Charakteristika Katedry intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů je samostatné pracoviště s náplní pedagogickou, vědeckovýzkumnou a se zdravotnickou činností.

V rámci pedagogické činnosti katedra garantuje a organizuje vzdělávání ve dvou tříletých bakalářských studijních oborech (Zdravotnický záchranář, Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací) a v jednom navazujícím magisterském oboru (Intenzivní péče).

Absolventi oboru Zdravotnický záchranář, získávají profesní kvalifikaci k poskytování přímé neodkladné péče o nemocné a zraněné, bezprostředně ohrožené na životě v přednemocniční a mezinemocniční fázi. V rámci nemocniční péče jsou studenti připravováni k poskytování ošetřovatelské péče na úseku anesteziologicko-resuscitační péče a urgentních příjmů, kde se podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči.

Jako jediná katedra v ČR garantuje a zajišťuje kombinovanou formu studia oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. Cílem studijního oboru je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných pracovníků schopných účinné spolupráce se všemi složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a zlepšení informovanosti laické veřejnosti o logistice pohybu v rizikové situaci. Absolventi jsou připravováni k zabezpečení místa rizikové situace při individuálním i hromadném postižení.

V roce 2011 získala katedra akreditaci navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče. Absolvent tohoto oboru bude odborným pracovníkem schopným interdisciplinární i multidisciplinární spolupráce při poskytování intenzivní péče pacientům s reverzibilním selháním životních funkcí, případně pacientům tímto selháním ohrožených. Absolventi navazujícího magisterského studia Intenzivní péče najdou široké uplatnění v oblasti neodkladné péče, konkrétně na lůžkových a perioperačních stanicích ARO, na mezioborových jednotkách intenzivní péče, na jednotkách intenzivní péče oborových pracovišť, na odděleních chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP), na emergentních/urgentních příjmech nemocnic a v oblasti neodkladné péče a medicíny katastrof.

Od roku 2008 má katedra akreditaci MZČR pro organizaci Specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče. Cílem vzdělávacího programu je připravit všeobecné sestry pro poskytování specializované způsobilosti v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu. Výukou intenzivní péče a urgentní medicíny, se zaměstnanci katedry zabývají již řadu let a spolupracují v rámci výuky s NCO NZO v Brně.

Pracoviště garantuje teoretickou a praktickou výuku První pomoci, Neodkladné péče u akutních stavů na Lékařské fakultě a v rámci výuky První pomoci spolupracuje i s ostatními fakultami OU a Vysokou školou báňskou. Katedra se podílí na výuce oboru Všeobecné lékařství. V rámci zdravotnické činnosti s využitím svých edukačních schopností se studenti oboru Zdravotnický záchranář, podílejí na kurzech první pomoci, které katedra zajišťuje v rámci projektů ESF, při výuce na základních školách nebo organizací veřejných akcí.

Katedra organizuje rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako ZZA na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.

Podílí se na organizaci celostátních konferencí jako například Dostálovy dny, Ostrava v urgentní péči, Sympozium intenzivní péče, Ostravské dny forenzních věd.

Již několik let pořádá katedra studentskou soutěž pod názvem Den první pomoci. Soutěž je určena studentům oboru Zdravotnický záchranář na Vyšších odborných a Vysokých školách v České republice i v zahraničí. DPP je vícedenní setkání studentů jednotlivých škol, při kterém mají možnost porovnat své doposud získané zkušenosti a znalosti, které převádí do praxe během simulovaných situací, vycházejících z reálných výjezdů posádek zdravotnické záchranné služby. Během několika soutěžních etap, plní studenti předem připravené soutěžní úkoly, při nichž se chovají jako skutečná posádka RZP při výjezdu a postupují dle platných standardů a kompetencí. Podrobné informace o soutěži naleznete na www.dppostrava.cz

Katedra intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů se zaměřuje na rozvoj oboru urgentní medicíny a intenzivní medicíny jak v praktické tak teoretické rovině. Klinickou základnou pro výuku je především Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje a Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava.

Pracovníci katedry organizují a realizují semináře, konference se zaměřením na urgentní medicínu, akutní stavy, návaznost přednemocniční a časné nemocniční péče, forenzní obory. Podílí se na organizaci celostátních konferencí jako například Dostálovy dny, Ostrava v urgentní péči, Sympozium intenzivní péče, Ostravské dny forenzních věd.

Vědeckovýzkumná činnost ústavu vyplývá z vědeckého zaměření jednotlivých pracovníků katedry, soustředí se na vyhodnocování kvality života po kardiopulmonální resuscitaci, prevenci sepse na pracovištích intenzivní a resuscitační péče, využití automatické externí defibrilace, rozvoj alternativních technik algoterapie v podmínkách urgentní medicíny, problematiku IZS a forenzních věd.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017