Hlavní zaměření výzkumné činnosti CEV

Cíle

 • Rozvoj epidemiologického výzkumu u infekčních i neinfekčních nemocí včetně vztahu mezi životním prostředím a zdravím populace.
 • Příprava vlastních národních i mezinárodních projektů za účelem získání finančních zdrojů pro uvedené projekty.
 • Konzultační činnost pro zájemce z řad studentů doktorských studijních programů i ostatních pracovníků při přípravě projektů.

Aktuálně probíhající projekty

Velké multioborové projekty CEV

Projekt LERCO

Výzkumný program 8 (VP8) – Environmentální epidemiologie jako nástroj ke zlepšování kvality života v průmyslovém prostředí, registrační číslo CZ.10.03.01/0022_003/0000003

Je tvořen 4 hlavními aktivitami:

 • Longitudinální kohortová studie zdravotního stavu populace v průmyslovém regionu
 • Vyhodnocení vlivu psychosociálních a socioekonomických faktorů determinujících životní styl a kvalitu života obyvatel
 • Molekulárně epidemiologická studie kohorty středního věku
 • Vývoj neurokognitivních a psychických funkcí a poruch u kohorty dětí

Projekt PARC

 • European partnership for the assessment of risks from chemicals (PARC) je celoevropský výzkumný a inovační program na podporu EU a vnitrostátních orgánů pro hodnocení chemických rizik a řízení rizik novými údaji, znalostmi, metodami, sítěmi a dovednostmi pro řešení současných, vznikajících a nových problémů v oblasti chemické bezpečnosti.
 • V souladu s ambicí Zelené dohody o nulovém znečištění životního prostředí bez toxických látek toto partnerství usnadní přechod na další generaci hodnocení rizik s cílem lépe chránit lidské zdraví a životní prostředí.
 • Toto partnerství by mělo fungovat jako referenční bod pro výzkumné otázky související s hodnocením chemických rizik. Budování znalostní základny o chemických rizicích, toxicitě a chemické expozici může zvýšit ochranu veřejného zdraví a zdraví životního prostředí a informovat další partnerství o bezpečnějším a udržitelném používání, výrobě, hodnocení bezpečnosti a řízení chemických látek, jakož i stimulovat podporu zelené a udržitelné chemie. nebo použití alternativních technologií.
 • Cílem je inovovat hodnocení chemických rizik v EU.
 • Projekt PARC je realizován v rámci partnerství s Horizon Europe.

Tuzemské grantové projekty

Ve spolupráci s Ústavem epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

 • projekt „Metodika hodnocení vztahu expozice-odezva osob exponovaných v životním prostředí hlukem z důlní činnosti“ – TA ČR SS05010044
 • projekt „Hodnocení dopadu pandemie COVID-19, post covid, long covid na oblast rehabilitace“ – AZV ČR (doba řešení 1. 4. 2022 – 31. 12. 2023)

Významné ukončené projekty

Projekt HAIE

 • Healthy Aging in Industrial Environment – projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 1, investiční priorita 1, specifický cíl 1, výzva: Excelentní výzkum.
 • Řešitel: Ostravská univerzita, Partneři: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • Projekt řešil hodnocení vlivů vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu (Moravskoslezský kraj) a mimo něj (Jihočeský kraj).
 • Metodikou byly analytické epidemiologické studie od úrovně nemocnosti populace a socioekonomických faktorů až po molekulárně biologické studie zaměřené na ovlivnění genetických, epigenetických a metabolických ukazatelů, ukazatelů fertility a úrazovosti při pohybových aktivitách.
 • Více informací o projektu
 • Jedním z dílčích cílů tohoto projektu bylo vybudování Laboratoře molekulární epidemiologie a zázemí pro laboratorní pracovníky, jak pro stávající projekt HAIE, tak i pro navazující projekty Lékařské fakulty a také pro praktickou výuku studentů. V této laboratoři probíhá porovnávání změn genetického materiálu probandů vzniklých vlivem expozice znečištěnému prostředí, životního stylu, socioekonomických faktorů, a sledování a porovnávání výskytu sekvenčních variant v environmentálně zatížených a nezatížených lokalitách.

Na mezinárodní spolupráci ve výzkumu

 • projekt „Variabilita srdeční frekvence“ ve spolupráci s University College London, Velká Británie (realizace částečně v rámci SGS)
 • projekt „HealthAir – Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091 (2018-2020)“ ve spolupráci s Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach; Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Centrum epidemiologického výzkumu; Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
  • Stěžejním cílem projektu bylo prostřednictvím informačních a vzdělávacích aktivit (seminářů, konferencí a monografie) zvýšit povědomí obyvatel, veřejných orgánů a dalších zainteresovaných subjektů o nebezpečí, které znečištění ovzduší představuje pro lidské zdraví.
  • Více informací o projektu
  • Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tuzemské grantové projekty

 • Hodnocení rizika trombofilních mutací u mladých žen (pilotní studie) (SGS02/LF/2020-2021), 1/2020 – 12/2021
 • Porovnání shody výsledků analýz DNA pro dva druhy biologických materiálů po invazivním a neinvazivním odběru (SGS05/LF/2020-2021), 1/2020 – 12/2021
 • projekt „Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby“ IGA MZ ČR 2010-2015
 • projekt „Epidemiologie a genetika schizofrenie“ IGA MZ ČR 2013-2015
 • projekt „Respirační obtíže u astmatických pacientů ve vztahu ke zhoršení kvality ovzduší v Ostravě “ IGA MZ ČR 2013-2015
 • projekt „Genetika a epidemiologie mírné kognitivní poruchy – AZV 16-29900A“ (4/2016–12/2019)
 • projekt „Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby – AZV 16-31207A“ (4/2016–12/2019)

Lokální výzkumné projekty

 • projekt „Hodnocení přesnosti laserového měření obvodů a objemů různých částí lidského těla“
 • projekt „Hodnocení validity ankle brachial indexu u diabetiků“
 • projekt „Epidemiologická studie nových antikoagulancií“

Další projekty

 • projekt „Biomonitoring chemických látek v moči“ ve spolupráci se SZÚ a Prvouk PE-2 Environmentální výzkum UK

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 10. 2023