Charakteristika Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny je samostatné pracoviště s náplní pedagogickou, vědeckovýzkumnou a se zdravotnickou činností.

V rámci pedagogické činnosti klinika garantuje a organizuje vzdělávání v tříletém bakalářském studijním programu Zdravotnický záchranář / Zdravotnické záchranářství v prezenční a kombinované formě a v navazujícím magisterském oboru Intenzivní péče v kombinované formě.

Absolventi oboru Zdravotnický záchranář, získávají profesní kvalifikaci k poskytování přímé neodkladné péče o nemocné a zraněné, bezprostředně ohrožené na životě v přednemocniční a mezinemocniční fázi. V rámci nemocniční péče jsou studenti připravováni k poskytování ošetřovatelské péče na úseku anesteziologicko-resuscitační péče, intenzivní péče a urgentních příjmů, kde se podílí na neodkladné léčebné a diagnostické péči.

V roce 2011 získala klinika akreditaci navazujícího magisterského oboru Intenzivní péče. Absolvent tohoto oboru bude odborným pracovníkem schopným interdisciplinární i multidisciplinární spolupráce při poskytování intenzivní péče pacientům s reverzibilním selháním životních funkcí, případně pacientům tímto selháním ohrožených. Absolventi navazujícího magisterského studia Intenzivní péče najdou široké uplatnění v oblasti neodkladné péče, konkrétně na lůžkových a perioperačních stanicích ARO, na mezioborových jednotkách intenzivní péče, na jednotkách intenzivní péče oborových pracovišť, na odděleních chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP), na emergentních / urgentních příjmech nemocnic a v oblasti neodkladné péče a medicíny katastrof.

Od roku 2008 má klinika akreditaci MZČR pro organizaci Specializačního vzdělávání v oboru Intenzivní péče. Cílem vzdělávacího programu je připravit všeobecné sestry pro poskytování specializované způsobilosti v souladu s nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu. Výukou intenzivní péče a urgentní medicíny, se zaměstnanci kliniky zabývají již řadu let a spolupracují v rámci výuky s NCO NZO v Brně.

Pracoviště garantuje teoretickou a praktickou výuku První pomoci, Neodkladné péče u akutních stavů na Lékařské fakultě a v rámci výuky První pomoci spolupracuje i s ostatními fakultami OU a Vysokou školou báňskou. Klinika se podílí na výuce oboru Všeobecné lékařství. V rámci zdravotnické činnosti s využitím svých edukačních schopností se studenti oboru Zdravotnický záchranář, podílejí na kurzech první pomoci, které klinika zajišťuje v rámci projektů ESF, při výuce na základních školách nebo organizací veřejných akcí.

Klinika organizuje rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA). Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Dokonale ovládá laickou první pomoc. Uplatní se zejména jako ZZA na táborech, školách v přírodě a lyžařských kurzech. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních a společenských akcích.

Od roku 2007 pořádá klinika studentskou soutěž pod názvem Den první pomoci (DPP). Soutěž je určena studentům oboru Zdravotnický záchranář / Zdravotnické záchranářství na Vysokých školách v České republice i v zahraničí. DPP je vícedenní setkání studentů jednotlivých škol, při kterém mají možnost porovnat své doposud získané zkušenosti a znalosti, které převádí do praxe během simulovaných situací, vycházejících z reálných výjezdů posádek zdravotnické záchranné služby. Během několika soutěžních etap, plní studenti předem připravené soutěžní úkoly, při nichž se chovají jako skutečná posádka RZP při výjezdu a postupují dle platných standardů a kompetencí. Podrobné informace o soutěži naleznete na www.dppostrava.cz.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se zaměřuje na rozvoj oboru urgentní medicíny a intenzivní medicíny jak v praktické tak teoretické rovině. Klinickou základnou pro výuku je především Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje a Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava.

Pracovníci kliniky organizují a realizují semináře, konference se zaměřením na urgentní medicínu, akutní stavy, návaznost přednemocniční a časné nemocniční péče, forenzní obory. Podílí se na organizaci celostátních konferencí jako například Dostálovy dny, Ostrava v urgentní péči, Sympozium intenzivní péče, Ostravské dny forenzních věd.

Vědeckovýzkumná činnost ústavu vyplývá z vědeckého zaměření jednotlivých pracovníků kliniky, soustředí se na vyhodnocování kvality života po kardiopulmonální resuscitaci, prevenci sepse na pracovištích intenzivní a resuscitační péče, využití automatické externí defibrilace, rozvoj alternativních technik algoterapie v podmínkách urgentní medicíny, problematiku IZS a forenzních věd.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2022