Hlavní zaměření výzkumné činnosti CEV

Cíle

 • Rozvíjet epidemiologický výzkum u infekčních i neinfekčních nemocí včetně vztahu mezi životním prostředím a zdravím populace.
 • Příprava vlastních národních i mezinárodních projektů za účelem získání finančních zdrojů pro uvedené projekty.
 • Konzultační činnost pro zájemce z řad studentů DSP i ostatních pracovníků při přípravě projektů.

Aktuálně probíhající projekty

Velké multioborové projekty CEV

Projekt HAIE

 • Healthy Aging in Industrial Environment - projekt v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 1, investiční priorita 1, specifický cíl 1, výzva: Excelentní výzkum.
 • Řešitel: Ostravská univerzita, Partneři: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • Projekt řeší hodnocení vlivů vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu (Moravskoslezský kraj) a mimo něj (Jihočeský kraj).
 • Metodikou jsou analytické epidemiologické studie od úrovně nemocnosti populace a socioekonomických faktorů až po molekulárně biologické studie zaměřené na ovlivnění genetických, epigenetických a metabolických ukazatelů, ukazatelů fertility a úrazovosti při pohybových aktivitách.
 • Více informací o projektu
 • Jedním z dílčích cílů tohoto projektu je vybudování Laboratoře molekulární epidemiologie a zázemí pro laboratorní pracovníky, jak pro stávající projekt HAIE, tak i pro navazující projekty Lékařské fakulty a také pro praktickou výuku studentů. V této laboratoři bude probíhat porovnávání změn genetického materiálu probandů vzniklých vlivem expozice znečištěnému prostředí, životního stylu, socioekonomických faktorů, a sledování a porovnávání výskytu sekvenčních variant v environmentálně zatížených a nezatížených lokalitách.

Projekt HealthAir:

 • HealthAir - Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091 (2018-2020).
 • Partnery projektu jsou Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach; Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Centrum epidemiologického výzkumu; Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.
 • Stěžejním cílem projektu je prostřednictvím informačních a vzdělávacích aktivit (seminářů, konferencí a monografie) zvýšit povědomí obyvatel, veřejných orgánů a dalších zainteresovaných subjektů o nebezpečí, které znečištění ovzduší představuje pro lidské zdraví.
 • Projekt by měl iniciovat novou a rozvíjet stávající spolupráci na řešení problematiky znečištěného ovzduší v celé cílové oblasti. Zároveň by měl přispět k systematickému přijímání a realizaci nápravných opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Polsku a České republice pomocí zvýšeného tlaku veřejnosti na zodpovědné orgány státní správy a samosprávy a v neposlední řadě v budoucnu také k úsporám např. výdajů na léčbu onemocnění způsobených znečištěným ovzduším.
 • Více informací o projektu
 • Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tuzemské grantové projekty

Ve spolupráci s Ústavem epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

 • projekt „Genetika a epidemiologie mírné kognitivní poruchy - AZV 16-29900A“ (doba řešení 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019)
 • projekt „Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby - AZV 16-31207A“ (doba řešení 1. 4. 2016 - 31. 12. 2019)

Lokální výzkumné projekty

Ve spolupráci s Ústavem epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

 • projekt „Hodnocení přesnosti laserového měření obvodů a objemů různých částí lidského těla“
 • projekt „Hodnocení validity ankle brachial indexu u diabetiků“
 • projekt „Epidemiologická studie nových antikoagulancií“

Významné ukončené projekty

Ve spolupráci s Ústavem epidemiologie a ochrany veřejného zdraví:

Na mezinárodní spolupráci ve výzkumu

 • projekt „Variabilita srdeční frekvence“ ve spolupráci s University College London, Velká Británie (realizace částečně v rámci SGS)

Tuzemské grantové projekty

 • projekt „Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby“ IGA MZ ČR 2010-2015
 • projekt „Epidemiologie a genetika schizofrenie“ IGA MZ ČR 2013-2015
 • projekt „Respirační obtíže u astmatických pacientů ve vztahu ke zhoršení kvality ovzduší v Ostravě “ IGA MZ ČR 2013-2015

Další projekty

 • projekt „Biomonitoring chemických látek v moči“ ve spolupráci se SZÚ a Prvouk PE-2 Environmentální výzkum UK


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 11. 2018