Termíny přijímacích zkoušek

Talentové zkoušky: 24. duben 2019

 • Tělesná výchova: 24. duben 2019 (náhradní termín pouze na žádost a z důvodu kolize s termínem maturitní zkoušky).

Přijímací zkouška: květen, červen 2019

 • Písemné odborné testy - aplikace na PC
  • Odborné testy (biologie, fyzika, chemie, společenskovědní test, test z AJ)
   • Nelékařské zdravotnické obory: 29. – 31. květen 2019
   • Všeobecné lékařství: 3. – 5. červen 2019
  • Odborné testy (Ošetřovatelská péče v pediatrii, Ošetřovatelská péče v geriatrii, Komunitní péče v porodní asistenci, Ochrana veřejného zdraví, Fyzioterapie, Intenzívní péče): 29. – 31. květen 2019
 • Ústní zkoušky:
  • Intenzívní péče - květen, červen 2019
 • Přijímací zkouška pro doktorské studijní programy:
  • Ošetřovatelství: červen 2019
  • Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie: červen 2019
  • Chirurgické obory: červen 2019

Náhradní termín pro všechny druhy přijímacích zkoušek, kromě talentových zkoušek, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky: 13. červen 2019.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po zasedání komise pro přijímací řízení v nejbližším možném termínu, jež následuje až po náhradním termínu přijímací zkoušky. Rámcové výsledky budou nejpozději zveřejněny prostřednictvím webu v prvním týdnu měsíce července. Každý uchazeč obdrží písemné rozhodnutí, na nějž může teprve uplatnit možnost podání odvolání proti rozhodnutí dle zákona prostřednictvím zveřejněného formuláře na webu fakulty.

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v rámci studijních programů:

 • B5341 Ošetřovatelství (prezenční i kombinovaná forma) je 90,
 • B5349 Porodní asistence (prezenční forma) je 25,
 • B5345 Specializace ve zdravotnictví (prezenční i kombinovaná forma) je 200,
 • B5347 Veřejné zdravotnictví je 25,
 • M5103 Všeobecné lékařství je 130,
 • N5341 Ošetřovatelství (prezenční i kombinovaná forma) je 60,
 • N5345 Specializace ve zdravotnictví (prezenční i kombinovaná forma) je 60,
 • N5347 Veřejné zdravotnictví je 25,

přičemž platí, že v závislosti na reálném přidělení financí pro Ostravskou univerzitu na rok 2019 ze strany MŠMT se počet přijatých uchazečů na jednotlivých oborech studijního programu může změnit.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a ustanovením § 28 odst. 1 a 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu/oboru v daném, akademickém roce.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2018