

15. února 2024

OTEVŘENÍ REGISTRACE
9:00
 
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
10:00 – 10:15
 
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY (Svrčinová P., Maďar R.)
10:15 – 11:45
1.
Reforma orgánů ochrany veřejného zdraví
Svrčinová P., Fošum M.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, LF, Ostravská univerzita, LF, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
2.
Náročné profese – předčasné starobní důchody
Fošum M.
MZ ČR, LF, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
3.
Systém Public Health v ČR – role Státního zdravotního ústavu
Macková B.
Státní zdravotní ústav, ČR
4.
Malá sonda do praxe zdravotného dohľadu v SR
Záborský T., Marušiaková M.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, SR
5.
Porovnání úrovně zdravotnictví v USA a v České republice
Smejkal P.
Institut klinické a experimentální medicíny, ČR
 
PŘESTÁVKA, OBĚD
11:45 – 12:45
 
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ (Ochaba R., Macková B.)
12:45 – 14:20

1.
Asociace mezi délkou trvání fyzického zdravotního postižení, duševním zdravím a socioekonomickými faktory v různých evropských sociálních systémech: evidence ze studie SHARE
Pikhart H., Fenlon J.
RECETOX, Masaryk University, ČR, University College London, UK
2.
Trend konzumácie alkoholu u adolescentov na Slovensku v období od 2005/2006 do 2021/2022
Baška T., Čičová S., Ochaba R., Hudečková H., Madarasová-Gecková A.
Univerzita Komenského v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, SR 
3.
Nabízení alkoholu v raném dětství vede k vyššímu riziku pití v pozdějším věku
Kšiňan A., Kšiňanová G., Pikhart H., Bobák M.
RECETOX, Masaryk University, ČR, University College London, UK 
4.
Vzťah medzi pohybovou aktivitou a fajčením
Ochaba R., Chromíková L.
Trnavská univerzita v Trnave, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, SR
5.
Nadhmotnosť, obezita a syndróm spánkového apnoe obštrukčného typu
Mucska M., Vyskoč A., Moricová Š.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, SR
6.
Epidemie kožního záškrtu v Moravskoslezském kraji aneb zkušenosti epidemiologa a infektologa z ohniska nákazy
Martinková I., Vrábliková V., Petroušová L.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Klinika infekčního lékařství FNO, ČR
 
PŘESTÁVKA
14:20 – 14:40
 
ŽIVOTNÍ PODMÍNKY A ZDRAVÍ (Žejglicová K., Danihelka P.)
14:40 – 16:00
1.
Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí – 30 let činnosti
Žejglicová K., Puklová V., Čapková N.
Státní zdravotní ústav, ČR
2.
Představují chemické toxické látky v prostředí globální problém?
Černá M., Krsková A., Puklová V., Rödlová S., Žejglicová K.
3. LF, Univerzita Karlova, Státní zdravotní ústav, ČR
3.
Expozice polutantům ovzduší a zeleni a jejich vliv na výskyt metabolického syndromu v České republice a ve Švýcarsku: výsledky z kohortových studií HAPIEE a SAPALDIA
Dalecká A., Jeong A., Pikhart H., Imboden M., Tamasi B., Schaffner E., Keidel D., Szabó D., Čapková N., Bobák M., Probst-Hensch N.
Masarykova univerzita, Státní zdravotní ústav, ČR
University College London, UK, Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Switzerland
4.
Klimatická změna jako výzva pro veřejné zdravotnictví
Danihelka P., Gottfriedová N., Novotná A., Kempná K.
LF, Ostravská univerzita, FBI VŠB-TUO, ČR
5.
Trends in temperature-related mortality under recent climate warming in Czechia: A 33-year nationwide time-series analysis
Janoš T., Ballester J., Čupr P., Achebak H.
Masaryk University, ČR, IS Global, Spain, France Cohortes, France 
6.
Skúsenosti s označovaním nebalených potravín a pokrmov v praxi
Macková B., Bugajová J.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, SR
7.
Mercury contamination of eastern Slovakia
Kimáková T., Ruszkiewicz K., Sieradzka Uchnár K., Bednarski A.
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, SR, Regional Center of Occupational Medicine, PL, East Slovak Institute of Cardiovascular Diseases, Košice, SR, University Clinical Hospital Fryderyk Chopin in Rzeszów, PL
 
PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ
16:00 – 16:15
 
PROBLEMATIKA INFEKČNÍCH NEMOCÍ (Tomášková H., Shumová Z.)
16:15 – 17:30
1.
Hodnocení základních ukazatelů civilizačních onemocnění u obyvatel Madagaskaru
Macounová P., Jarešová K., Maďar R.
LF, Ostravská univerzita, ČR
2.
Přístup k očkování u ukrajinských uprchlíků perspektivou českých zdravotníků
Dobiášová K., Angelovská O., Kotherová Z., Kopsa Těšinová J.
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. LF, Univerzita Karlova, ČR
3.
Hromadné onemocnění salmonelózou v hotelu 
Shumová Z.
Hygienická stanice hlavního města Prahy, ČR
4.
Surveillance infekcií spôsobených Clostridioides difficile v Univerzitnej nemocnici Martin 
Stašová M., Kubovčíková M., Hlavatá E.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, SR 
5.
Využití umělé inteligence pro vyhledávání infekcí spojených se zdravotní péčí v nemocnici Havířov p.o.  
Vidmochová L.
LF, Ostravská univerzita, Nemocnice Havířov, p.o., ČR
 
PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ
17:30 – 18:00
 
PROHLÍDKA SIMULAČNÍHO CENTRA / CVIČNÉ NEMOCNICE (SIMLEK)
18:00 – 20:00

16. února 2024

OTEVŘENÍ REGISTRACE
8:00
 
ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST (Argalášová Ľ., Šlachtová H.)
8:30 – 10:15
1.
Proč potřebujeme Národní kardiovaskulární plán?
Vrablík M., Hlaváč I.
1. LF, Univerzita Karlova, LF, Ostravská univerzita, ČR
2.
Úroveň zdravotnej gramotnosti na Slovensku
Orlická B., Ochaba R., Chromíková L.
Trnavská univerzita v Trnavě, Úrad verejného zdravotníctva, SR
3.
Analýza aktuálneho stavu zdravotnej gramotnosti dospelej populácie v SR
Argalášová Ľ., Matulčík J., Sejčová Ľ., Slezáková Z., Kristová J., Matejáková L., Mazalánová A., Mazalánová Kitová V., Hirošová K., Samohýl M., Babjaková J., Jurkovičová J.  
Univerzita Komenského v Bratislave, SR
4.
Zdravotní gramotnost jako nástroj prevence v oblasti reprodukčního zdraví
Hladíková E., Ivanová K.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Novoměstská gynekologie Hladíkovi s.r.o., Nové Město na Moravě, ČR
5.
Postoje české populace k využívání telemedicíny se zaměřením na preventivní péči 
Kopsa Těšinová J., Koščík M., Dobiášová K., Angelovská O.
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. LF UK, Lékařská fakulta MU, ČR
6.
Podnik podporující zdraví – účinná prevence v rukách zaměstnavatelů
Murza J., Lipšová V.
Státní zdravotní ústav, Klinika pracovního lékařství, 1. LF, Univerzita Karlova a VFN Praha, ÚZIS, ČR 
 
PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ
10:15 – 10:35
 
OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (Šplíchalová A., Vít M.)
10:35 – 12:35
1.
Problematika návykových látek v pracovně-lékařských službách
Šplíchalová A.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
2.
Výskyt a vývoj muskuloskeletálních obtíží s analýzou nejčastějších typů u studentů zubního lékařství – prospektivní studie
Hodačová L., Pilbauerová N., Čermáková E., Hodač J., Schmidt J., Machač S., Kapitán M.
Ústav preventivního lékařství, LF v Hradci Králové, UK, ČR
3.
Nemoci z povolání způsobené azbestem v ČR
Lipšová V., Žofka J.
Státní zdravotní ústav, Klinika pracovního lékařství 1.LF UK a VFN, ÚZIS, ČR
4.
Ochrana zdraví při práci s azbestem: sanační práce v Ústřední telekomunikační budově (bývalý Telecom) 
Krýsa V., Lisa P.
Hygienická stanice hlavního města Prahy, ČR
5.
Rozsah činnosti a nabídka služeb NRL pro biologické monitorování v SZÚ Praha
Dušková Š., Mráz J.
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav, ČR 
6.
Diisokyanáty na pracovištích: výsledky a závěry projektu cíleného státního zdravotního dozoru  
Mráz J., Dušková Š.
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav, ČR
7.
Profesionální karcinogenní riziko při poskytování zdravotní péče 
Vít M.
Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav, LF, Ostravská univerzita, ČR
8.
Oboustranný karcinom ledvin jako suspektní nemoc z povolání
Foniok A., Grossmanová E.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, ČR
 
OBĚD, PREZENTACE POSTERŮ
12:35 – 13:30
 
MLADÍ VÝZKUMNÍCI (Dalecká A., Macounová P.)
13:30 – 15:00
1.
The impact of PFAS exposure on immune transcriptome in Czech populations
Rudzanová B., Thon V., Vespalcová H., Martyniuk Ch.J., Piler P., Zvonař M., Klánová J., Bláha L., Adamovský O.
RECETOX, Masaryk University, ČR, University of Florida, Gainesville, USA 
2.
Exploring the flames: unravelling firefighters’ co-exposure to PAHs and heavy metal(loid)s and its links to their cardiometabolic health (CELSPAC-FIREexpo study) 
Pálešová N., Řiháčková K., Pindur A., Kohoutek J., Kuta J., Čupr P.
Masaryk University, Fire Rescue Service of the Czech Republic, Ministry of the Interior, ČR 
3.
Epidemiológia karcinómu krčka maternice na Slovensku
Marušáková E.
Trnavská univerzity v Trnave, M&C Consulting Group s.r.o., Centraleuropean Biotech Institute, SR 
4.
Aktivní vyhledávání TBC u bezdomovců v Brně
Šponiar Ovesná V., Ciupek R., Holčíková A.
Univerzita obrany, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ČR
5.
Zdravotní a informační gramotnost jako významné faktory v prevenci i léčbě neinfekčních chorob
Obšilová D., Ivanová K.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého, ČR
6.
Screening zdravotního stavu v sociálně vyloučených lokalitách
Janíková M., Macounová P., Tomášková H., Tomášek I., Ježo E.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, LF, Ostravská univerzita, ČR
7.
Výsledky screeningu infekčních onemocnění na Madagaskaru
Jarešová K., Macounová P., Maďar R.
LF, Ostravská univerzita, ČR
8.
National health insurance in Taiwan
Chen T.H., Šlachtová H.
LF, Ostravská univerzita, ČR
 
UKONČENÍ KONFERENCE
15:45
 
POSTERY
1.
Epidemiologie hepatitidy E v Česku
Kalinová M.
Státní zdravotní ústav, Přírodovědecká fakulta UK, ČR
2.
Výskyt infekcií krvného riečiska súvisiacich s centrálnym venóznym katétrom vo fakultnej nemocnici na Slovensku  
Hlinková S., Littva V., Strzelecka A., Nowak-Starz G.
Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN, SR, Kochanowski University, PL 
3.
Serratia marcescens na novorozeneckém oddělení 
Kostohryzová J., Eclerová P. 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ČR
4.
Sérové hladiny vitaminu D jako determinant progrese roztroušené sklerózy
Chudý M., Bunganič R., Kovalová M., Bužga M., Hradílek P.
LF, Ostravská univerzita, Neurologická klinika FNO, ČR
5.
Terénní šetření orálního zdraví ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje 
Bryjová I., Tomášková H., Kuličková K., Vrublová Y., Janíková M., Macounová P., Tomášek I.
FVP SU, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
6.
Sociální nerovnosti v prevalenci cévní mozkové příhody v Evropě
Šimka V., Kulhánová I.
Státní zdravotní ústav, Přírodovědecká fakulta UK, ČR
7.
The determinants of primary healthcare patients' dissatisfaction with the quality of provided medical services – study of Poland
Strzelecka A., Hlinková S., Littva V., Nowak-Starz G.
Collegium Medicum, Jan Kochanowski University in Kielce, PL, Fakulta zdravotníctva, KU v Ružomberku, SR, Ústredná vojenská nemocnica SNP - FN Ružomberok, SR
8.
Dopad rekreačního hluku na sluchové prahy mladých dospělých
Gottfriedová N., Škerková M., Kovalová M., Mrázková E.
LF, Ostravská univerzita, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy, Nemocnice Havířov, ČR
9.
Sluch u pacientů s nadváhou a obezitou
Škerková M., Gottfriedová N., Novotná A., Mrázková E., Kovalová M.
LF, Ostravská univerzita, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy, Nemocnice Havířov, ČR
10.
Reliabilita dotazníku hodnotícího obtěžování hlukem z průmyslové činnosti
Tomášková H., Šlachtová H., Stanovská M., Potužníková D.
LF, Ostravská univerzita, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
11.
Retrospektivní analýzy vlivu vybraných komorbidit na potřebu akutní rehabilitace u pacientů hospitalizovaných pro covid-19 ve Fakultní nemocnici Ostrava
Pastucha D., Guřan Z., Sněhotová Z., Honzíková L., Maďar R., Tomášková H.
LF, Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Ostrava, ČR
12.
Preventivní programy realizované ve školách v Moravskoslezském kraji
Macounová P., Tomášková H., Janíková M., Jarešová K., Uhrová V., Filipská T., Tomášek I.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, LF, Ostravská univerzita, ČR
13.
Hodnocení lokální svalové zátěže - Problematika průměrných směn při šetření nemoci z povolání 
Zlattnerová H., Lehocká H., Gerlich D., Kozelská K.
LF, Ostravská univerzita, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
14.
Nemoc z povolání covid-19 u pracovníků Fakultní nemocnice Ostrava
Tomášková H., Vybíralová D., Ostřížková S., Maďar R., Hajduková Z.
LF, Ostravská univerzita, Fakultní nemocnice Ostrava, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
15.
Manažment hodnotenia hygienických požiadavek na výletných lodiach plaviacich sa po Dunaji na území Slovenskej republiky
Varmusová M., Tihányi J.
Útvar vedúceho hygienika rezortu, MD SR, FVZ SZU, SR
16.
Současné a budoucí možnosti intervence NLZP v ochraně a podpoře zdraví, aneb mírný pokrok v mezích zákona  
Povolná P., Mičíková L., Zemanová M.
Fakulta zdravotnických studií, UJEP, ČR
17.
Studijní program Ochrana a podpora zdraví na Fakultě zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem
Zemanová M., Mičíková L., Povolná P.
Fakulta zdravotnických studií, UJEP v Ústí nad Labem, ČR, Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislave, SR
18.
Vnímání environmentálních rizik obyvateli České republiky, Slovenska a Polska
Šlachtová H., Tomášková H., Skýbová D., Argalášová L., Zlotkowská R., Maďar R.
LF, Ostravská univerzita, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, SR, Humanitas University, Sosnowiec, PL
19.
Aktuální možnosti vyšetření sluchu
Mrázková E., Škerková M., Gottfriedová N., Kovalová M.
LF, Ostravská univerzita, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy, Nemocnice Havířov, ČR
20.
Možnosti detoxikácie ľudského tela
Megyesy Eftimová Z., Kimáková T.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SK 
21.
Endocrine disrupting chemicals in a workplace  
Kimáková T., Ruszkiewicz K., Yip C., Bednarski A., Hudáková T. 
Faculty of Medicine Pavol Jozef Šafárik University in Košice, SR, Regional Center of Occupational Medicine, Rzeszów, PL, Galway University Hospital, IR, University Clinical Hospital Fryderyk Chopin in Rzeszów, PL
22.
Occupational lead exposure and toxicity
Ruszkiewicz K., Kimáková T., Sieradzka Uchnár K., Bednarski A., Hudáková T.
Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, SR, Regional Center of Occupational Medicine, Rzeszów, PL, 1st Department of Cardiology, East Slovak Institute of Cardiovascular Diseases, Košice, SR, University Clinical Hospital Fryderyk Chopin in Rzeszów, PL
23.
Aluminium and possibilities of its detection in biological material 
Hudáková T., Hudák A., Kimáková T., Ruszkiewicz K.
Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, SR, Regional Center of Occupational Medicine, Rzeszów, PL
24.
The presence of arsenic in mineral water 
Hudáková T., Hudák A., Kimáková T., Ruszkiewicz K.
Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, SR, Regional Center of Occupational Medicine, Rzeszów, PL


Program ke stažení soubor pdf 0,71 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 02. 2024