Program

Program ke stažení soubor pdf 0,40 MB

23. února 2022

Otevření registrace
8:30
 
9:00 – 13:00
 
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
13:00 – 13:10
 
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY
13:10 – 14:00
1.
Výzvy pro veřejné zdravotnictví v České republice
Svrčinová P.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, ČR
2.
Finský přístup k prevenci
Vojtěch A.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 
PŘESTÁVKA
14:00 – 14:20
 
ZKUŠENOSTI Z PANDEMIE COVID-19 (Maďar R., Svrčinová P., Machajová M.)
14:20 – 16:00
1.
Covid-19 z pohledu epidemiologa
Maďar R.
Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, ČR
2.
Lze řídit pandemii pomocí pandemických plánů?
Klementová I.
KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT Kladno, ČR
3.
Možnosti laboratorních vyšetření u covidu-19
Lochmanová A.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ústav laboratorní medicíny, LF OU, ČR
4.
Prospektivní studie imunitní odpovědi proti SARS-COV-2 u zaměstnanců ZÚ Ostrava
Martinek J., Tomášková H., Zelená H., Kloudová A., Ježo E., Motlochová J., Lochmanová A., Maďar R.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ústav laboratorní medicíny, LF OU, Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, ČR
5.
Eticky sporné situace v medicíně v období covid-19: konflikt lékař - instituce
Ivanová K., Juríčková L.
Ústav veřejného zdravotnictví, LF UP v Olomouci, ČR
 
PŘESTÁVKA
16:00 – 16:20
 
KVALITA A DÉLKA ŽIVOTA (Dzúrová D., Argalášová Ľ., Tomášková H.)
16:20 – 17:40
1.
Vliv covid-19 na délku života
Dzúrová D., Hulíková Tesárková K.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK, Katedra demografie a geodemografie, PřF UK, NPO-SYRI, ČR
2.
Pandémia covid-19 a vplyv na duševné zdravie vulnerabilnej populácie
Argalášová Ľ., Kostičová M., Gurecká, R., Filová, B., Filová A., Hirošová K., Samohýl M., Babjaková J., Mayer Vargová K., Jurkovičová J.
Ústav hygieny Lekárskej fakulty UK, Bratislava, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty UK, Bratislava, Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemediciny Lekárskej fakulty UK, Bratislava, Ústav histológie a embryológie Lekárskej fakulty UK, Bratislava, SR
3.
Hodnocení dopadu pandemie covid-19 na oblast rehabilitace
Guřan Z., Tomášková H., Sněhotová Z., Honzíková L., Maďar R., Pastucha D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, LF OU, Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, ČR
4.
Zvládanie covid-19 situácie v slovenských podnikoch
Machajová M.
Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, SR
 
PŘESTÁVKA, OBČERSTVENÍ
17:40 – 18:00
 
Časná detekce karcinomu plic na základě hodnocení změny srdeční frekvence psů + praktická ukázka trénování psů
Riedlová P., Kaňa J., Ostřížková S., Kramná D.
Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, Centrum epidemiologického výzkumu, LF OU, České centrum signálních zvířat, z.s., Kopřivnice
18:00 – 18:30


24. února 2022

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (Vít M., Šplíchalová A., Fošum M.)
9:00 – 11:00
1.
Pracovnělékařské služby v ČR od roku 2023, budoucnost ochrany zdraví při práci
Urbanová J., Fošum M.
Ministerstvo zdravotnictví ČR
2.
Pracovnělékařské prohlídky ve státech Evropské unie
Fošum M.
Ministerstvo zdravotnictví ČR
3.
Problematika jednostranného přetěžování při práci v praxi
Šplíchalová A., Lehocká H.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
4.
Úloha fyziologie práce v ochraně veřejného zdraví
Lehocká H., Holubová M., Tomášková H.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Lékařská fakulta UP Olomouc, Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, ČR
5.
Zkušenosti se zdravotnictvím v Kongu
Macounová P.
Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU
6.
Profesionální a environmentální zdravotní rizika expozice azbestu, jak dál v minimalizaci tohoto karcinogenního rizika
Vít M., Urban P., Lipšová V., Žofka J.
Státní zdravotní ústav, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, ČR
 
PŘESTÁVKA
11:00 – 11:20
 
PREVENCE NEINFEKČNÍCH A INFEKČNÍCH NEMOCÍ (Shumová Z., Rimárová K., Kačmariková M.)
11:20 – 13:30
1.
Zdravie matiek a detí na východnom Slovensku – prehľadová štúdia vplyvu etnických a sociálnych faktorov
Rimárová K.
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, SR
2.
Stravovacie návyky a výživová gramotnosť u študentov verejného zdravotníctva
Kačmariková M., Paulík S., Balošáková P.
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, SR, Regional Center of Occupational Medicine, Poland
3.
Najviac znečistené regióny na východnom Slovensku
Kimáková T., Ruszkiewicz K.
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, SR, Regional Center of Occupational Medicine, Poland
4.
Prenatální screening, incidence a rizikové faktory vrozených srdečních vad v Moravskoslezském kraji za období 2006-2020
Pavlíček J., Guňková P., Smékalová P., Tomášková H.
Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, Fakultní nemocnice Ostrava, ČR
5.
Harm reduction v kontrole tabaku ako globálny problém
Ochaba R., Záluszká T., Kačmariková M.
Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, SR, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
6.
Hromadné onemocnění virovou hepatitidou A po konzumaci jahod z Egypta
Shumová Z.
Hygienická stanice hlavního města Prahy, ČR
7.
Významné a dosud neodhalené zdroje závažných mykobakteriálních infekcí
Ulman V.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
8.
Ministr Zdraví – kdo to je? Cíle a aktivity
Gruber P.
Ministr Zdraví, ČR
 
PŘESTÁVKA, OBĚD, PREZENTACE POSTERŮ
13:30 – 14:00
 
MLADÍ VÝZKUMNÍCI (Dalecká A., Macounová P., Janoš T.)
14:00 – 16:20
1.
Pesticide exposure among Czech adults and children from the CELSPAC-SPECIMEn cohort: Urinary biomarker levels, associated health risks and effects on oxidative stress and DNA methylation biomarkers
Janoš T., Šulc L., Ottenbros I., Figueiredo D., Bláhová L., Pálešová N., Mikeš O., Šenk P., Sheardová J., Huss A., Vlaanderen J., Čupr P.
RECETOX, Faculty of Science, Masaryk University, ČR, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht University, Utrecht, the Netherlands, Center for Sustainability, Environment and Health, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, Netherlands
2.
Firefighters and the Liver: Exposure to PFAS and PAHs in Relation to Liver Function and Serum Lipids (CELSPAC-FIREexpo study)
Pálešová N.
RECETOX, Faculty of Science, Masaryk University, ČR
3.
Polychlorinated biphenyls as a factor contributing to obesity
Ruszkiewicz K., Kimáková T.
Department of Public Health and Hygiene, Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, SR, Regional Center of Occupational Medicine, Poland
4.
Dlouhodobá expozice polutantům ovzduší a její vliv na kognitivní funkce stárnoucích osob
Dalecká A., Pihkart H., Szabó D., Čapková N., Bobák M.
RECETOX, Faculty od Science, Masaryk University, ČR
5.
Dopady důlní činnosti v oblasti Turówa na kvalitu života obyvatel
Stanovská M.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
6.
Vzdělanostní nerovnosti v adipozitě: Hodnocení mediačního efektu faktorů životního stylu, příjmu a duševní kondice
Bartošková A., Kšiňan AJ., González-Rivas JP., Bobák M., Pikhart H.
RECETOX, Faculty of Science, Masaryk University, ČR
7.
Efektivita edukačních programů – prevence kouření a konzumace alkoholu
Filipská T., Tomášková H., Macounová P., Uhrová V., Šnajdrová A., Šplíchalová A., Tomášek I.
Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
8.
Zkušenosti s prevencí HIV a sexuálně přenosných chorob
Jarešová K., Macounová P., Tomášková H., Šnajdrová A., Šplíchalová A., Tomášek I.
Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
9.
Hodnocení dopadu opatření proti covid-19 na kvalitu života a subjektivní hodnocení zdraví u seniorů žijících v komunitě
Bobčíková K., Bužgová R., Hosáková J., Kozáková R., Kubešová H., Zeleníková R.
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU, ČR
 
UKONČENÍ KONFERENCE
16:30
 
POSTERY
1.
Nedoslýchavost - klasifikace
Mrázková E., Kovalová M., Gottfriedová N., Mynář J., Škerková M.
Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, Nemocnice Havířov p.o., ČR
2.
Percepce rizika a mimořádných opatření zavedených v boji proti pandemii covid-19 v České republice
Dalecká A., Tomášková H., Šlachtová H., Skýbová D., Maďar R.
Centrum epidemiologického výzkumu, LF OU, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
3.
Prierezová štúdia „vaccine hesitancy rate“ u rodičov detí predškolského školského veku pri vakcinácii proti covid-19
Rimárová K., Dorko E., Argalášová Ľ., Drabiščák E.
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Ústav hygieny, LF UK, Bratislava, SR
4.
Srovnání metod pro posouzení zátěže teplem v závislosti na použitém pracovním oděvu
Gerlich D., Illéš T., Kostiuková L.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, ČR
5.
Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví
Mrázková E., Kovalová M., Tomášková H., Gottfriedová N., Mynář J., Škerková M.
Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, Nemocnice Havířov p.o., ČR
6.
Studie imunitní odpovědi po očkování proti SARS-CoV-2 u seniorů v zařízeních sociálních služeb v Moravskoslezském a Ústeckém kraji
Martinek J., Tomášková H., Zelená H., Kloudová A., Mrázek J., Ježo E., Král V., Šturcová, Pohořská J., Maďar R.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, ČR
7.
Štatistické vyhodnotenie samovrážd detí a mladistvých 
Schubertová A., Sopková D., Vyhnálková V., Farkašová Iannaccone S., Kimáková T.
Ústav súdneho lekárstva, UPJŠ Lekárska fakulta, Košice, Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS, Košice, Ústav verejného zdravotníctva ahygieny UPJŠ Lekárska fakulta, Košice, SR
8.
Výskyt nadváhy a obezity v strednej a západnej Európe
Tejová M., Rimárová K., Dorko E.
Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, SR
9.
Využití dotazníku Hearing Handicap Inventory v ordinaci praktického lékaře
Kovalová M., Škerková M., Gottfriedová N., Rychlý T., Mynář J., Tomášková H., Maďar R., Mrázková E.
Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, ČR
10.
Zkušenosti pacientů s roztroušenou sklerózou s očkováním
Macounová P., Pernicová E., Maďar R.
Ústav epidemiologie a OVZ, LF OU, ČR
11.
Zdravotná gramotnosť u pacientov s artériovou hypertenziou
Magerčiaková M., Zrubáková K., Novysedláková M.
Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, SR
12.
Analysis of health of school students from central Ukraine according to comprehensive medical examinations
Svіetlova O.,   N.
Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, UA
13.
Case-report of brucellosis after a trip to mountains in Armenia
Hiemer I., Kumpel P., Maďar R., Barcová R., Bullová Z.
Department of Infectious Diseases, The Silesian Hospital, Opava, Czech Republic, Vaccination and Travel Medicine, Avenier, Ostrava, Czech Republic, Department of Epidemiology and Public Health, Faculty of Medicine, University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic
17.
Comparison of carcinogenic risks from ihnalation exposures in industrial and non-industrial areas
Jiřík V., Machaczka O.
Centrum epidemiologického výzkumu, LF OU, ČR
15.
Comparison of the incidence of obesity in Ireland compared with a selection of Central European countries
Clifford Y., Ruszkiewicz K., Kimáková T.
Cavan General Hospital, Ireland, Regional Center of Occupational Medicine, Poland, Department of Public Health and Hygiene, Faculty od Medicine, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, SR
16.
GIS analysis of the relationship between PM2.5 and acute CVD and respiratory hospitalizations
Šlachtová H., Tomášková H., Polaufová P., Michalík J., Tomášek I., Šplíchalová A.
Centrum epidemiologického výzkumu, LF OU, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
17.
Histopathological findings of lung cancer in black coal miners in the Czech Republic
Tomášková H., Horáček J., Šlachtová H., Šplíchalová A., Riedlová P., Dalecká A., Jirák Z., Maďar R.
Centrum epidemiologického výzkumu, LF OU, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
18.
Historical concentration estimates for air pollutants for the purpose of health risk assessment and epidemiological studies of chronic diseases in relation to long-term of lifetime exposures
Michalík J., Machaczka O., Jiřík V.
Centrum epidemiologického výzkumu, LF OU, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
19.
Joinpoint analýza trendu incidencie rakoviny hrubého čreva a konečníka v SR
Pham PT., Pekarčíková J.
Katedra verejného zdravotníctva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, SR
20.
Short-term exposure to PM1 and total and specific mortality in the Czech Republic
Tomášková H., Šlachtová H., Tomášek I., Polaufová P., Hellebrandová L., Šplíchalová A.
Centrum epidemiologického výzkumu, LF OU, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
21.
Short-term exposure to PM2.5 and hospital admissions for respiratory causes in the Czech Republic
Tomášková H., Šlachtová H., Tomášek I., Polaufová P., Hellebrandová L., Šplíchalová A.
Centrum epidemiologického výzkumu, LF OU, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR
22.
The age of chronic diseases onset – the results of the longitudinal study
Skýbová D., Šlachtová H., Tomášková H., Klánová J., Maďar R.
Centrum epidemiologického výzkumu, LF OU, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, ČR


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 02. 2023